User Tools

Site Tools


0071--attleboro-massachusetts-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0071--attleboro-massachusetts-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​MA Route 152 northbound in Attleboro MA.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg/​250px-MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg/​375px-MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg/​500px-MA_Route_152_northbound_in_Attleboro_MA.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Attleboro,​ Massachusetts</​b>​ là một thành phố thuộc quận Bristol trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số 42.068 người.
 +Attleboro nằm ngay ở phía bắc của Pawtucket, Rhode Island. Đã từng được gọi là "Thủ đô trang sức của thế giới"​ cho các nhà sản xuất đồ trang sức rất nhiều của nó, Attleboro có dân số 42.068 điều tra dân số 2000, và dân số 43.645 người thời điểm tháng 7 năm 2009.
 +Attleboro được thành lập từ một phần của Rehoboth năm 1694 là thị trấn của Attleborough. Nó được reincorporated năm 1914 là thành phố Attleboro. Attleboro bao gồm các thị trấn của Bắc Attleborough cho đến năm 1887 và Cumberland, Rhode Island, cho đến 1747. Khi thành phố lại kết hợp vào năm 1914, "​ugh"​ đã được gỡ bỏ từ tên Bắc Attleborough giữ nó. Cũng giống như nhiều thị trấn ở tiểu bang Massachusetts,​ nó được đặt theo tên một thị trấn Anh.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181013162816
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.143 seconds
 +Preprocessor visited node count: 501/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50734/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8553/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.245 ​     1 -total
 + ​78.25% ​  ​60.446 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts
 + ​72.96% ​  ​56.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​68.22% ​  ​52.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​17.73% ​  ​13.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts-stub
 + ​13.01% ​  ​10.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.92%    5.342      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  5.52%    4.266      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.52%    3.492      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Massachusetts
 +  3.80%    2.938      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820303-0!canonical and timestamp 20181013162816 and revision id 31942191
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0071--attleboro-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)