User Tools

Site Tools


0015--whoami-l-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0015--whoami-l-nh-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​tt><​b>​whoami</​b></​tt>​ là một lệnh xuất hiện trên hầu hết các hệ điều hành giống Unix, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, và Windows Server 2008.
 +là một. Nó bắt nguồn từ cụm tiếng Anh "Who am I?" (tôi là ai), có chức năng xuất ra tên tài khoản người dùng đang đăng nhập. Lệnh có chức năng tương tự với lệnh Unix <​tt>​id -un</​tt>​.
 +</​p><​p>​Trong các hệ điều hành giống Unix, đầu ra của lệnh hơi khác với <​tt>​$USER</​tt>​ vì <​tt>​whoami</​tt>​ xuất ra tên người dùng đang làm việc, trong khi <​tt>​$USER</​tt>​ là tên người dùng dùng đã đăng nhập. Ví dụ nếu người dùng đăng nhập với tài khoản <​i>​John</​i>​ và <​tt>​su</​tt>​ vào <​i>​root</​i>,​ <​tt>​whoami</​tt>​ sẽ hiển thị root còn <​tt>​echo $USER</​tt>​ xuất ra <​i>​John</​i>​. Đó là do lệnh <​tt>​su</​tt>​ mặc định không gọi một trình bao đăng nhập.
 +</​p><​p>​Phiên bản GNU của whoami do Richard Mlynarik viết là một phần của dự án Coreutils.
 +</​p><​p>​Lệnh cũng xuất hiện trên Windows 2000 Resource Kit<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ and Windows XP SP2 Support Tools.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​whoami cũng là một lệnh trên Netware dùng trên các thư mục công cộng của máy chủ tập tin. Lệnh xuất ra người dùng đang kết nối với máy chủ hiện tại.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181020123524
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.256 seconds
 +Preprocessor visited node count: 657/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 68711/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 802/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.217 ​     1 -total
 + ​45.39% ​  ​53.207 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​28.58% ​  ​33.497 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7879;​nh_Unix
 + ​24.17% ​  ​28.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7879;​nh_Window
 + ​18.32% ​  ​21.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal
 + ​12.55% ​  ​14.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​10.45% ​  ​12.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.24%    6.146      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.07%    4.771    248 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  3.54%    4.149      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822980-0!canonical and timestamp 20181020123524 and revision id 26437996
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0015--whoami-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)