User Tools

Site Tools


0118--nottinghamshire-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0118--nottinghamshire-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nottinghamshire</​b>​ là một hạt của Anh. Nottinghamshire nằm ở đông trung bộ Anh, giáp biên giới Nam Yorkshire phía tây bắc, Lincolnshire,​ phía đông, Leicestershire ở phía nam, và Derbyshire về phía tây. Thủ phủ truyền thống của hạt là thành phố Nottingham, mặc dù Hội đồng quận có trụ sở tại West Bridgford trong các quận của Rushcliffe, tại một vị trí nhìn đối diện với Nottingham trên sông Trent.
 +</​p><​p>​Các quận, huyện của Nottinghamshire gồm có Ashfield, Bassetlaw, Broxtowe, Gedling, Mansfield, Newark và Sherwood, và Rushcliffe. Thành phố Nottingham hành chính một phần của Nottinghamshire giữa năm 1974 và 1998, nhưng bây giờ là một cơ quan đơn nhất, còn lại một phần của Nottinghamshire cho mục đích nghi lễ.
 +</​p><​p>​Đến năm 2006, ước tính dân số của hạt  chỉ hơn 1.000.000 người. Hơn một nửa dân số của quận trong thành thị Nottingham (trong đó tiếp tục vào Derbyshire). Khu vực thành thị có dân số khoảng 650.000 người, mặc dù ít hơn một nửa sống trong ranh giới thành phố.
 +</p>
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nottinghamshire</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181017004745
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 314/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21426/​2097152 bytes
 +Template argument size: 392/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 106.604 ​     1 -total
 + ​56.66% ​  ​60.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Underlinked
 + ​35.76% ​  ​38.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ambox
 + ​19.24% ​  ​20.507 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_h&#​7841;​t_c&#​7911;​a_Anh
 + ​17.07% ​  ​18.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.50% ​  ​12.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.92%   ​10.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  9.71%   ​10.349 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.99%    8.523      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  5.10%    5.441      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819769-0!canonical and timestamp 20181017004745 and revision id 26783879
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0118--nottinghamshire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)