User Tools

Site Tools


0032--v-ng-th-baltimore-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0032--v-ng-th-baltimore-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Baltimore-Towson_Metropolitan_Area.png/​300px-Baltimore-Towson_Metropolitan_Area.png"​ width="​300"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Baltimore-Towson_Metropolitan_Area.png/​450px-Baltimore-Towson_Metropolitan_Area.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​80/​Baltimore-Towson_Metropolitan_Area.png 2x" data-file-width="​566"​ data-file-height="​311"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vị trí của khu vực thống kê đô thị Baltimore-Towson ở Maryland</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vùng thống kê đô thị Baltimore-Towson</​b>​ hay <​b>​Trung Maryland</​b>​ là một khu vực thống kê đô thị nằm ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Trung tâm vùng đô thị là thành phố Baltimore như được xác định bởi Văn phòng quản lý và ngân sách Hoa Kỳ. Dân số năm 2007 là 2.668.056 người. Đây là vùng đô thị lớn thứ 20 Hoa Kỳ<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Vùng đô thị gồm các quận sau:<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Vùng đô thị này bao gồm các cộng đồng chính sau:
 +</p>
 +<​p>​Nó cũng bao gồm các cộng đồng khác (không nhất thiết được hợp nhất thành thành phố và thị trấn):
 +</p>
 +<​ul><​li>​Aberdeen,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Annapolis,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Bel Air, Maryland</​li>​
 +<​li>​Catonsville,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Columbia,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Dundalk,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Ellicott City, Maryland</​li>​
 +<​li>​Glen Burnie, Maryland</​li>​
 +<​li>​Havre de Grace, Maryland</​li>​
 +<​li>​Joppatowne,​ Maryland</​li>​
 +<​li>​Owings Mills, Maryland</​li>​
 +<​li>​Westminster,​ Maryland</​li></​ul><​p>​Ngoài khu vực kỹ thuật, vùng đô thị Baltimore cũng tiếp nhận một số dân đi lại làm việc hàng ngày bằng xe buýt từ các thành phố như York, Pennsylvania<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và vùng đô thị Washington.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Maryland
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011094437
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.141 seconds
 +Preprocessor visited node count: 515/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27619/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5866/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3384/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​94.280 ​     1 -total
 + ​62.81% ​  ​59.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​46.16% ​  ​43.517 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​36.11% ​  ​34.042 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 + ​33.89% ​  ​31.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​20.46% ​  ​19.288 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.45%    4.194      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  3.68%    3.466      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  0.89%    0.835      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Maryland
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822564-0!canonical and timestamp 20181011094437 and revision id 31947067
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0032--v-ng-th-baltimore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)