User Tools

Site Tools


0105--beverly-massachusetts-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0105--beverly-massachusetts-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​Veterans Memorial Bridge entering Beverly MA.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg/​250px-Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg/​375px-Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​62/​Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg/​500px-Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1728"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Veterans_Memorial_Bridge_entering_Beverly_MA.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Beverly,​ Massachusetts</​b>​ là một thành phố thuộc quận Essex trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích 58.5 km², trong đó diện tích đất là 39.1 km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 39,502 người (2010).
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​23px-Flag_of_Massachusetts.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​35px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​46px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/></​span>​ <​span style="​color:#​ffffff;">​Thịnh vượng chung</​span>​ <span style="​color:#​ffffff;">​Massachusetts</​span></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​div><​b><​span style="​color:#​ffffff;">​Boston</​span></​b>​ (thủ phủ)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​span style="​color:#​ffffff;">​Chủ đề</​span></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Phân cấp hành chính <​b>​·</​b> ​ Khu quốc hội <​b>​·</​b> ​ Văn hóa <​b>​·</​b> ​ Nhân khẩu <​b>​·</​b> ​ Kinh tế <​b>​·</​b> ​ Giáo dục <​b>​·</​b> ​ Bầu cử <​b>​·</​b> ​ Địa lý <​b>​·</​b> ​ Địa chất <​b>​·</​b> ​ Chính quyền <​b>​·</​b> ​ Lich sử <​b>​·</​b> ​ Hình ảnh <​b>​·</​b> ​ Âm nhạc <​b>​·</​b> ​ Con người Massachusetts <​b>​·</​b> ​ Chính trị <​b>​·</​b> ​ Thể thao <​b>​·</​b> ​ Biểu tượng bang <​b>​·</​b> ​ Giao thông <​b>​·</​b> ​ Làng <​b>​·</​b> ​ Điểm du lịch hấp dẫn <​b>​·</​b> ​ Cối xay gió</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​span style="​color:#​ffffff;">​Vùng</​span></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​The Berkshires <​b>​·</​b> ​ Blackstone Valley <​b>​·</​b> ​ Cape Ann <​b>​·</​b> ​ Cape Cod <​b>​·</​b> ​ Central Massachusetts <​b>​·</​b>​ Greater Boston <​b>​·</​b> ​ The Islands <​b>​·</​b> ​ Merrimack Valley <​b>​·</​b>​ MetroWest <​b>​·</​b>​ Montachusett-North County <​b>​·</​b>​ North Shore <​b>​·</​b>​ Pioneer Valley <​b>​·</​b>​ Quabbin Valley <​b>​·</​b>​ Southeastern Massachusetts <​b>​·</​b>​ South Coast <​b>​·</​b>​ South County <​b>​·</​b>​ South Shore <​b>​·</​b>​ Western Massachusetts</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​span style="​color:#​ffffff;">​Các quận</​span></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Barnstable <​b>​·</​b> ​ Berkshire <​b>​·</​b> ​ Bristol <​b>​·</​b> ​ Dukes <​b>​·</​b> ​ Essex <​b>​·</​b> ​ Franklin <​b>​·</​b> ​ Hampden <​b>​·</​b> ​ Hampshire <​b>​·</​b> ​ Middlesex <​b>​·</​b> ​ Nantucket <​b>​·</​b> ​ Norfolk <​b>​·</​b> ​ Plymouth <​b>​·</​b> ​ Suffolk <​b>​·</​b> ​ Worcester</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​color:#​ffffff;​background-color:#​15317E;"><​span style="​color:#​ffffff">​Các thành phố</​span><​small><​br/>​(See <span style="​color:#​ffffff">​all<​br/>​municipalities</​span>​)</​small></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​Agawam</​i>​ <​b>​·</​b> ​ <​i>​Amesbury</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Attleboro <​b>​·</​b> ​ <​i>​Barnstable</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Beverly <​b>​·</​b> ​ Boston <​b>​·</​b> ​ <​i>​Braintree</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Brockton <​b>​·</​b> ​ Cambridge <​b>​·</​b> ​ Chelsea <​b>​·</​b> ​ Chicopee <​b>​·</​b> ​ Easthampton <​b>​·</​b> ​ Everett <​b>​·</​b> ​ Fall River <​b>​·</​b> ​ Fitchburg <​b>​·</​b> ​ <​i>​Franklin</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Gardner <​b>​·</​b> ​ Gloucester <​b>​·</​b> ​ <​i>​Greenfield</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Haverhill <​b>​·</​b> ​ Holyoke <​b>​·</​b> ​ Lawrence <​b>​·</​b> ​ Leominster <​b>​·</​b> ​ Lowell <​b>​·</​b> ​ Lynn <​b>​·</​b> ​ Malden <​b>​·</​b> ​ Marlborough <​b>​·</​b> ​ Medford <​b>​·</​b> ​ Melrose <​b>​·</​b> ​ Methuen <​b>​·</​b> ​ New Bedford <​b>​·</​b> ​ Newburyport <​b>​·</​b> ​ Newton <​b>​·</​b> ​ North Adams <​b>​·</​b> ​ Northampton <​b>​·</​b> ​ <​i>​Palmer</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Peabody <​b>​·</​b> ​ Pittsfield <​b>​·</​b> ​ Quincy <​b>​·</​b> ​ <​i>​Randolph</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Revere <​b>​·</​b> ​ Salem <​b>​·</​b> ​ Somerville <​b>​·</​b> ​ <​i>​Southbridge</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Springfield <​b>​·</​b> ​ Taunton <​b>​·</​b> ​ Waltham <​b>​·</​b> ​ <​i>​Watertown</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Westfield <​b>​·</​b> ​ <​i>​West Springfield</​i>​ <​b>​·</​b> ​ <​i>​Weymouth</​i>​ <​b>​·</​b> ​ <​i>​Winthrop</​i>​ <​b>​·</​b> ​ Woburn <​b>​·</​b> ​ Worcester<​p>​Ghi chú: Đô thị không được liệt kê ở trên có một hình thức xã hội của chính phủ. Đô thị được liệt kê ở trên <i>in nghiêng</​i>​ có một hình thức thành phố của chính phủ, nhưng đã giữ lại tiền tố tên "Thị trấn"​ như là một phần của tên chính thức của đô thị.</​p></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​40px-Flag_of_Massachusetts.svg.png"​ width="​40"​ height="​24"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​60px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​80px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Massachusetts ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011233856
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.126 seconds
 +Preprocessor visited node count: 501/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50718/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8553/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​66.105 ​     1 -total
 + ​77.70% ​  ​51.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts
 + ​72.54% ​  ​47.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​67.67% ​  ​44.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​17.71% ​  ​11.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts-stub
 + ​14.90% ​   9.852      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.63%    5.042      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  6.43%    4.250      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.36%    3.541      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Massachusetts
 +  4.31%    2.847    103 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820305-0!canonical and timestamp 20181011233856 and revision id 31942213
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0105--beverly-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)