User Tools

Site Tools


0055--v-cung-b-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0055--v-cung-b-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vệ Cung bá</​b>​ hay <​b>​Vệ Cộng bá</​b>​ (chữ Hán: 衞共伯; trị vì: 813 TCN<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​),​ tên thật là <​b>​Cơ Dư</​b>​ (姬餘), là vị vua thứ 10 của nước Vệ – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Vệ Cung bá là con của Vệ Ly hầu – vua thứ 9 nước Vệ. Năm 813 TCN, Ly hầu mất, Cơ Dư lên nối ngôi, tức là Vệ Cung bá.
 +</​p><​p>​Vệ Cung bá có người em là Cơ Hòa được ông yêu quý. Cơ Hòa mưu cướp ngôi, bèn mua chuộc các binh sĩ ngả theo mình. Khi vua cha Ly hầu còn chưa an táng, Cơ Hòa mang các binh sĩ tấn công vào cung. Vệ Cung bá bèn chạy vào nơi quàn thi hài vua cha Ly hầu và tự sát.
 +</​p><​p>​Người nước Vệ an táng ông cùng vua cha Ly hầu. Ông chỉ làm vua được một thời gian ngắn. Cơ Hòa lên làm vua, tức là Vệ Vũ công.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sử ký, Vệ Khang Thúc thế gia</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181011011920
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.277 seconds
 +Preprocessor visited node count: 662/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22356/​2097152 bytes
 +Template argument size: 810/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 488/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 231.257 ​     1 -total
 + ​84.54% ​ 195.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​80.43% ​ 185.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.49%   ​17.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_n&#​432;&#​7899;​c_V&#​7879;​
 +  6.24%   ​14.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.80%   ​11.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  4.07%    9.414      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  2.23%    5.154      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.94%    4.494      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.83%    1.922      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820652-0!canonical and timestamp 20181011011919 and revision id 40632533
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0055--v-cung-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)