User Tools

Site Tools


0085--riverton-wyoming-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0085--riverton-wyoming-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Riverton,​ Wyoming</​b>​ là một thành phố thuộc quận quận trong bang Wyoming, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​99DCEF;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style="​background-color:#​99DCEF;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style="​background-color:#​99DCEF;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style="​background-color:#​99DCEF;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​23px-Flag_of_Wyoming.svg.png"​ width="​23"​ height="​16"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​34px-Flag_of_Wyoming.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​46px-Flag_of_Wyoming.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​700"/></​span>​ Tiểu bang Wyoming</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​99DCEF;"><​div><​b>​Cheyenne</​b>​ (thủ phủ)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​99DCEF;">​Chủ đề</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Thống đốc |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Đại biểu |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Địa lý |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chính quyền |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kinh tế |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lịch sử |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Con người |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Điểm du lịch hấp dẫn |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Biểu tượng tiểu bang |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Đài truyền thanh</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​99DCEF;">​Vùng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Black Hills |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Grand Teton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Great Basin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Powder River Country |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Red Desert |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Yellowstone</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​99DCEF;">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Buffalo |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Casper |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cheyenne |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cody |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Douglas |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Evanston |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Gillette |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Green River |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Jackson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lander |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Laramie |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Powell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rawlins |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Riverton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rock Springs |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sheridan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Torrington |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Worland</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​99DCEF;">​Các quận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Albany |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Big Horn |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Campbell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Carbon |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Converse |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Crook |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Fremont |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Goshen |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hot Springs |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Johnson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Laramie |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lincoln |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Natrona |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Niobrara |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Park |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Platte |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sheridan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sublette |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sweetwater |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Teton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Uinta |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Washakie |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Weston</​span></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011064034
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 711/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34583/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6423/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.204 ​     1 -total
 + ​70.40% ​  ​60.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wyoming
 + ​64.50% ​  ​55.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​60.07% ​  ​51.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​18.60% ​  ​16.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​15.64% ​  ​13.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.64% ​   9.172      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.80%    6.720      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.28%    6.279      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  5.80%    4.997      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823393-0!canonical and timestamp 20181011064034 and revision id 40789101
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0085--riverton-wyoming-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)