User Tools

Site Tools


0030--jan-peter-balkenende-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0030--jan-peter-balkenende-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Jan Peter "​Balkenende"</​b>​ (Hà Lan phát âm: [jɑn pe ː tər bɑɫkən ˌ ɛndə] (sinh ngày 7 tháng 5 năm 1956) là một chính trị gia Đảng Dân chủ Cơ-đốc (CDA). Ông là thủ tướng Vương quốc Hà Lan từ ngày 22 tháng 7 năm 2002 cho đến ngày 14 tháng 10 năm 2010, đã lãnh đạo các chính phủ liên hiệp, các nội các Balkenende I, II, III và IV, không nội các nào trong số này kéo dài một nhiệm kỳ bốn năm.
 +</​p><​p>​Ngày 09 tháng 6 năm 2010, Balkenende từ chức lãnh đạo đảng của CDA, cũng như vị trí của mình trong quốc hội Hà Lan mới được bầu, chịu trách nhiệm chính trị về kết quả cuộc bầu cử đáng thất vọng của CDA trong cuộc bầu cử chung của Hà Lan tháng 6 năm 2010.
 +Ông hiện là một đối tác tại công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst &amp; Young.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Thủ tướng Hà Lan
 +</p>
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Jan Peter Balkenende</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011023553
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.420 seconds
 +Real time usage: 0.470 seconds
 +Preprocessor visited node count: 8794/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50902/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7195/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.172/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.94 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +125.80% ​ 512.956 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 407.743 ​     1 -total
 + ​90.25% ​ 367.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder_1
 + ​59.30% ​ 241.798 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder/​office
 +  3.48%   ​14.170 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Lan
 +  3.38%   ​13.800 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.36%   ​13.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  3.03%   ​12.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.84%   ​11.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  2.02%    8.244      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821970-0!canonical and timestamp 20181011023553 and revision id 26486846
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0030--jan-peter-balkenende-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)