User Tools

Site Tools


0069--s-ng-ti-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0069--s-ng-ti-nam-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ti Nam</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​卑南溪</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Pēinán Xī</​span></​i>;​ Wade–Giles:​ <​i><​span lang="​zh-Latn-wadegile">​Pei-nan hsi</​span></​i>,​ <i>Ti Nam khê</​i>​) là một dòng sông tại Đài Loan. Sông có chiều dài 84,35 km, diện tích lưu vực là 1603,​21 km². Toàn bộ lưu vực sông nằm trên địa giới của huyện Đài Đông và trở thành nguồn nước tưới tiêu chính cho huyện. Sông bắt nguồn từ Ti Nam Chủ Sơn cao 3293 mét và chảy về phía đông, đổ ra Thái Bình Dương.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181018022127
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 476/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10962/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1137/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.61 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 112.142 ​     1 -total
 + ​76.68% ​  ​85.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_river
 + ​69.32% ​  ​77.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.67% ​  ​35.519 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.59% ​  ​12.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&​agrave;​i_Loan
 + ​10.42% ​  ​11.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​ROC
 + ​10.11% ​  ​11.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.46%   ​10.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  8.78%    9.848      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.83%    6.533      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&​agrave;​i_Loan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819967-0!canonical and timestamp 20181018022126 and revision id 26347818
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0069--s-ng-ti-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)