User Tools

Site Tools


0016--v-n-tay-tr-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0016--v-n-tay-tr-ng-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vượn tay trắng</​b>​ (danh pháp: <​i><​b>​Hylobates lar</​b></​i>​) là loài linh trưởng thuộc họ Vượn. Đây được coi là một trong những loài vượn khôn ngoan nhất và thường gặp trong các vườn thú.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Trong lịch sử, vượn tay trắng từng phân bố trong phạm vi từ tây nam Trung Quốc đến Thái Lan và Myanma, gồm cả toàn bộ bán đảo Mã Lai, trong các khu rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh và thứ sinh. Loài này cũng xuất hiện ở đông bắc đảo Sumatra. Trong các thập kỉ vừa qua, số lượng và khu vực sinh sống của vượn tay trắng thu hẹp nhanh chóng, loài này có khả năng bị tuyệt chủng tại Trung Quốc<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​White-handed_Gibbon.jpg/​220px-White-handed_Gibbon.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​White-handed_Gibbon.jpg/​330px-White-handed_Gibbon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​White-handed_Gibbon.jpg/​440px-White-handed_Gibbon.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Climbing Lar Gibbon at Cincinnati Zoo</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +<​p>​Vượn tay trắng gặp phải nhiều mối đe dọa: bị săn bắn để lấy thịt, vượn cha mẹ bị giết để đem vượn con về làm thú nuôi và mối đe dọa lớn nhất là bị mất môi trường sống.
 +</p>
 +
 +<​p>​Có năm phân loài vượn tay trắng:<​sup id="​cite_ref-MSW3_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-Geissmann_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Vượn tay trắng</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181022065256
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.548 seconds
 +Real time usage: 0.673 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4708/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 72625/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4190/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7136/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 11/400
 +Lua time usage: 0.144/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 561.219 ​     1 -total
 + ​45.72% ​ 256.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar
 + ​45.59% ​ 255.883 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​43.32% ​ 243.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​1x
 + ​39.32% ​ 220.687 ​    47 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxonbar/​Link
 + ​27.00% ​ 151.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​23.72% ​ 133.116 ​    68 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 + ​15.23% ​  ​85.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.60% ​  ​59.494 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Replace
 +  8.97%   ​50.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823186-0!canonical and timestamp 20181022065256 and revision id 39977363
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0016--v-n-tay-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)