User Tools

Site Tools


0013--aversa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0013--aversa-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Aversa</​b>​ là một đô thị và cộng đồng (<​i>​comune</​i>​) ở tỉnh Caserta trong vùng Campania miền nam nước Ý.
 +Đô thị Aversa có diện tích 8,7 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 9 năm 2010 là 51.591 người.
 +Đô thị này có các đơn vị dân cư (<​i>​frazioni</​i>​) sau:
 +Các đô thị giáp ranh: 
 +Aversa có cự ly khoảng 15 km (9 dặm) về phía bắc của Napoli. Đây là trung tâm của một huyện nông nghiệp, sản xuất rượu vang và pho mát. Aversa cũng có khoa Kiến trúc và Kỹ thuật của đại học Università Seconda Degli studi di Napoli.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181014182747
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.764 seconds
 +Real time usage: 0.939 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12680/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 91311/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20502/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.272/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.86 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 864.427 ​     1 -total
 + ​96.78% ​ 836.618 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Italian_comune
 + ​96.06% ​ 830.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​83.78% ​ 724.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.36% ​ 271.059 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​29.52% ​ 255.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​22.92% ​ 198.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 + ​22.78% ​ 196.935 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.23% ​ 183.506 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Both
 + ​20.72% ​ 179.078 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822369-0!canonical and timestamp 20181014182747 and revision id 22269075
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0013--aversa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)