User Tools

Site Tools


0028--saigon-safari-park-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0028--saigon-safari-park-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Dự án <​b>​Sài Gòn Safari</​b>​ có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD do Thảo Cầm Viên Sài Gòn quản lý, được xây dựng trên diện tích 456,85 ha để trưng bày thú hoang dã kết hợp với phục vụ vui chơi giải trí tại xã Phú Mỹ Hưng và An Nhơn Tây. Dự án thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi, nằm phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Dự án giáp các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Đây là công trình tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á, là khu vực trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loại động thực vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam. Sài Gòn Safari ngoài ý nghĩa lớn sẽ là một công viên với mô hình sinh thái quy mô nhất Việt Nam, còn giữ vai trò là một công viên quốc gia, nơi đây sẽ bảo tồn, lưu giữ, nhân giống các loài động thực vật quy hiếm trên thế giới.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181011031723
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.066 seconds
 +Preprocessor visited node count: 249/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5787/​2097152 bytes
 +Template argument size: 371/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​43.306 ​     1 -total
 + ​58.95% ​  ​25.527 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.14% ​  ​23.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​44.74% ​  ​19.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​22.93% ​   9.930      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 + ​17.57% ​   7.610      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.06% ​   6.523      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +  7.79%    3.372      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821407-0!canonical and timestamp 20181011031723 and revision id 40240381
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0028--saigon-safari-park-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)