User Tools

Site Tools


0039--v-ly-h-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0039--v-ly-h-u-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vệ Ly hầu</​b>​ hay <​b>​Vệ Hy hầu</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (chữ Hán: 衞釐侯 hay 衞僖侯; trị vì: 854 TCN-813 TCN<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​),​ là vị vua thứ chín của nước Vệ – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Vệ Ly hầu là con của Vệ Khoảnh hầu – vua thứ tám nước Vệ. Năm 855 TCN, Khoảnh hầu mất, Ly hầu lên nối ngôi.
 +</​p><​p>​Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Vệ trong thời gian ông làm vua.
 +</​p><​p>​Năm 813 TCN, Vệ Ly hầu qua đời. Ông ở ngôi được 42 năm. Con ông là Cơ Dư lên nối ngôi, tức là Vệ Cung bá.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
 +<​ul><​li><​i>​Vệ Khang Thúc thế gia</​i></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Phương Thi Danh (2001), <​i>​Niên biểu lịch sử Trung Quốc</​i>,​ Nhà xuất bản Thế giới</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Họ Cơ, Sử ký không ghi tên húy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sử ký, Vệ Khang Thúc thế gia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 9</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181012184700
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.601 seconds
 +Preprocessor visited node count: 690/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22642/​2097152 bytes
 +Template argument size: 906/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 932/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 555.097 ​     1 -total
 + ​93.37% ​ 518.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​91.53% ​ 508.067 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  3.51%   ​19.482 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_n&#​432;&#​7899;​c_V&#​7879;​
 +  2.57%   ​14.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  1.87%   ​10.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  1.62%    8.968      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  0.73%    4.065      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  0.65%    3.608      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.28%    1.548      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820650-0!canonical and timestamp 20181012184659 and revision id 40632531
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0039--v-ly-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)