User Tools

Site Tools


0101--v-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0101--v-ch-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Lepidochelys olivacea</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Lepidochelys olivacea.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Lepidochelys_olivacea.jpg/​280px-Lepidochelys_olivacea.jpg"​ width="​280"​ height="​198"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Lepidochelys_olivacea.jpg/​420px-Lepidochelys_olivacea.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Lepidochelys_olivacea.jpg/​560px-Lepidochelys_olivacea.jpg 2x" data-file-width="​2462"​ data-file-height="​1744"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Reptilia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Testudines</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cheloniidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Lepidochelys</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​L. olivacea</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Lepidochelys olivacea</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Eschscholtz,​ 1829) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa<​sup id="​cite_ref-Fritz2007_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​List</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​text-align:​ left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Testudo mydas minor</​i>​ <​small>​Suckow,​ 1798</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia multiscutata</​i>​ <​small>​Kuhl,​ 1820</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia olivacea</​i>​ <​small>​Eschscholtz,​ 1829</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia caretta </​i>​var<​i>​. olivacea</​i>​ <​small>​Gray,​ 1831</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia dussumierii</​i>​ <​small>​Duméril &amp; Bibron, 1835</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caretta olivacea</​i>​ <​small>​Rüppell,​ 1835</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Thalassochelys (Lepidochelys) olivacea</​i>​ <​small>​Fitzinger,​ 1843</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caouana olivacea</​i>​ <​small>​Gray,​ 1844</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caouana ruppellii</​i>​ <​small>​Gray,​ 1844</​small>​ <​i>​(nomen nudum)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia subcarinata</​i>​ <​small>​Rüppell,​ 1844</​small>​ <​i>​(nomen nudum)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caouana dessumierii</​i>​ <​small>​Smith,​ 1849</​small>​ <​i>​(ex errore)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia dussumieri</​i>​ <​small>​Agassiz,​ 1857</​small>​ <​i>​(ex errore)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia polyaspis</​i>​ <​small>​Bleeker,​ 1857</​small>​ <​i>​(nomen nudum)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelys dussumieri</​i>​ <​small>​Girard,​ 1858</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelys olivacea</​i>​ <​small>​Girard,​ 1858</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia dubia</​i>​ <​small>​Bleeker,​ 1864</​small>​ <​i>​(nomen nudum)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Cephalochelys oceanica</​i>​ <​small>​Gray,​ 1873</​small>​ <​i>​(nomen nudum)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Cephalochelys oceanica</​i>​ <​small>​Gray,​ 1873</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Thalassiochelys tarapacona</​i>​ <​small>​Philippi,​ 1887</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Thalassochelys tarapacana</​i>​ <​small>​Philippi,​ 1887</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Thalassochelys tarapacona</​i>​ <​small>​Boulenger,​ 1889</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia olivaccea</​i>​ <​small>​Velasco,​ 1892</​small>​ <​i>​(ex errore)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Thalassochelys controversa</​i>​ <​small>​Philippi,​ 1899</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caretta remivaga</​i>​ <​small>​Hay,​ 1908</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caretta caretta </​i>​var<​i>​. olivacea</​i>​ <​small>​Deraniyagala,​ 1930</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelys olivacea olivacea</​i>​ <​small>​Deraniyagala,​ 1943</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caretta olivacea olivacea</​i>​ <​small>​Mertens,​ 1952</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelys olivacea remivaga</​i>​ <​small>​Schmidt,​ 1953</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Caouana rueppellii</​i>​ <​small>​Wermuth &amp; Mertens, 1961</​small>​ <​i>​(ex errore)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelis olivacea</​i>​ <​small>​Tamayo,​ 1962</​small>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Lepidochelys olivaceas</​i>​ <​small>​Kesteven,​ 1969</​small>​ <​i>​(ex errore)</​i>​
 +</​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"> <​i>​Chelonia multicustata</​i>​ <​small>​Márquez,​ 1990</​small>​
 +</​li></​ul></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Vích</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Lepidochelys olivacea</​b></​i>​) là một loài rùa biển. Cân nặng của vích hiếm khi trên 50 kg. Một nghiên cứu ở Oaxaca (Mêhicô) cho biết vích trưởng thành có cân nặng từ 25 kg đến 46 kg. Con cái nặng trung bình 35,45 kg (số mẫu n= 58), con đực thì nhẹ hơn một chút với cân nặng trung bình 33,00 kg (n=17). Vích con mới nở thường nặng từ 12,0 đến 23,3 gam. Một phần vích trưởng thành lưỡng tính. Vích đực có đuôi dài và to hơn vích cái, đuôi vích được dùng khi giao phối<​sup id="​cite_ref-vich1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Vích là loài rùa biển cỡ nhỏ, chiều dài mai của con trưởng thành khoảng 60 đến 70 cm<​sup id="​cite_ref-vich1_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Cân nặng của vích hiếm khi trên 50 kg. Một nghiên cứu ở Oaxaca, Mexico cho biết vích trưởng thành có cân nặng từ 25 kg đến 46 kg. Con cái nặng trung bình 35,45 kg (số mẫu n= 58), con đực thì nhẹ hơn một chút với cân nặng trung bình 33,00 kg (n=17). Vích con mới nở thường nặng từ 12,0 đến 23,3 gam. Một phần vích trưởng thành lưỡng tính. Vích đực có đuôi dài và to hơn vích cái, đuôi vích được dùng khi giao phối<​sup id="​cite_ref-vich1_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Vích phân bố ở vành đai nhiệt đới trên biển và các vùng nước ấm thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tại Đại Tây Dương, có gặp vích tại bờ biển Tây Phi và bắc Brazil, Suriname, Guyana, Guiana thuộc Pháp và Venezuela. Ngoài ra, vích còn có mặt ở biển Caribea ở phía bắc Puerto Rico. 
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​662px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Lieux_pontes_tortue_olivatre.png/​660px-Lieux_pontes_tortue_olivatre.png"​ width="​660"​ height="​289"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Lieux_pontes_tortue_olivatre.png/​990px-Lieux_pontes_tortue_olivatre.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Lieux_pontes_tortue_olivatre.png/​1320px-Lieux_pontes_tortue_olivatre.png 2x" data-file-width="​1425"​ data-file-height="​625"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ phân bố loài <​i>​Lepidochelys olivacea</​i>​. Vòng tròn đỏ là khu vực đẻ trứng chủ yếu. Vòng tròn vàng là các bãi biển nơi hiếm gặp vích đẻ trứng hơn.</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +<​p>​Danh pháp khoa học đầu tiên của vích là <​i>​Testudo mydas minor</​i>​ (Suckhow, 1798). Các tên về sau gồm <​i>​Chelonian olivacea</​i>,​ Eschscholtz,​ 1829 và <​i>​Lepidochelys olivacea</​i>​ Fitzinger, 1843<sup id="​cite_ref-vich1_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-vich5_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Do Eschscholtz là người đầu tiên đề xuất tên <​i>​olivacea</​i>,​ nên danh pháp <​i>​Lepidochelys olivacea</​i>​ Eschscholtz,​ 1829được chấp nhận cho đến nay<sup id="​cite_ref-vich1_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-vich5_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tên chi <​i>​Lepidochelys</​i>​ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, trong đó <​i>​lepidos</​i>​ nghĩa là <​i>​tương tự</​i>​ và <​i>​chelys</​i>​ nghĩa là <​i>​rùa</​i>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181010202739
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.284 seconds
 +Real time usage: 0.360 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1941/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 65688/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12741/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8119/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.98 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 269.078 ​     1 -total
 + ​51.64% ​ 138.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.06% ​  ​78.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.12% ​  ​59.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.51% ​  ​39.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​12.17% ​  ​32.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.87% ​  ​31.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7897;​ng_v&#​7853;​t_c&#​7845;​p_E-S&​aacute;​ch_&#​273;&#​7887;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.19%   ​24.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.54%   ​22.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.90%   ​13.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Testudines-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823197-0!canonical and timestamp 20181010202738 and revision id 37342176
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0101--v-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)