User Tools

Site Tools


0045---ng-d-n-ch-kit-gi-o-h-lan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0045---ng-d-n-ch-kit-gi-o-h-lan-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảng Dân chủ Cơ-đốc</​b>​ (tiếng Hà Lan: <​i>​Christen-Democratisch Appel</​i>​) là một chính đảng trung hữu Cơ-đốc tại Hà Lan. Đảng này đã thất bại nghiêm trọng trong cuộc bầu cử năm 2010 và chuyển từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ tư. CDA là một bên trong liên minh nhỏ trong một nội các thiểu số trung hữu với Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) được ủng hộ trong Quốc hội bởi Đảng Tự do (PVV). CDA có 6 bộ trưởng trong nội các Mark Rutte cùng với 6 bộ trưởng nội của VVD, lãnh đạo CDA Maxime Verhagen là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kinh tế, Nông nghiệp và đổi mới.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Ruud_Lubbers_1986.jpg/​200px-Ruud_Lubbers_1986.jpg"​ width="​200"​ height="​292"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Ruud_Lubbers_1986.jpg/​300px-Ruud_Lubbers_1986.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Ruud_Lubbers_1986.jpg/​400px-Ruud_Lubbers_1986.jpg 2x" data-file-width="​2717"​ data-file-height="​3966"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ruud Lubbers, lãnh đạo đảng từ năm 1982 đến năm 1994</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Chính đảng Hà Lan
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181011053552
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.188 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1165/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23345/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2950/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 394/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.800 ​     1 -total
 + ​85.33% ​ 108.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_political_party
 + ​70.41% ​  ​89.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.00% ​  ​20.291 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​10.50% ​  ​13.308 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Lan
 +  8.83%   ​11.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.12%   ​10.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  7.28%    9.227      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ubl
 +  4.99%    6.324      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_political_party/​seats
 +  4.25%    5.384      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821974-0!canonical and timestamp 20181011053552 and revision id 41157918
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0045---ng-d-n-ch-kit-gi-o-h-lan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)