User Tools

Site Tools


0063--v-ng-th-seattle-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0063--v-ng-th-seattle-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox bordered"​ style="​width:​ 250; text-align: left; font-size: 90%;"><​caption style="​font-size:​ larger;"><​b>​Seattle–Tacoma–Bellevue</​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr class="​borderless"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-size: smaller">​
 +<div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Bản đồ Seattle MSA in Teal, CSA in Navy" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg/​250px-Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg.png"​ width="​250"​ height="​163"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg/​375px-Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg/​500px-Map_of_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Bellevue_MSA_and_Seattle%E2%80%93Tacoma%E2%80%93Olympia_CSA.svg.png 2x" data-file-width="​1781"​ data-file-height="​1159"/></​div></​div><​br/><​i>​Tên thông thường: Seattle MSA in Teal, CSA in Navy</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Thành phố lớn nhất</​b><​br/><​b>​Các thành phố khác</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Seattle<​br/>​ - Tacoma<​br/>​ - Bellevue<​br/>​ - Everett
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Dân số</​b><​sup>​ </​sup></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Tổng số
 +</td>
 +<​td>​3.344.813
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​543 /​mi2<​br/>​210 /​km²
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Diện tích</​b>​
 +</td>
 +<​td>​5.894 mi2<​br/>​15.265 km²
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Các tiểu bang/<​br/>​Tỉnh/​Thành phố</​b>​ 
 +</td>
 +<​td>​Washington
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;"><​b>​Cao độ</​b><​sup>​ </​sup></​td>​
 +<​td>​ 
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Điểm cao nhất
 +</td>
 +<​td>​N/​A ft (N/A mét)
 +</​td></​tr><​tr class="​borderless"><​td style="​border-right:​ 1px solid #​aaaaaa;">​ - Điểm thấp nhất
 +</td>
 +<​td>​N/​A ft (N/A m)
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Vùng đô thị Seattle</​b>​ là một vùng đô thị nằm ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Vùng đô thị bao gồm Seattle, quận King, quận Snohomish, và quận Pierce ở trong vùng Puget Sound. Trung tâm vùng đô thị là thành phố Seatle. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ xác định vùng đô thị này là Khu vực thống kê đô thị <​i>​Seattle–Tacoma–Bellevue,​ WA</​i>​ với dân số ước khoảng 3.344.813 người (chiếm một nửa dân số tiểu bang Washington)<​sup id="​cite_ref-metro_population_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ là vùng đô thị lớn thứ 15 Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Seattle_Ferry.jpg/​220px-Seattle_Ferry.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Seattle_Ferry.jpg/​330px-Seattle_Ferry.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​10/​Seattle_Ferry.jpg/​440px-Seattle_Ferry.jpg 2x" data-file-width="​1062"​ data-file-height="​719"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Seattle_Ferry.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Seattle</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg/​220px-Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg"​ width="​220"​ height="​129"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg/​330px-Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg/​440px-Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​423"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Tacoma_skyline_from_Thea_Foss_Waterway.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Tacoma</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg/​220px-Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg"​ width="​220"​ height="​103"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg/​330px-Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg/​440px-Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg 2x" data-file-width="​4377"​ data-file-height="​2053"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Aerial_Bellevue_Washington_August_2009.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Bellevue</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Everett_-_Downtown_1.jpg/​220px-Everett_-_Downtown_1.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Everett_-_Downtown_1.jpg/​330px-Everett_-_Downtown_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Everett_-_Downtown_1.jpg/​440px-Everett_-_Downtown_1.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Everett_-_Downtown_1.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Everett</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Thành phố chính:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Seattle</​li>​
 +<​li>​Tacoma</​li>​
 +<​li>​Bellevue</​li>​
 +<​li>​Everett</​li></​ul><​p>​Các đô thị khác:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Auburn</​li>​
 +<​li>​Bainbridge Island</​li>​
 +<​li>​Bothell</​li>​
 +<​li>​Brier</​li>​
 +<​li>​Burien</​li>​
 +<​li>​Des Moines</​li>​
 +<​li>​Edmonds</​li>​
 +<​li>​Federal Way</​li>​
 +<​li>​Issaquah</​li>​
 +<​li>​Kenmore</​li>​
 +<​li>​Kent</​li>​
 +<​li>​Kirkland</​li>​
 +<​li>​Lake Forest Park</​li>​
 +<​li>​Lake Stevens</​li>​
 +<​li>​Lakewood</​li>​
 +<​li>​Lynnwood</​li>​
 +<​li>​Marysville</​li>​
 +<​li>​Mercer Island</​li>​
 +<​li>​Mill Creek</​li>​
 +<​li>​Mountlake Terrace</​li>​
 +<​li>​Puyallup</​li>​
 +<​li>​Poulsbo</​li>​
 +<​li>​Redmond</​li>​
 +<​li>​Renton</​li>​
 +<​li>​Sammamish</​li>​
 +<​li>​SeaTac</​li>​
 +<​li>​Shoreline</​li>​
 +<​li>​Silverdale</​li>​
 +<​li>​Tukwila</​li>​
 +<​li>​Woodinville</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-metro_population-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: ngày 1 tháng 4 năm 2000 to ngày 1 tháng 7 năm 2008 (CBSA-EST2008-01)” <span style="​font-size:​85%;">​(CSV)</​span>​. United States Census Bureau, Population Division<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C3%B9ng+%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B+Seattle&​amp;​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Population+of+Metropolitan+and+Micropolitan+Statistical+Areas%3A+ng%C3%A0y+1+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2000+to+ng%C3%A0y+1+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2008+%28CBSA-EST2008-01%29&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=United+States+Census+Bureau%2C+Population+Division&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fmetro%2Ftables%2F2008%2FCBSA-EST2008-01.csv&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​50 vùng thống kê đô thị lớn nhất Hoa Kỳ theo dân số</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;​color:​inherit;"><​div style="​padding:​0px;"><​table cellspacing="​0"​ class="​navbox-columns-table"​ style="​text-align:​left;​width:​auto;​ margin-left:​auto;​ margin-right:​auto;"><​tbody><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​width:​5em;">​   </​td><​td style="​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<​ol><​li>​
 +New York</​li>​
 +<​li>​Los Angeles</​li>​
 +<​li>​Chicago</​li>​
 +<​li>​Dallas–Fort Worth</​li>​
 +<​li>​Philadelphia</​li>​
 +<​li>​Houston</​li>​
 +<​li>​Washington</​li>​
 +<​li>​Miami</​li>​
 +<​li>​Atlanta</​li>​
 +<​li>​Boston</​li>​
 +</​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​11"><​li>​San Francisco–Oakland</​li>​
 +<​li>​Detroit</​li>​
 +<​li>​Riverside–San Bernardino</​li>​
 +<​li>​Phoenix</​li>​
 +<​li>​Seattle</​li>​
 +<​li>​Minneapolis–St. Paul</​li>​
 +<​li>​San Diego</​li>​
 +<​li>​St. Louis</​li>​
 +<​li>​Tampa–St. Petersburg</​li>​
 +<​li>​Baltimore</​li>​
 +</​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​21"><​li>​Denver</​li>​
 +<​li>​Pittsburgh</​li>​
 +<​li>​Portland</​li>​
 +<​li>​Sacramento</​li>​
 +<​li>​San Antonio</​li>​
 +<​li>​Orlando</​li>​
 +<​li>​Cincinnati</​li>​
 +<​li>​Cleveland</​li>​
 +<​li>​Kansas City</​li>​
 +<​li>​Las Vegas</​li>​
 +</​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​31"><​li>​San Jose</​li>​
 +<​li>​Columbus,​ Ohio</​li>​
 +<​li>​Charlotte</​li>​
 +<​li>​Indianapolis</​li>​
 +<​li>​Austin</​li>​
 +<​li>​Virginia Beach–Norfolk</​li>​
 +<​li>​Providence</​li>​
 +<​li>​Nashville</​li>​
 +<​li>​Milwaukee</​li>​
 +<​li>​Jacksonville</​li>​
 +</​ol></​div></​td><​td style="​border-left:​2px solid #​fdfdfd;​padding:​0px;​padding-left:​3px;;;;​width:​20%;"><​div>​
 +<ol start="​41"><​li>​Memphis</​li>​
 +<​li>​Louisville</​li>​
 +<​li>​Richmond</​li>​
 +<​li>​Oklahoma City</​li>​
 +<​li>​Hartford</​li>​
 +<​li>​New Orleans</​li>​
 +<​li>​Buffalo</​li>​
 +<​li>​Raleigh</​li>​
 +<​li>​Birmingham</​li>​
 +<​li>​Salt Lake City</​li>​
 +</​ol></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​b4ddb0;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style="​background-color:#​b4ddb0;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style="​background-color:#​b4ddb0;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style="​background-color:#​b4ddb0;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​23px-Flag_of_Washington.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​35px-Flag_of_Washington.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​46px-Flag_of_Washington.svg.png 2x" data-file-width="​1106"​ data-file-height="​658"/></​span>​ Tiểu bang Washington</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​b4ddb0;"><​div><​b>​Olympia</​b>​ (thủ phủ)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​b4ddb0;">​Các chủ đề</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Chính quyền bang |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Thành phố |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Thị trấn |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Đoàn đại biểu Quốc hội |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chính quyền thành phố |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Thống đốc |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lịch sử |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Địa lý |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Dân số |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sáng kiến lập pháp |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Popular initiatives |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lập pháp |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Âm nhạc |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Công viên |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Đường cao tốc |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Biểu trưng |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Điểm du lịch hấp dẫn</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​b4ddb0;">​Vùng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Dãy núi Cascade |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Central Washington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Columbia Gorge |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Columbia Plateau |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Columbia River |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Eastern Washington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Inland Empire |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kitsap Peninsula |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Long Beach Peninsula |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Okanogan Country |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Olympic Peninsula |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Palouse |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Puget Sound |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​San Juan Islands |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Skagit Valley |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Western Washington |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Yakima Valley</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​b4ddb0;">​Thành phố lớn và<​br/>​khu vực đô thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Seattle |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Vùng đô thị Seattle |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Spokane |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tacoma |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tri-Cities |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Vancouver |</​span> ​
 +<span class="​nowrap">​Bellevue |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Everett |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Yakima </​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​b4ddb0;">​Thành phố nhỏ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Aberdeen |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Anacortes |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Arlington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Auburn |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bainbridge Island |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Battle Ground |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bellingham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bonney Lake |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bothell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bremerton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Burien |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Camas |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Centralia |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cheney |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cle Elum |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Coupville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Covington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Des Moines |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​East Wenatchee |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Edmonds |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Ellensburg |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Enumclaw |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Federal Way |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Fort Lewis |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Grandview |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Issaquah |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kelso |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kenmore |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kennewick |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kent |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kirkland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lacey |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lake Forest Park |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lake Stevens |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lakewood |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Langley |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Longview |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lynden |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​ Lynnwood |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mabton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Maple Valley |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Marysville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mercer Island |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mill Creek |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Monroe |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Moses Lake |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mountlake Terrace |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mount Vernon |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mukilteo |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Naches |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Oak Harbor |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Olympia |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pasco |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Port Angeles |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Port Orchard |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Prosser |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pullman |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Puyallup |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Redmond |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Renton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Richland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sammamish |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​SeaTac |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sedro-Woolley |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Selah |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Shelton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Shoreline |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Silverdale |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Spokane Valley |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sunnyside |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Toppenish |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tukwila |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tumwater |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​University Place |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Walla Walla |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wapato |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Washougal |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wenatchee |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​West Richland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Woodinville |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Zillah</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​b4ddb0;">​Quận</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Adams |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Asotin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Benton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chelan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Clallam |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Clark |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Columbia |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cowlitz |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Douglas |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Ferry |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Franklin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Garfield |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Grant |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Grays Harbor |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Island |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Jefferson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​King |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kitsap |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kittitas |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Klickitat |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lewis |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lincoln |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mason |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Okanogan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pacific |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pend Oreille |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pierce |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​San Juan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Skagit |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Skamania |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Snohomish |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Spokane |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Stevens |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Thurston |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wahkiakum |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Walla Walla |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Whatcom |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Whitman |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Yakima</​span></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011102447
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1731/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 96679/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24636/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1437/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.826 ​     1 -total
 + ​37.27% ​  ​49.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&#​7875;​u_bang_Washington
 + ​33.80% ​  ​44.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​30.60% ​  ​40.335 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​26.56% ​  ​35.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.49% ​  ​34.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​23.79% ​  ​31.368 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 + ​22.05% ​  ​29.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​14.33% ​  ​18.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.39%    8.418    163 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822566-0!canonical and timestamp 20181011102447 and revision id 22453829
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0063--v-ng-th-seattle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)