User Tools

Site Tools


0064--bueng-kum-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0064--bueng-kum-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bueng Kum</​b>​ là một quận của Bangkok, Thái Lan. Quận Bueng Kum có diện tích  km², dân số là người.
 +Bueng Kum (tiếng Thái: บึงกุ่ม) là một trong 50 quận của Bangkok, Thái Lan. Từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ, quận giáp giới với Bang Khen, Khan Na Yao, Saphan Sung, Bang Kapi và Lat Phrao.
 +</p>
 +<p>
 +Bueng Kum được tách ra khỏi Bang Kapi vào ngày 4 tháng 9 năm 1989 bao gồm 3 tiểu huyện: Khlong Kum, Khan Na Yao và Saphan Sung. Ngày 14 tháng 10 năm 1997, Khan Na Yao và Saphan Sung đã được đưa lên quận, để lại Bueng Kum với tiểu khu duy nhất là Khlong Kum.</​p>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181016170414
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 160/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9918/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 737 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​45.848 ​     1 -total
 + ​63.13% ​  ​28.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khet_Bangkok
 + ​56.55% ​  ​25.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​29.95% ​  ​13.731 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​25.02% ​  ​11.471 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.92% ​   5.005      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.42%    2.943      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822794-0!canonical and timestamp 20181016170413 and revision id 41103258
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0064--bueng-kum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)