User Tools

Site Tools


0060--h-chi-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0060--h-chi-u-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Soviet_Passport_Cover.jpg/​150px-Soviet_Passport_Cover.jpg"​ width="​150"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​95/​Soviet_Passport_Cover.jpg 1.5x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​267"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Hộ chiếu của công dân Liên Xô đến năm 1991</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Hộ chiếu</​b>​ (trước đây, còn được gọi là "<​b>​sổ thông hành</​b>"​ ở Miền Nam Việt Nam) là một loại giấy tờ để nhận dạng cá nhân và quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu là một cuốn sổ nhỏ có nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh. Ngày nay, có nhiều dạng hộ chiếu khác nhau, có thể chỉ là một tấm thẻ. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Số hộ chiếu</​li>​
 +<​li>​Ảnh</​li>​
 +<​li>​Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính</​li>​
 +<​li>​Số chứng minh thư nhân dân</​li>​
 +<​li>​Nơi sinh</​li>​
 +<​li>​Cơ quan cấp; Nơi cấp</​li>​
 +<​li>​Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này)</​li>​
 +<​li>​Thời hạn sử dụng</​li>​
 +<​li>​Vùng để xác nhận thị thực</​li>​
 +<​li>​Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu</​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg/​150px-Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg"​ width="​150"​ height="​105"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg/​225px-Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg/​300px-Vietnamese_passport_identity_page_2001.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​350"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Hộ chiếu phổ thông của Việt Nam cấp năm 2001</​div></​div></​div>​
 +
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.99_chi.E1.BA.BFu_ph.E1.BB.95_th.C3.B4ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hộ_chiếu_phổ_thông">​Hộ chiếu phổ thông</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hộ chiếu phổ thông; đối tượng là mọi công dân của nước đó.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.99_chi.E1.BA.BFu_c.C3.B4ng_v.E1.BB.A5"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hộ_chiếu_công_vụ">​Hộ chiếu công vụ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và Công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương
 +</p>
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.99_chi.E1.BA.BFu_ngo.E1.BA.A1i_giao"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hộ_chiếu_ngoại_giao">​Hộ chiếu ngoại giao</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hộ chiếu ngoại giao là một loại hộ chiếu. Đối tượng là những người giữ chức vụ cấp cao trong hệ thống cơ quan của Đảng và Nhà nước: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trở lên; Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Văn bản đi kèm một số trang thiết bị cũng được gọi là hộ chiếu.</​li>​
 +<​li>​Hồ sơ nổ mìn khi đào đường hầm hay khai thác khoáng sản cũng gọi là hộ chiếu.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Hộ chiếu</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​dl><​dt>​Thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam</​dt></​dl>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181016192004
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.213 seconds
 +Preprocessor visited node count: 323/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12591/​2097152 bytes
 +Template argument size: 396/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,024 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 115.823 ​     1 -total
 + ​48.25% ​  ​55.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​33.04% ​  ​38.271 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​25.18% ​  ​29.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​17.36% ​  ​20.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.42%   ​10.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.15%   ​10.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.47%    8.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.45%    7.468      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Britannica
 +  4.90%    5.674      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​44417-0!canonical and timestamp 20181016192005 and revision id 43294342
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0060--h-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)