User Tools

Site Tools


0062--glens-falls-new-york-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0062--glens-falls-new-york-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​146 Warren Street, Glens Falls NY.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg/​250px-146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg/​375px-146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg/​500px-146_Warren_Street%2C_Glens_Falls_NY.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Glens Falls, New York</​b>​ là một thành phố thuộc quận Warren trong bang New York, Hoa Kỳ. Glens Falls là một phần của khu vực thông kê đô thị có dân số đô thị có dân số 14.700 người theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010. Tên gọi này được đưa ra bởi Đại tá Johannes Glen, giảm đề cập đến một thác nước lớn trên sông Hudson ở phía nam của thành phố.
 +Glens Falls nằm ở góc phía đông nam của quận Warren, bao quanh bởi các thị trấn Queensbury phía bắc, phía đông và phía tây, và bên bờ sông Hudson và quận Saratoga ở phía nam. Glens Falls được biết đến như "​Hometown U.S.A.",​ một danh hiệu do tạp chí Look vào năm 1944. Thành phố cũng đã được gọi đến chính nó như là "​Thành phố Empire."​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181017075209
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.145 seconds
 +Preprocessor visited node count: 504/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41924/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6722/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.804 ​     1 -total
 + ​77.13% ​  ​56.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​New_York
 + ​71.36% ​  ​52.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​65.34% ​  ​48.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​17.22% ​  ​12.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NewYork-stub
 + ​14.94% ​  ​11.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.13%    6.002      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  6.48%    4.785      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.80%    4.284      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_New_York
 +  5.38%    3.974      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822373-0!canonical and timestamp 20181017075209 and revision id 31950675
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0062--glens-falls-new-york-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)