User Tools

Site Tools


0084--razan-zaitouneh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0084--razan-zaitouneh-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Razan Zaitouneh</​b>​ (tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​رزان زيتونة</​span>​‎;​ sinh ngày 29.4.1977) là nữ luật sư, nhà hoạt động nhân quyền người Syria đã đoạt Giải thưởng Sakharov năm 2011.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Hoạt động</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Giải thưởng</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Razan Zeitouneh đã tích cực hoạt động góp phần vào cuộc Nổi dậy ở Syria 2011, và đã phải trốn lánh sau khi bị chính phủ Syria cáo buộc là làm gián điệp cho nước ngoài.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Chồng của chị đã bị chính quyền Syria bắt giam.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​ul><​li>​2011:​ Giải Anna Politkovskaya của tổ chức Reach All Women in War.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​2011:​ Giải thưởng Sakharov năm 2011 của Nghị viện châu Âu (cùng với 4 nhà hoạt động châu Phi khác).<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Syrian Activist In Hiding: 'If We Didn't Believe We Will Win, We Couldn'​t Bear All This<​span style="​padding-right:​0.2em;">'</​span>​”. Radio Liberty. Ngày 7 tháng 10 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ARazan+Zaitouneh&​amp;​rft.btitle=Syrian+Activist+In+Hiding%3A+%27If+We+Didn%27t+Believe+We+Will+Win%2C+We+Couldn%27t+Bear+All+This%27&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Radio+Liberty&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fcontent%2Fsyrian_activist_in_hiding_razan_zeitouneh_zaitouneh_syria_assad%2F24352910.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Syria'​s defiant women risk all to protest against President Bashar al-Assad”. <​i>​The Guardian</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ARazan+Zaitouneh&​amp;​rft.atitle=Syria%27s+defiant+women+risk+all+to+protest+against+President+Bashar+al-Assad&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Guardian&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.guardian.co.uk%2Fworld%2F2011%2Fmay%2F21%2Fsyria-women-unrest-repression&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Razan Zaitouneh (Syria): Winner of the 2011 Anna Politkovskaya Award”. <​i>​Reach All Women in War</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ARazan+Zaitouneh&​amp;​rft.atitle=Razan+Zaitouneh+%28Syria%29%3A+Winner+of+the+2011+Anna+Politkovskaya+Award&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Reach+All+Women+in+War&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rawinwar.org%2Fcontent%2Fview%2F153%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Three finalists for Sakharov Prize 2011 honouring human rights activists”. European Parliament<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ARazan+Zaitouneh&​amp;​rft.btitle=Three+finalists+for+Sakharov+Prize+2011+honouring+human+rights+activists&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=European+Parliament&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fen%2Fheadlines%2Fcontent%2F20111014FCS29297%2F1%2Fhtml%2FThree-finalists-for-Sakharov-Prize-2011-honouring-human-rights-activists&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​a rel="​nofollow"​ class="​external text" href="​https://​twitter.com/​razanz">​Razan Zaitouneh</​a>​ trên Twitter</​li>​
 +<​li>​Profile at Huffington Post</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Zaitouneh,​ Razan
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<​td>​Razan Zeitouneh
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<​td>​Syrian human rights lawyer
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 29 tháng 4 năm 1977
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181014104825
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.304 seconds
 +Preprocessor visited node count: 364/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12574/​2097152 bytes
 +Template argument size: 419/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4369/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.170/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 282.710 ​     1 -total
 + ​61.88% ​ 174.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 + ​17.75% ​  ​50.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.61% ​  ​38.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Twitter
 + ​12.29% ​  ​34.732 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.12%   ​11.637 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 +  3.57%   ​10.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.33%    9.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WikidataCheck
 +  2.14%    6.042      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.02%    5.723      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823195-0!canonical and timestamp 20181014104825 and revision id 26149890
 + ​--></​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script>​
 +
 +</​HTML>​
0084--razan-zaitouneh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)