User Tools

Site Tools


0038--midland-michigan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0038--midland-michigan-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Midland,​ Michigan</​b>​ là một thành phố thuộc quận Midland trong tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 41.863 người.
 +Hầu hết các khu vực của thành phố được kết hợp từ Midland Township. Dân số của thành phố là 41.863 của cuộc điều tra dân số 2010. Đây là thành phố chính của Khu vực thống kê đô thị Midland. Các phần của thành phố trong Quận Bay được bao gồm trong khu vực thống kê đô thị thành phố khu vực vịnh vì lý do thống kê.
 +</​p><​p>​Công ty Dow Chemical được thành lập tại Midland vào năm 1897. Trụ sở chính của thế giới của công ty này vẫn còn nằm ở đó. Thông qua ảnh hưởng của một mở Dow nhà máy hóa chất ở Handa, Aichi, Nhật Bản, Midland và Handa đã trở thành thành phố kết nghĩa. Công ty hóa chất Dow Corning cũng có trụ sở tại Midland. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181010144801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.376 seconds
 +Preprocessor visited node count: 943/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62768/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11537/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 828 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 319.856 ​     1 -total
 + ​89.42% ​ 286.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Michigan
 + ​50.85% ​ 162.631 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​49.41% ​ 158.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​22.73% ​  ​72.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 + ​22.17% ​  ​70.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Michigan
 + ​12.95% ​  ​41.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco/​core
 +  9.02%   ​28.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  6.55%   ​20.943 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.15%   ​19.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820463-0!canonical and timestamp 20181010144800 and revision id 22101855
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0038--midland-michigan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)