User Tools

Site Tools


0014--v-ng-th-phoenix-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0014--v-ng-th-phoenix-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox bordered"​ style="​width:​ 250; text-align: left; font-size: 90%;"><​caption style="​font-size:​ larger;"><​b><​span class="​nowrap">​Phoenix–Mesa–Glendale</​span></​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr class="​borderless"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-size: smaller">​
 +<div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Bản đồ Vùng đô thị Phoenix Thung lũng Mặt Trời"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Phoenixmetro.png/​250px-Phoenixmetro.png"​ width="​250"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​7f/​Phoenixmetro.png 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​div></​div><​br/><​i>​Tên thông thường: Vùng đô thị Phoenix<​br/>​Thung lũng Mặt Trời</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Thành phố lớn nhất</​b><​br/><​b>​Các thành phố khác</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Phoenix<​br/>​ - Mesa<​br/>​ - Glendale <​br/>​ - Scottsdale <​br/>​ - Tempe <​br/>​ - Peoria <​br/>​ - Avondale <​br/>​ - Sun City <​br/>​ - Gilbert <​br/>​ - Surprise
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Dân số</​b><​sup>​ </​sup></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Tổng số
 +</td>
 +<​td>​4.192.887 (điều tra 2010)
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​252.9 /​mi2<​br/>​111.08 /​km²
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Diện tích</​b>​
 +</td>
 +<​td>​16.573 mi2<​br/>​37.744 km²
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Các tiểu bang/<​br/>​Tỉnh/​Thành phố</​b>​ 
 +</td>
 +<​td>​Arizona
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Cao độ</​b><​sup>​ </​sup></​td>​
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Điểm cao nhất
 +</td>
 +<​td>​N/​A ft (N/A mét)
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Điểm thấp nhất
 +</td>
 +<​td>​N/​A ft (N/A m)
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Vùng đô thị Phoenix</​b> ​ thường được gọi là Thung lũng của mặt trời, là một vùng đô thị nằm ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Trung tâm vùng đô thị là thành phố Phoenix. Đây là vùng đô thị lớn thứ 14 Hoa Kỳ. 
 +Ngoài thành phố Phoenix, khu vực này còn bao gồm các quận Maricopa và Pinal.
 +</​p><​p>​Dân số của khu vực đô thị Phoenix tăng 45,3% từ 1990 đếnăm n năm 2000, so với mức bình quân Hoa Kỳ 15%, khiến cho bang này là bang có tốc độ tăng dân số nhanh thứ nhì của Hoa Kỳ (bang có mức tăng nhanh nhất là Nevada). Theo điều tra dân số năm 2000, dân số của khu vực đô thị là 3.251.876 người. Dân số ước tính tại thời điểm 1 tháng 4 năm 2010 là 4.192.887 người, làm cho nó là vùng đô thị lớn thứ 14 tại Hoa Kỳ, chỉ đứng sau Inland Empire (California) và trước Seattle-Tacoma-Bellevue,​ Washington. Metro Phoenix tăng 941.011 nghìn người, từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 4 năm 2010.
 +</p>
  
 +<table class="​toccolours"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​ right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​Lịch sử dân số
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​Năm điều tra</​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Dân số">​Dân số</​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Phần trăm thay đổi">​Tỉ lệ</​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1960</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​726.183</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px"><​center>​—</​center></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1970</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​1.039.807</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px">​43.2%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1980</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​1.599.970</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px">​53.9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1990</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​2.238.480</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px">​39.9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2000</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​3.251.876</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px">​45.3%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2010</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px">​4.192.887</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px">​28.9%</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181013020024
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 814/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32564/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7089/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 33/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 986 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.522 ​     1 -total
 + ​41.22% ​  ​42.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USCensusPop
 + ​31.24% ​  ​32.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 + ​28.72% ​  ​29.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​25.48% ​  ​26.121 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 + ​18.81% ​  ​19.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.99% ​  ​13.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​10.97% ​  ​11.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.06%    7.234      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.04%    7.215      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Metropolitan_Area
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822563-0!canonical and timestamp 20181013020024 and revision id 26362217
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0014--v-ng-th-phoenix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)