User Tools

Site Tools


0046--imperia-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0046--imperia-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tỉnh Imperia</​b>​ (tiếng Ý: <​i>​Provincia di Imperia</​i>​) là một tỉnh đồi núi ở vùng Liguria củaÝ, nằm giữa núi Maritime về phía bắc và Địa Trung Hải về phía nam. Tỉnh lỵ là thành phố Imperia.
 +</​p><​p>​Về phía đông là tỉnh Savona còn rìa tây là biên giới với Alpes-Maritimes của Pháp, phía bắc giáp tỉnh Cuneo. Dãy núi phía bắc tỉnh này có nhiều đỉnh cao hơn 1600 m, một số đỉnh nằm ở biên giới với Pháp có độ cao hơn 2000 m. ​ Các dãy đồi chạy xuống bờ biển nhìn chung theo hướng bắc-nam khiến cho tỉnh Imperia là một dải liên tục đồi và thung lũng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Liguria
 +</p>
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Imperia (tỉnh)</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181028111917
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.404 seconds
 +Real time usage: 0.489 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3432/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45132/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2792/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.156/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.25 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 429.114 ​     1 -total
 + ​88.90% ​ 381.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ProvinceIT
 + ​87.32% ​ 374.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​69.05% ​ 296.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.54%   ​32.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.82%   ​24.978 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.53%   ​23.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.93%   ​21.159 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.53%   ​19.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Imperia
 +  4.01%   ​17.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​258964-0!canonical and timestamp 20181028111917 and revision id 38160287
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0046--imperia-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)