User Tools

Site Tools


0117--thu-t-to-n-tr-c-tuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0117--thu-t-to-n-tr-c-tuy-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Trong khoa học máy tính, một thuật toán là <​b>​trực tuyến</​b>​ nếu nó không nhận được toàn bộ dữ liệu ngay từ đầu mà chỉ nhận được từng phần của dữ liệu và phải đưa ra kết quả ngay sau mỗi lần nhận thêm dữ liệu mới. Một thuật toán là <​b>​ngoại tuyến</​b>​ nếu nó nhận được toàn bộ dữ liệu trước khi phải đưa ra kết quả.
 +</​p><​p>​Do không được biết trước toàn bộ dữ liệu, thuật toán trực tuyến có thể phải đưa ra những lựa chọn mà sau đó hóa ra là không tối ưu. Việc phân tích thuật toán trực tuyến tập trung vào tìm hiểu chất lượng kết quả thu được tốt đến đâu. Phân tích cạnh tranh cụ thể hóa ý tưởng này bằng cách so sánh kết quả của thuật toán trực tuyến với kết quả tối ưu của thuật toán ngoại tuyến cho cùng một dữ liệu vào.
 +</​p><​p>​Ngoài mô hình thuật toán trực tuyến còn có nhiều mô hình khác trong đó dữ liệu vào cũng được cung cấp từng phần một cho thuật toán, chẳng hạn như thuật toán dòng dữ liệu (tập trung vào lượng bộ nhớ cần dùng để lưu trữ thông tin về phần dữ liệu đã xử lý), thuật toán động (tập trung vào thời gian cần thiết để cập nhật kết quả sau mỗi lần dữ liệu thay đổi) và thuật toán học trực tuyến.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Danh_s.C3.A1ch_m.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_b.C3.A0i_to.C3.A1n_tr.E1.BB.B1c_tuy.E1.BA.BFn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Danh_sách_một_số_bài_toán_trực_tuyến">​Danh sách một số bài toán trực tuyến</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Có rất nhiều bài toán đã được nghiên cứu trong mô hình thuật toán trực tuyến. Sau đây là một vài ví dụ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181012043141
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.067 seconds
 +Preprocessor visited node count: 83/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 2379/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.17 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.957 ​     1 -total
 + ​90.12% ​  ​43.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  8.86%    4.251      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823396-0!canonical and timestamp 20181012043141 and revision id 25949564
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0117--thu-t-to-n-tr-c-tuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)