User Tools

Site Tools


0105--beverly-massachusetts-la-gi

Veterans Memorial Bridge entering Beverly MA.jpg

Beverly, Massachusetts là một thành phố thuộc quận Essex trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích 58.5 km², trong đó diện tích đất là 39.1 km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 39,502 người (2010).

0105--beverly-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)