User Tools

Site Tools


0056--leonid-vitaliyevich-kantorovich-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0056--leonid-vitaliyevich-kantorovich-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Leonid Vitaliyevich Kantorovich</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Леони́д Вита́льевич Канторо́вич</​span>,​ <​small>​IPA</​small>​ [lʲeoˈnʲid vʲiˈtalʲevʲit͡ɕ kantoˈrovʲit͡ɕ]) (19 tháng 1 năm 1912, Saint Petersburg - 07 tháng 4 năm 1986, Moscow) là một nhà toán học và kinh tế Liên Xô, nổi tiếng với lý thuyết phát triển kỹ thuật cho việc phân bổ tối ưu các nguồn tài nguyên. Ông được trao Giải Nobel Kinh tế năm 1975 và người Liên Xô duy nhất được trao giải Nobel Kinh tế.
 +</​p><​p>​Kantorovich làm việc cho chính phủ Liên Xô. Ông được giao nhiệm vụ tối ưu hóa sản xuất trong một ngành công nghiệp gỗ dán. Ông đã đưa ra (1939) với các kỹ thuật toán học được gọi là lập trình tuyến tính, một vài năm trước khi nó được tái phát minh và nhiều ứng trước của George Dantzig. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bao gồm Phương pháp Toán học Kế hoạch sản xuất và Tổ chức và sử dụng nguồn tài nguyên kinh tế. Đối với công việc của mình, Kantorovich được trao tặng giải thưởng Stalin (1949).
 +</​p><​p>​Sau năm 1939, ông trở thành giáo sư của trường đại học kỹ thuật kỹ thuật quân sự (tiếng Nga: Военный инженерно-технический университет). Trong thời gian vây hãm Leningrad, Kantorovich là giáo sư của VITU của Hải quân và phụ trách an toàn trên con đường sống. Ông tính toán khoảng cách tối ưu giữa các xe ô tô trên băng, tùy thuộc vào độ dày của băng và nhiệt độ của không khí. Trong tháng 12 năm 1941 và tháng 1 năm 1942, Kantorovich tự mình đi bộ trên các xe ô tô đang chạy trên băng hồ Ladoga, trên con đường sống, để đảm bảo những chiếc xe đã không chìm. Tuy nhiên, nhiều xe ô tô chứa thức ăn cho những người sống sót của cuộc bao vây đã bị phá hủy bởi các vụ oanh tạc của không quân Đức Quốc xã.
 +Vì hành động và lòng can đảm, Kantorovich đã được trao trao Huân chương chiến tranh yêu nước, và được trao Huy chương Vì quốc phòng Leningrad.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h2><​span id="​B.C3.A0i_ph.C3.A1t_bi.E1.BB.83u_t.E1.BA.A1i_l.E1.BB.85_nh.E1.BA.ADn_gi.E1.BA.A3i_Nobel"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bài_phát_biểu_tại_lễ_nhận_giải_Nobel">​Bài phát biểu tại lễ nhận giải Nobel</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​ul><​li>​Dantzig,​ George, <​i>​Linear programming and extensions</​i>​. Princeton University Press and the RAND Corporation,​ 1963. Cf. p.22 for the work of Kantorovich.</​li>​
 +<​li>​Isbell,​ J.R.; Marlow, W.H., "On an Industrial Programming Problem of Kantorovich",​ <​i>​Management Science</​i>,​ Vol. 8, No. 1 (Oct., 1961), các trang 13–17</​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Kantorovich,​ L. V. <​i>"​My journey in science (supposed report to the Moscow Mathematical Society)"​ [expanding </​i>​Russian Math. Surveys<​i>​ 42 (1987), no. 2, các trang 233–270]</​i>​. tr. 8–45. MR 898626.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALeonid+Vitaliyevich+Kantorovich&​amp;​rft.au=Kantorovich%2C+L.%26nbsp%3BV&​amp;​rft.aufirst=L.%26nbsp%3BV&​amp;​rft.aulast=Kantorovich&​amp;​rft.btitle=%22My+journey+in+science+%28supposed+report+to+the+Moscow+Mathematical+Society%29%22+%5Bexpanding+Russian+Math.+Surveys%26nbsp%3B42+%281987%29%2C+no.%26nbsp%3B2%2C+c%C3%A1c+trang%26nbsp%3B233%E2%80%93270%5D&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.mr=898626&​amp;​rft.pages=8-45&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li>​Koopmans,​ Tjalling C., "​Concepts of optimality and their uses", Nobel Memorial Lecture, ngày 11 tháng 12 năm 1975</​li>​
 +<​li>​Kutateladze,​ S.S., "The World Line of Kantorovich",​ <​i>​Notices of the ISMS</​i>,​ International Society for Mathematical Sciences, Osaka, Japan, January 2007</​li>​
 +<​li>​Kutateladze,​ S.S., "​Kantorovich'​s Phenomenon",​ <​i>​Siberian Math. J.</​i>​ (Сибирский мат. журн.), 2007, V. 48, No. 1, 3–4, ngày 29 tháng 11 năm 2006.</​li>​
 +<​li>​Kutateladze,​ S.S., "​Mathematics and Economics of Kantorovich"</​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Leifman,​ Lev J.,​ ed. (1990). <​i>​Functional analysis, optimization,​ and mathematical economics: A collection of papers dedicated to the memory of Leonid Vitalʹevich Kantorovich</​i>​. New York: The Clarendon Press, Oxford University Press. tr. xvi+341. ISBN 0-19-505729-5. MR 1082562.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALeonid+Vitaliyevich+Kantorovich&​amp;​rft.au=Leifman%2C+Lev%26nbsp%3BJ.%2C%26nbsp%3Bed.&​amp;​rft.aufirst=Lev%26nbsp%3BJ.%2C%26nbsp%3Bed.&​amp;​rft.aulast=Leifman&​amp;​rft.btitle=Functional+analysis%2C+optimization%2C+and+mathematical+economics%3A+A+collection+of+papers+dedicated+to+the+memory+of+Leonid+Vital%CA%B9evich+Kantorovich&​amp;​rft.date=1990&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-19-505729-5&​amp;​rft.mr=1082562&​amp;​rft.pages=xvi%2B341&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=The+Clarendon+Press%2C+Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Makarov,​ V. L. [Valeriĭ Leonidovich];​ Sobolev, S. L. “Academician L. V. Kantorovich (19 January 1912 to 7 April 1986)”. tr. 1–7. MR 1082564.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALeonid+Vitaliyevich+Kantorovich&​amp;​rft.atitle=Academician+L.%26nbsp%3BV.+Kantorovich+%2819+January%26nbsp%3B1912+to%26nbsp%3B7+April%26nbsp%3B1986%29&​amp;​rft.au=Makarov%2C+V.%26nbsp%3BL.+%5BValeri%C4%AD+Leonidovich%5D&​amp;​rft.au=Sobolev%2C+S.%26nbsp%3BL.&​amp;​rft.aufirst=V.%26nbsp%3BL.+%5BValeri%C4%AD+Leonidovich%5D&​amp;​rft.aulast=Makarov&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.mr=1082564&​amp;​rft.pages=1-7&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </li>
 +<​li><​span class="​citation news">​Polyak,​ B. T. (2002). “History of mathematical programming in the USSR: Analyzing the phenomenon (Chapter 3 The pioneer: L. V. Kantorovich,​ 1912–1986,​ các trang 405–407)”. <​i>​Mathematical Programming</​i>​. Series <​b>​B</​b>​ <​b>​91</​b>​ (3). tr. 401–416. MR 1888984. doi:​10.1007/​s101070100258.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALeonid+Vitaliyevich+Kantorovich&​amp;​rft.atitle=History+of+mathematical+programming+in+the+USSR%3A+Analyzing+the+phenomenon+%28Chapter%26nbsp%3B3+The+pioneer%3A+L.%26nbsp%3BV.%26nbsp%3BKantorovich%2C+1912%E2%80%931986%2C+c%C3%A1c+trang%26nbsp%3B405%E2%80%93407%29&​amp;​rft.au=Polyak%2C+B.%26nbsp%3BT.&​amp;​rft.aufirst=B.%26nbsp%3BT.&​amp;​rft.aulast=Polyak&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=3&​amp;​rft.jtitle=Mathematical+Programming&​amp;​rft.mr=1888984&​amp;​rft.pages=401-416&​amp;​rft.series=Series%26nbsp%3B%27%27%27B%27%27%27&​amp;​rft.volume=91&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs101070100258&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Nga)</​b>​ Vershik, Anatoly, et al., "​Leonid V. Kantorovich (1912–1986)",​ Sobolev Institute of Mathematics of the Siberian Division of the Russian Academy of Sciences. Also published in the <​i>​Siberian Mathematical Journal</​i>,​ Volume 43 (2002), No. 1, các trang 3–8</​li>​
 +<​li><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Nga)</​b>​ Vershik, Anatoly, "On Leonid Kantorovich and linear programming"</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181029190632
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.360 seconds
 +Real time usage: 0.450 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1124/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43715/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2333/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.208/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.98 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 360.670 ​     1 -total
 + ​40.10% ​ 144.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-rus
 + ​39.50% ​ 142.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​38.56% ​ 139.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​17.37% ​  ​62.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_scientist
 + ​15.07% ​  ​54.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.12% ​  ​50.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Authority_control
 + ​13.82% ​  ​49.850 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  5.00%   ​18.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobel_laureates_in_economics_1969&​ndash;​1975
 +  3.85%   ​13.872 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820837-0!canonical and timestamp 20181029190631 and revision id 26365119
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0056--leonid-vitaliyevich-kantorovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)