User Tools

Site Tools


0029--sonnino-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0029--sonnino-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Sonnino</​b>​ là một đô thị và cộng đồng (<​i>​comune</​i>​) ở tỉnh Latina trong vùng Lazio nước Ý.
 +Đô thị Sonnino có diện tích  ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 7056  người.
 +Đô thị này có các đơn vị dân cư (<​i>​frazioni</​i>​) sau:
 +Các đô thị giáp ranh: 
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible separate navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Lazio <​b>​·</​b> ​ Các đô thị tại tỉnh Latina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Aprilia · Bassiano · Campodimele · Castelforte · Cisterna di Latina · Cori · Fondi · Formia · Gaeta · Itri · Latina · Lenola · Maenza · Minturno · Monte San Biagio · Norma · Pontinia · Ponza · Priverno · Prossedi · Rocca Massima · Roccagorga · Roccasecca dei Volsci · Sabaudia · San Felice Circeo · Santi Cosma e Damiano · Sermoneta · Sezze · Sonnino · Sperlonga · Spigno Saturnia · Terracina · Ventotene<​i/>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​30px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​60px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ý  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181012120813
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.256 seconds
 +Preprocessor visited node count: 214/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9685/​2097152 bytes
 +Template argument size: 155/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 737 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 210.773 ​     1 -total
 + ​77.45% ​ 163.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Latina
 + ​75.97% ​ 160.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.97% ​  ​37.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​13.66% ​  ​28.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.10%   ​12.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.15%    6.647      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.74%    1.567      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821787-0!canonical and timestamp 20181012120813 and revision id 16943316
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0029--sonnino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)