User Tools

Site Tools


0111--dries-van-agt-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0111--dries-van-agt-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Andreas Antonius Maria "​Dries"​ van Agt</​b>​ (Hà Lan phát âm: [dris fɑn ɑxt], sinh ngày 02 Tháng 2 năm 1931) là  một nhà chính trị Hà Lan đã nghỉ hưu của Đảng Dân chủ Cơ-đốc. Ông là thủ tướng Vương quốc Hà Lan từ ngày 19 tháng 12 năm 1977, cho đến ngày 04 tháng 11 năm 1982.
 +Trước đó ông đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ 06 tháng 7 năm 1971 đến 08 tháng 9 năm 1977 trong các nội các của Biesheuvel I, II và Den Uyl. Ông đã là phó thủ tướng Chính phủ từ 11 tháng 5 năm 1973 cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1977 trong nội các Den Uyl. Ông từ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Thủ tướng Chính phủ để trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ-đốc đầu tiên và là lãnh đạo Quốc hội đầu tiên của Đảng Dân chủ Cơ-đốc ở Hạ viện mà ông phục vụ từ 26 tháng 5 năm 1977 cho đến ngày 19 tháng 12năm 1977. ông là một dân biểu Hạ viện từ 08 tháng sáu 1977 đến 19 tháng 12 năm 1977. Văn Agt trở thành Thủ tướng của Hà Lan, lãnh đạo các nội các Van Agt I, II và III. Ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho nội các thứ ba của mình.
 +Sau khi trở thành thủ tướng, Van Agt trở thành Ủy viên được ủy quyền của Nữ hoàng Hà Lan đối với Bắc Brabant từ ngày 01 tháng 6 năm 1983 ngày 22 tháng 4 năm 1987, ông từ chức là Ủy viên được ủy quyền của Nữ hoàng vì những lời chỉ trích về mức độ thực hiện của ông và sự hợp tác với Provinciale Staten (Nghị viện tỉnh). Sau khi rời khỏi Bắc Brabant, ông trở thành một nhà ngoại giao cho Cộng đồng châu Âu, đầu tiên làm đại sứ tại Nhật Bản từ ngày 01 Tháng 4 1987 cho đến tháng tư, 1 năm 1989khi ông trở thành đại sứ tại Hoa Kỳ cho đến ngày 01 tháng 4 năm 1995.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Thủ tướng Hà Lan
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181027173414
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.608 seconds
 +Real time usage: 0.677 seconds
 +Preprocessor visited node count: 11161/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 94020/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14768/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.269/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.53 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +122.79% ​ 738.482 ​    26 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 601.413 ​     1 -total
 + ​86.77% ​ 521.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder_1
 + ​60.61% ​ 364.541 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder/​office
 +  8.92%   ​53.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7883;​ch_thu&#​7853;​t
 +  8.14%   ​48.953 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  2.41%   ​14.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Lan
 +  1.86%   ​11.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  1.82%   ​10.924 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  1.06%    6.405      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821979-0!canonical and timestamp 20181027173413 and revision id 26374536
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0111--dries-van-agt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)