User Tools

Site Tools


0049--bang-sue-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0049--bang-sue-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bang Sue</​b>​ (tiếng Thái: บางซื่อ;​ IPA: [bā ː Ŋ sɯ ː]) là một quận của Bangkok, Thái Lan. Quận Bang Sue có diện tích 11,2 km2, dân số là 125,440 người.
 +Các quận giáp ranh, theo chiều kim đồng hồ từ phía đông, Chatuchak, Dusit và Bang Phlat, và Bang Kruai và Mueang Nonthaburi (tất cả đều thuộc tỉnh Nonthaburi).
 +</​p><​p>​Cầu Rama VI cầu là cây cầu đầu tiên qua sông Chao Phraya. Nó đã chính thức khai trương vào ngày 01 tháng 1 năm 1923 và được đặt tên sau khi Vua Vajiravudh (Rama VI). cầu dài 442 mét và rộng 10 m cầu ban đầu đã có hai làn xe, đường sắt và một cho chiếc xe. Trong Thế chiến II, cây cầu bị hư hỏng nặng. Cầu xây dựng lại đã được tái mở cửa vào ngày 12 Tháng 12 1953. Năm 1992, các làn xe đã được đóng cửa và thực hiện trên cầu Rama VII gần đó, vì vậy cây cầu bây giờ là một cầu đường sắt.
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181017074326
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.102 seconds
 +Preprocessor visited node count: 101/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9848/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 995 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.205 ​     1 -total
 + ​74.04% ​  ​50.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​48.26% ​  ​32.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​25.75% ​  ​17.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khet_Bangkok
 + ​22.01% ​  ​15.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822793-0!canonical and timestamp 20181017074326 and revision id 41545139
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
0049--bang-sue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)