User Tools

Site Tools


0003--nephila-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0003--nephila-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Nephila_maculata_Lamma_Island.jpg/​220px-Nephila_maculata_Lamma_Island.jpg"​ width="​220"​ height="​328"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Nephila_maculata_Lamma_Island.jpg/​330px-Nephila_maculata_Lamma_Island.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a4/​Nephila_maculata_Lamma_Island.jpg 2x" data-file-width="​402"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg/​220px-Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg"​ width="​220"​ height="​243"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg/​330px-Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg/​440px-Giant_Wood_Spider_%28Nephila_pilipes%29_W_IMG_2806.jpg 2x" data-file-width="​544"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nephila</​b>​ là một loài nhện araneomorph đang với ý với độ dai của mạng nhện chúng tạo ra. Nhện Nephila bao gồm nhiều loài cá nhân được tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng cũng thường được gọi là quả cầu vàng, thợ dệt, nhện gỗ khổng lồ, hoặc nhện chuối. Tại Bắc Mỹ, các loài nhện trong hi này (xem nhện Nephila clavipes) đôi khi được gọi là nhện viết chữ do mô hình zigzag thường xuyên (stabilimenta) được xây dựng vào lưới của chúng, mặc dù xảy ra thường xuyên hơn ở mạng của nhện <​i>​Argiope</​i>,​ chẳng hạn <i>St Andrew'​s Cross spider</​i>​.
 +</​p><​p>​Loài N. jurassica, sống khoảng 165 triệu năm trước đây, đã có chiều dài chân khoảng 15 cm, và nhện hóa thạch lớn nhất được biết đến.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181014091204
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.402 seconds
 +Preprocessor visited node count: 14637/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45101/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13044/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 336.692 ​     1 -total
 + ​89.73% ​ 302.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​69.69% ​ 234.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​50.04% ​ 168.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossilrange
 + ​39.06% ​ 131.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Phanerozoic_220px
 + ​38.78% ​ 130.580 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_start
 + ​29.73% ​ 100.089 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range/​bar
 + ​23.37% ​  ​78.688 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_id
 + ​20.23% ​  ​68.115 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_end
 + ​13.26% ​  ​44.641 ​    41 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MultiReplace
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820122-0!canonical and timestamp 20181014091204 and revision id 23847899
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0003--nephila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)