User Tools

Site Tools


0001--tubajon-qu-n-o-dinagat-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0001--tubajon-qu-n-o-dinagat-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg/​200px-PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg.png"​ width="​200"​ height="​250"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg/​300px-PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg/​400px-PH_locator_map_dinagat_islands_tubajon.svg.png 2x" data-file-width="​551"​ data-file-height="​690"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"></​div>​Bản đồ của <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Dinagat"​ title="​Quần đảo Dinagat">​Quần đảo Dinagat với vị trí của Tubajon</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tubajon</​b>​ là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Quần đảo Dinagat, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 6.800 người trong 1.391 hộ.
 +</p>
  
 +<​p>​Tubajon được chia thành 9 barangay.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Diaz (Romualdez)</​li>​
 +<​li>​Imelda</​li>​
 +<​li>​Mabini</​li>​
 +<​li>​Malinao</​li>​
 +<​li>​Navarro</​li>​
 +<​li>​Roxas</​li>​
 +<​li>​San Roque</​li>​
 +<​li>​San Vicente(Pob)</​li>​
 +<​li>​Santa Cruz</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Mã địa lý chuẩn Philipin</​li>​
 +<​li>​Thông tin điều tra dân số năm 2000 của Philipin</​li></​ul><​p>​Bản mẫu:​Dinagat Islands
 +</​p><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°18′B</​span>​ <span class="​longitude">​125°34′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​3°B 125,​567°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.300;​ 125.567</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181017021046
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 155/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5845/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.817 ​     1 -total
 + ​58.02% ​  ​49.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​38.38% ​  ​32.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​36.75% ​  ​31.174 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  2.38%    2.017      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.95%    0.808      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dinagat_Islands
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​357712-0!canonical and timestamp 20181017021046 and revision id 16380542
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0001--tubajon-qu-n-o-dinagat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)