User Tools

Site Tools


0080--ithaca-new-york-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0080--ithaca-new-york-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ithaca,​ New York</​b>​ là một thành phố thủ phủ quận Tompkins trong bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 30.014 người, khu vực đô thị có dân số 101.564 người. Thành phố Ithaca, New York là một phần của Vùng đô thị New York.
 +Thành phố cũng là cộng đồng lớn nhất trong khu vực đô thị Ithaca-Tompkins (mà cũng có chứa các thành phố riêng biệt của thành phố Ithaca, làng Cayuga Heights, làng Lansing và các thị trấn và các làng khác trong quận Tompkins). Thành phố Ithaca nằm trên bờ biển phía nam của hồ Cayuga, ở miền Trung New York. Nó được đặt tên theo hòn đảo của Hy Lạp Ithaca.
 +</​p><​p>​Ithaca được biết đên với Đại học Cornell, một trường thuộc Liên đoàn Ivy với 20.000 sinh viên (hầu hết là nghiên cứu tại khu trường sở Ithaca của trường). Ithaca College nằm phía nam của thành phố trong thị trấn Ithaca.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181014035127
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.107 seconds
 +Preprocessor visited node count: 506/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41884/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6722/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​63.807 ​     1 -total
 + ​79.76% ​  ​50.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​New_York
 + ​74.74% ​  ​47.687 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​69.19% ​  ​44.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​15.60% ​   9.956      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​NewYork-stub
 + ​13.54% ​   8.641      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.02% ​   7.032      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  8.75%    5.584      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_New_York
 +  5.94%    3.792      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.40%    3.444      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822374-0!canonical and timestamp 20181014035126 and revision id 31950679
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0080--ithaca-new-york-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)