User Tools

Site Tools


0037--agawam-massachusetts-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0037--agawam-massachusetts-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​Capt. Charles Leonard House, Agawam MA.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg/​250px-Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg/​375px-Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg/​500px-Capt._Charles_Leonard_House%2C_Agawam_MA.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Agawam,​ Massachusetts</​b>​ là một thành phố thuộc quận Hampden trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 28.438 người.
 +Agawam nằm ở phía tây của sông Connecticut,​ trực tiếp đối diện với thành phố Springfield. Nó được coi là một phần của Khu vực thống kê đô thị Springfield,​ nằm tiếp giáp với khu vực Hành lang tri thức, các khu vực đô thị lớn thứ 2 ở New England. Six Flags New England nằm ở Agawam, trên bờ sông Connecticut.
 +Mã bưu điện Agawam của 01001 là số thấp nhất trong lục địa Hoa Kỳ (không kể các mã được sử dụng cho các tòa nhà chính phủ cụ thể như IRS). 
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012032219
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.117 seconds
 +Preprocessor visited node count: 503/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50710/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8553/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​65.520 ​     1 -total
 + ​77.24% ​  ​50.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts
 + ​71.21% ​  ​46.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​64.69% ​  ​42.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​17.34% ​  ​11.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts-stub
 + ​14.93% ​   9.779      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.87%    6.469      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  6.75%    4.420      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Massachusetts
 +  6.24%    4.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.13%    3.364      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820301-0!canonical and timestamp 20181012032219 and revision id 31942173
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0037--agawam-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)