User Tools

Site Tools


0023--s-n-bay-qu-c-t-victoria-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0023--s-n-bay-qu-c-t-victoria-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay quốc tế Victoria</​b>​ (mã sân bay IATA: YYJ, mã sân bay ICAO: CYYJ) là một sân bay quốc tế phục vụ thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada.
 +</​p><​p>​Sân bay có nằm cách 22 km về phía tây bắc của thành phố, ở Bắc Saanich, khá gần với thị trấn của Sidney trên bán đảo Saanich. Sân bay này được điều hành bởi Cơ quan sân bay Victoria.
 +</​p><​p>​Giống như hầu hết các sân bay được điều hành bởi chính quyền địa phương ở Canada, sân bay quốc tế Victoria thu phí cải thiện sân bay đối với mỗi hành khách đi.
 +Sân bay này được xếp loại như một sân bay nhập cảnh NAV CANADA và đội ngũ nhân viên của Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada. CBSA sĩ quan tại sân bay này hiện có thể xử lý thủ tục cho khách đi mỗi chuyến bay không nhiều hơn 450 hành khách, khi dỡ xuống từ máy bay trong các giai đoạn, hoặc bình thường 150 lượt khách.
 +</​p><​p>​Trong năm 2010, YYJ đã phục vụ 1.514.713 lượt hành khách và đã có 144.255 lượt chuyến bay, điều này làm cho nó trở thành một trong những sân bay bận rộn nhất của Canada tính theo số lượt hành khách. Và là sân bay bận rộn nhất thứ hai của bang British Columbia về hành khách, và thứ ba về số lượt chuyến bay.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sân bay Canada
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012145200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.058 seconds
 +Preprocessor visited node count: 142/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4330/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​44.507 ​     1 -total
 + ​77.63% ​  ​34.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​73.62% ​  ​32.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​58.79% ​  ​26.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​19.65% ​   8.744      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.28%    3.683      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.16%    0.963      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​acirc;​n_bay_Canada
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820649-0!canonical and timestamp 20181012145200 and revision id 26373656
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0023--s-n-bay-qu-c-t-victoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)