User Tools

Site Tools


0035--berkshire-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0035--berkshire-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Berkshire</​b>​ là một hạt ở phía Đông- Nam của Anh. Thủ phủ hạt đóng ở thị xã Reading.
 +Berkshire cũng thường được gọi là Hạt Hoàng gia Berkshire vì sự hiện diện của lâu đài Windsor ở hạt này, tên gọi này được sử dụng ít nhất từ thế kỷ 19, được công nhận bởi nữ hoàng vào năm 1957, và văn kiện Hoàng gia (letters patent) xác nhận điều này vào năm 1974.
 +</​p><​p>​Berkshire giáp hạt Oxfordshire (về phía bắc), Buckinghamshire (về phía đông bắc), ​ Đại Luân Đôn (về phía đông), Surrey (về phía đông nam), Wiltshire (về phía tây) và Hampshire (về phía nam).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. ​ Vào năm 1974 những thị trấn như Abingdon, Didcot và Wantage được chuyển tới Oxfordshire,​ Slough được nhập vào từ Buckinghamshire,<​sup id="​cite_ref-guide_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Trong lịch sử thị xã thủ phủ là Abingdon, nhưng vào năm 1867 thì Reading - thị xã lớn hơn nhiều - thay thế Abingdon trong vai trò này. Năm 1974, có những cải tổ quan trọng đến ranh giới hành chính của hạt mặc dù ranh giới truyền thống không thay đổi. Abingdon và một số thị trấn khác phía tây bắc thuộc Berkshire (bao gồm cả Didcot và Wantage) được nhập vào Oxfordshire. Thay vào đó, Slough được nhập vào từ Buckinghamshire<​sup id="​cite_ref-guide2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Một tổ chức lại sau đó, vào năm 1998, bãi bỏ Hội đồng hạt Berkshire, mặc dù vẫn giữ Berkshire là một hạt nghi lễ. Chức vụ cao nhất của chính quyền địa phương trong Berkshire được điều hành bởi 6 chính quyền đơn nhất của Bracknell Forest, Reading, Slough, Tây Berkshire, ​ Windsor và Maidenhead và Wokingham. ​
 +</p>
  
 +<​p>​Hạt Berkshire là một trong những hạt lâu đời nhất của Anh. Hạt này có thể đã được thành lập vào những năm 840- một giai đoạn bao gồm sự thống nhất của "​Sunningum"​ (Đông Berkshire) và " Ashdown"​ (Hạ Berkshire, bao gồm thung lũng Kennet).Tên hạt này được đề cập chính thức lần đầu tiên vào năm 860. Dựa theo Asser, một giám mục, tên gọi Berkshire được lấy từ tên một khu rừng lớn nhất vùng đó là <​i>​Bearroc </​i>​(tiếng Celtic nghĩa là "vùng có nhiều đồi núi")
 +</​p><​p>​Berkshire xuyên suốt trong lịch sử là một vùng đất chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh trong nội bộ nước Anh. Bao gồm Đại Chiến Newbury lần 1 ở Wash Common (1643) và Đại chiến Newbury lần 2 ở Speen (1644). Trận chiến Reading cũng diễn ra ở đây vào năm 1688.
 +</​p><​p>​Vào ngày 1 tháng 4 năm 1974, biên giới của hạt Berkshire có sự thay đổi do Local Government Act 1972 (Đạo Luật chính quyền 1972). Berkshire lúc đó nắm quyền của cả vùng Slough và Eton- một phần của Buckinghamshire. Phần phía Bắc của Hạt trở thành một phần của Oxfordshire bao gồm các vùng nhỏ như Faringdon, Wantage và Abingdon trở thành huyện Vale of White Horse, ​ Didcot và Wallingford được nhập vào huyện South Oxfordshire.<​sup id="​cite_ref-guide_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Vào ngày 1 tháng 4 năm 1998, Hội đồng Hạt Berkshire đã bị bãi bỏ theo khuyến nghị của Ủy ban Banham, tất cả các huyện trở thành những chính quyền đơn nhất (unitary authority). Khẩu hiệu "Chào mừng đến với Hạt Hoàng gia Berkshire"​ đã bị xóa bỏ nhưng hiện nay vẫn có thể bắt gặp ở một số quận thuộc Tây Berkshire.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg/​220px-Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg/​330px-Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg/​440px-Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg 2x" data-file-width="​3990"​ data-file-height="​2659"/> ​ </​div></​div>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Berkshire</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181017025531
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.206 seconds
 +Preprocessor visited node count: 449/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20925/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1269/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3295/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.03 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.066 ​     1 -total
 + ​44.18% ​  ​65.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_England_county
 + ​40.00% ​  ​59.220 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​30.19% ​  ​44.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.79% ​  ​26.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.83% ​  ​20.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_h&#​7841;​t_c&#​7911;​a_Anh
 + ​12.34% ​  ​18.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.82%   ​13.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.26%   ​10.745 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.46%    8.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819761-0!canonical and timestamp 20181017025531 and revision id 40658118
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0035--berkshire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)