User Tools

Site Tools


0018--danh-s-ch-o-indonesia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0018--danh-s-ch-o-indonesia-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​Đây là danh sách các hòn đảo của quần đảo Indonesia. Indonesia gồm 17.508 - 18.306 hòn đảo và 8.844 đảo trong số đó đã được đặt tên theo ước tính của Chính phủ Indonesia, với 922 có những người sinh sống lâu dài. Những hòn đảo trải dài trên 5.400 km (3.400 dặm) về phía đông từ Sabang ở miền Bắc Sumatra đến Merauke trong. Irian Jaya. Theo một cuộc khảo sát năm 2002 của Viện Hàng không và Không gian (Lapan), Indonesia có 18.306 hòn đảo. Theo <​i>​CIA factbook</​i>​ thì quốc gia này có 17.508 hòn đảo. Phần lớn đảo đảo của Indonesia có hoạt động địa chấn mạnh, kích thước ngập nước, và sự xuất hiện và hình dạng của đảo tiếp tục phát triển. Quần đảo Indonesia là một phần của quần đảo Mã Lai.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Các đảo chính</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Các đảo khác</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2.1</​span>​ <span class="​toctext">​Java</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2.1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Banten</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​2.1.2</​span>​ <span class="​toctext">​DKI Jakarta</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​2.1.3</​span>​ <span class="​toctext">​West Java</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​2.1.4</​span>​ <span class="​toctext">​Central Java</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-8"><​span class="​tocnumber">​2.1.5</​span>​ <span class="​toctext">​East Java</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-9"><​span class="​tocnumber">​2.2</​span>​ <span class="​toctext">​Sumatra</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-10"><​span class="​tocnumber">​2.2.1</​span>​ <span class="​toctext">​Aceh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-11"><​span class="​tocnumber">​2.2.2</​span>​ <span class="​toctext">​North Sumatra</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-12"><​span class="​tocnumber">​2.2.3</​span>​ <span class="​toctext">​West Sumatra</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-13"><​span class="​tocnumber">​2.2.4</​span>​ <span class="​toctext">​Lampung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-14"><​span class="​tocnumber">​2.2.5</​span>​ <span class="​toctext">​Riau</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-15"><​span class="​tocnumber">​2.2.6</​span>​ <span class="​toctext">​Riau Islands</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-16"><​span class="​tocnumber">​2.2.7</​span>​ <span class="​toctext">​Bangka-Belitung Islands</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-17"><​span class="​tocnumber">​2.3</​span>​ <span class="​toctext">​Kalimantan</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-18"><​span class="​tocnumber">​2.3.1</​span>​ <span class="​toctext">​East Kalimantan</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-19"><​span class="​tocnumber">​2.3.2</​span>​ <span class="​toctext">​South Kalimantan</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-20"><​span class="​tocnumber">​2.3.3</​span>​ <span class="​toctext">​Central Kalimantan</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-21"><​span class="​tocnumber">​2.3.4</​span>​ <span class="​toctext">​West Kalimantan</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-22"><​span class="​tocnumber">​2.4</​span>​ <span class="​toctext">​Sulawesi</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-23"><​span class="​tocnumber">​2.4.1</​span>​ <span class="​toctext">​North Sulawesi</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-24"><​span class="​tocnumber">​2.4.2</​span>​ <span class="​toctext">​Central Sulawesi</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-25"><​span class="​tocnumber">​2.4.3</​span>​ <span class="​toctext">​South Sulawesi</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-26"><​span class="​tocnumber">​2.4.4</​span>​ <span class="​toctext">​Southeast Sulawesi</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-27"><​span class="​tocnumber">​2.5</​span>​ <span class="​toctext">​Lesser Sunda Islands</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-28"><​span class="​tocnumber">​2.5.1</​span>​ <span class="​toctext">​Bali</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-29"><​span class="​tocnumber">​2.5.2</​span>​ <span class="​toctext">​West Nusa Tenggara</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-30"><​span class="​tocnumber">​2.5.3</​span>​ <span class="​toctext">​East Nusa Tenggara</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-31"><​span class="​tocnumber">​2.6</​span>​ <span class="​toctext">​Maluku</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-32"><​span class="​tocnumber">​2.6.1</​span>​ <span class="​toctext">​Maluku</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-33"><​span class="​tocnumber">​2.6.2</​span>​ <span class="​toctext">​North Maluku</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-34"><​span class="​tocnumber">​2.7</​span>​ <span class="​toctext">​New Guinea</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-3 tocsection-35"><​span class="​tocnumber">​2.7.1</​span>​ <span class="​toctext">​West Papua</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-3 tocsection-36"><​span class="​tocnumber">​2.7.2</​span>​ <span class="​toctext">​Papua</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-37"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li>​Quần đảo Sunda
 +<​ul><​li>​Quần đảo Sunda lớn
 +<​ul><​li>​Borneo - chung với Brunei, và các bang Malaysia Sabah và Sarawak.</​li>​
 +<​li>​Java,​ tên cũ Jawa Dwipa.</​li>​
 +<​li>​Sumatra,​ tên cũ Swarna Dwipa.</​li>​
 +<​li>​Sulawesi,​ tên cũ Celebes.</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quần đảo Sunda nhỏ</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quần đảo Maluku</​li>​
 +<​li>​New Guinea chung với Papua New Guinea.</​li></​ul>​
 +<​p>​Các đảo xếp theo tỉnh.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Java">​Java</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Banten">​Banten</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Sangiang</​li>​
 +<​li>​Panaitan</​li>​
 +<​li>​Tinjil</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​DKI_Jakarta">​DKI Jakarta</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Thousand Islands (Kepulauan Seribu)</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​West_Java">​West Java</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Pulau Biawak (<​i>​Monitor Lizard Island</​i>​),​ Indramayu</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Central_Java">​Central Java</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Karimun Jawa</​li>​
 +<​li>​Nusa Kambangan</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​East_Java">​East Java</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Bawean</​li>​
 +<​li>​Kangean Islands</​li>​
 +<​li>​Madura</​li>​
 +<​li>​Raas</​li>​
 +<​li>​Raja</​li>​
 +<​li>​Sempu Island</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sumatra">​Sumatra</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Aceh">​Aceh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​199 đảo</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Banyak Islands, 99 islands
 +<​ul><​li>​Balai</​li>​
 +<​li>​Tuangku</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lasia</​li>​
 +<​li>​Weh</​li>​
 +<​li>​Simeulue</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​North_Sumatra">​North Sumatra</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​419 đảo</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nias Islands</​li>​
 +<​li>​Hinako Islands</​li>​
 +<​li>​Batu Islands (formerly Batoe Eilanden), 51 đảo</​li>​
 +<​li>​Berhala on the Strait of Malacca</​li>​
 +<​li>​Jake</​li>​
 +<​li>​Makole</​li>​
 +<​li>​Masa</​li>​
 +<​li>​Samosir,​ on Lake Toba</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​West_Sumatra">​West Sumatra</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Mentawai Islands
 +<​ul><​li>​Siberut</​li>​
 +<​li>​Sipura (Sipora)</​li>​
 +<​li>​North Pagai</​li>​
 +<​li>​South Pagai</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pasumpahan</​li>​
 +<​li>​Sikuai</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Lampung">​Lampung</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Child of Krakatoa (Anak Krakatau)</​li>​
 +<​li>​Sebuku</​li>​
 +<​li>​Sebesi</​li>​
 +<​li>​Legundi</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Riau">​Riau</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Rupat</​li>​
 +<​li>​Bengkalis</​li>​
 +<​li>​Padang</​li>​
 +<​li>​Rangsang</​li>​
 +<​li>​Tebing Tinggi Island</​li>​
 +<​li>​Basu</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Riau_Islands">​Riau Islands</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​about 3,200 islands</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Natuna Islands (Kepulauan Natuna)
 +<​ul><​li>​South Natuna Islands</​li>​
 +<​li>​Anambas Islands</​li>​
 +<​li>​Natuna Besar Islands</​li>​
 +<​li>​Tambelan Islands
 +<​ul><​li>​Badas Islands</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Riau Archipelago
 +<​ul><​li>​Batam</​li>​
 +<​li>​Bunguran</​li>​
 +<​li>​Bintan</​li>​
 +<​li>​Penyengat</​li>​
 +<​li>​Bulan</​li>​
 +<​li>​Galang</​li>​
 +<​li>​Karimun</​li>​
 +<​li>​Kundur</​li>​
 +<​li>​Rempang</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lingga Islands
 +<​ul><​li>​Lingga with nearby islands:</​li>​
 +<​li>​Singkep with nearby islands:</​li></​ul></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Bangka-Belitung_Islands">​Bangka-Belitung Islands</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Bangka</​li>​
 +<​li>​Belitung</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Kalimantan">​Kalimantan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​East_Kalimantan">​East Kalimantan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Derawan Islands
 +<​ul><​li>​Kakaban</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Balabalagan Islands</​li>​
 +<​li>​Bunyu</​li>​
 +<​li>​Sebatik</​li>​
 +<​li>​Tarakan</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​South_Kalimantan">​South Kalimantan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Laut Kecil Islands</​li>​
 +<​li>​Laut</​li>​
 +<​li>​Sebuku</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Central_Kalimantan">​Central Kalimantan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<table class="​metadata plainlinks ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​30"​ height="​21"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​45px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​60px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đoạn viết này đang còn trống.</​b>​ <​small>​Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.</​small> ​ <​small><​i>​(January 2011)</​i></​small></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​West_Kalimantan">​West Kalimantan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Karimata Islands
 +<​ul><​li>​Karimata</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Bawal</​li>​
 +<​li>​Galam</​li>​
 +<​li>​Maya Karimata (Maya)</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sulawesi">​Sulawesi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​North_Sulawesi">​North Sulawesi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Talaud Islands
 +<​ul><​li>​Karakelang</​li>​
 +<​li>​Salibabu</​li>​
 +<​li>​Kabaruan</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sangihe Islands
 +<​ul><​li>​Sangir Besar (Sangir)</​li>​
 +<​li>​Nanipa</​li>​
 +<​li>​Bukide</​li>​
 +<​li>​Siau</​li>​
 +<​li>​Tagulandang</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lembeh</​li>​
 +<​li>​Bunaken</​li>​
 +<​li>​Manado Tua</​li>​
 +<​li>​Nain</​li>​
 +<​li>​Talise</​li>​
 +<​li>​Bangka</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Central_Sulawesi">​Central Sulawesi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Togian Islands
 +<​ul><​li>​Togian</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Banggai Islands
 +<​ul><​li>​Peleng</​li>​
 +<​li>​Banggai</​li>​
 +<​li>​Bowokan Islands (Kepulauan Treko)</​li></​ul></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​South_Sulawesi">​South Sulawesi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Pabbiring Islands</​li>​
 +<​li>​Sabalana Islands</​li>​
 +<​li>​Tengah Islands</​li>​
 +<​li>​Selayar Islands
 +<​ul><​li>​Selayar Island</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Takabonerate Islands</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Southeast_Sulawesi">​Southeast Sulawesi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Tukangbesi Islands
 +<​ul><​li>​Wakatobi
 +<​ul><​li>​Wangiwangi</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Wowoni</​li>​
 +<​li>​Buton</​li>​
 +<​li>​Muna</​li>​
 +<​li>​Kabaena</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lesser_Sunda_Islands">​Lesser Sunda Islands</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Bali">​Bali</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Bali</​li>​
 +<​li>​Nusa Penida</​li>​
 +<​li>​Nusa Lembongan</​li>​
 +<​li>​Nusa Ceningan<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Pulau Menjangan<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Gili Selang<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Gili Tepekong<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Gili Biaha<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li>​
 +<​li>​Gili Mimpang<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (December 2010)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​West_Nusa_Tenggara">​West Nusa Tenggara</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Lombok</​li>​
 +<​li>​Sumbawa</​li>​
 +<​li>​Sangeang</​li>​
 +<​li>​Moyo Island</​li>​
 +<​li>​Satonda</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​East_Nusa_Tenggara">​East Nusa Tenggara</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Alor Islands, 14 islands + 1 (Đông Timor)
 +<​ul><​li>​Alor</​li>​
 +<​li>​Kepa</​li>​
 +<​li>​Pantar</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Flores
 +<​ul><​li>​Babi</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Komodo</​li>​
 +<​li>​Palu'​e (Palu)</​li>​
 +<​li>​Rinca</​li>​
 +<​li>​Rote Island</​li>​
 +<​li>​Savu (Sawu)</​li>​
 +<​li>​Solor Islands
 +<​ul><​li>​Adonara</​li>​
 +<​li>​Lembata (Lomblen)</​li>​
 +<​li>​Solor</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sumba</​li>​
 +<​li>​Timor,​ divided between Indonesia (West Timor) and the independent nation of Đông Timor</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Maluku">​Maluku</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Maluku_2">​Maluku</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Buru</​li>​
 +<​li>​Seram
 +<​ul><​li>​Ambon (<​i>​Amboyna</​i>​)</​li>​
 +<​li>​Saparua</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Gorong archipelago</​li>​
 +<​li>​Watubela archipelago</​li>​
 +<​li>​Banda</​li>​
 +<​li>​Tayandu Islands (Kepulauan Tayahad)</​li>​
 +<​li>​Kai Islands</​li>​
 +<​li>​Aru Islands
 +<​ul><​li>​Enu</​li>​
 +<​li>​Kobroor</​li>​
 +<​li>​Maikoor</​li>​
 +<​li>​Trangan</​li>​
 +<​li>​Wokam</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tanimbar Islands
 +<​ul><​li>​Selaru</​li>​
 +<​li>​Yamdena</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Babar</​li>​
 +<​li>​Barat Daya Islands
 +<​ul><​li>​Damar</​li>​
 +<​li>​Romang</​li>​
 +<​li>​Wetar</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Leti Islands</​li>​
 +<​li>​Small volcanic islands in Banda Sea</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​North_Maluku">​North Maluku</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Halmahera,​ with nearby islands:
 +<​ul><​li>​Machian (Makian)</​li>​
 +<​li>​Morotai</​li>​
 +<​li>​Ternate</​li>​
 +<​li>​Tidore</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Bacan</​li>​
 +<​li>​Morotai</​li>​
 +<​li>​Widi Islands</​li>​
 +<​li>​Obi Islands</​li>​
 +<​li>​Sula islands</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​New_Guinea">​New Guinea</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​i>​islands near the Indonesian half of New Guinea island</​i>​
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​West_Papua">​West Papua</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p><​i>​610 islands, 35 inhabited</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Asia Islands</​li>​
 +<​li>​Ayu Islands
 +<​ul><​li>​Palau Ayu</​li>​
 +<​li>​Palau Reni</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Raja Ampat Islands
 +<​ul><​li>​Batanta</​li>​
 +<​li>​Fam Islands</​li>​
 +<​li>​Boo Islands</​li>​
 +<​li>​Misool</​li>​
 +<​li>​Waigeo
 +<​ul><​li>​Gam</​li>​
 +<​li>​Kawe</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Karas</​li>​
 +<​li>​Semai</​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Papua">​Papua</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Biak Islands
 +<​ul><​li>​Biak</​li>​
 +<​li>​Numfor</​li>​
 +<​li>​Yapen</​li>​
 +<​li>​Mios Num</​li>​
 +<​li>​Supiori</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Komoran</​li>​
 +<​li>​Yos Sudarso</​li></​ul>​
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​p>​Danh sách đảo châu Á</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quốc gia <​br/>​có chủ quyền</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Ả Rập Xê Út</​li>​
 +<​li>​Afghanistan</​li>​
 +<​li>​Ai Cập</​li>​
 +<​li>​Armenia</​li>​
 +<​li>​Azerbaijan</​li>​
 +<​li>​Ấn Độ</​li>​
 +<​li>​Bahrain</​li>​
 +<​li>​Bangladesh</​li>​
 +<​li>​Bhutan</​li>​
 +<​li>​Brunei</​li>​
 +<​li>​Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất</​li>​
 +<​li>​Campuchia</​li>​
 +<​li>​Đông Timor</​li>​
 +<​li>​Gruzia</​li>​
 +<​li>​Hàn Quốc</​li>​
 +<​li>​Indonesia</​li>​
 +<​li>​Iran</​li>​
 +<​li>​Iraq</​li>​
 +<​li>​Israel</​li>​
 +<​li>​Jordan</​li>​
 +<​li>​Kazakhstan</​li>​
 +<​li>​Kuwait</​li>​
 +<​li>​Kyrgyzstan</​li>​
 +<​li>​Lào</​li>​
 +<​li>​Liban</​li>​
 +<​li>​Malaysia</​li>​
 +<​li>​Maldives</​li>​
 +<​li>​Mông Cổ</​li>​
 +<​li>​Myanmar</​li>​
 +<​li>​Nepal</​li>​
 +<​li>​Nga</​li>​
 +<​li>​Nhật Bản</​li>​
 +<​li>​Oman</​li>​
 +<​li>​Pakistan</​li>​
 +<​li>​Philippines</​li>​
 +<​li>​Qatar</​li>​
 +<​li>​Singapore</​li>​
 +<​li>​Síp</​li>​
 +<​li>​Sri Lanka</​li>​
 +<​li>​Syria</​li>​
 +<​li>​Tajikistan</​li>​
 +<​li>​Thái Lan</​li>​
 +<​li>​Thổ Nhĩ Kỳ</​li>​
 +<​li>​Bắc Triều Tiên</​li>​
 +<​li>​Trung Quốc</​li>​
 +<​li>​Turkmenistan</​li>​
 +<​li>​Uzbekistan</​li>​
 +<​li>​Việt Nam</​li>​
 +<​li>​Yemen</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quốc gia được<​br/>​công nhận hạn chế</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Abkhazia</​li>​
 +<​li>​Bắc Síp</​li>​
 +<​li>​Đài Loan</​li>​
 +<​li>​Nagorno-Karabakh</​li>​
 +<​li>​Nam Ossetia</​li>​
 +<​li>​Palestine</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lãnh thổ phụ thuộc<​br/>​và vùng tự trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh</​li>​
 +<​li>​Đảo Giáng Sinh</​li>​
 +<​li>​Quần đảo Cocos (Keeling)</​li>​
 +<​li>​Hồng Kông</​li>​
 +<​li>​Ma Cao</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181017073920
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1199/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26097/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2316/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.74 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 117.963 ​     1 -total
 + ​46.17% ​  ​54.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Empty_section
 + ​29.35% ​  ​34.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asia_topic
 + ​29.14% ​  ​34.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.21% ​  ​25.017 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation_needed
 + ​18.98% ​  ​22.385 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​14.26% ​  ​16.819 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​10.74% ​  ​12.665 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  2.59%    3.058      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819760-0!canonical and timestamp 20181017073920 and revision id 23554222
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0018--danh-s-ch-o-indonesia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)