User Tools

Site Tools


0120--worcester-massachusetts-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0120--worcester-massachusetts-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt="​Worcester Memorial Auditorium, MA.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg/​250px-Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg/​375px-Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg/​500px-Worcester_Memorial_Auditorium%2C_MA.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1728"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Worcester,​ Massachusetts</​b>​ là một thành phố quận lỵ quận Worcester trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts,​ Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích 99,9 km², trong đó diện tích đất là 97,3 km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 181.045 người, là thành phố lớn thứ nhì Tân Anh Cát Lợi, sau Boston.
 +Worcester được đặt tên theo Worcester, Anh, có cự ly khoảng 40 dặm (64 km) phía tây Boston, và 38 dặm. (61 km) phía đông bắc của Springfield. Do vị trí của nó ở trung tâm Massachusetts,​ giữa các khu vực đô thị lớn của tiểu bang Massachusetts,​ Worcester được biết đến như "Trái tim của Khối thịnh vượng chung",​ do đó, trái tim là biểu tượng chính thức của thành phố.
 +</​p><​p>​Worcester đã được coi là khu vực riêng của nó trong nhiều thế kỷ, tuy nhiên, sự xâm lấn của ngoại ô Boston, hiện nay đánh dấu các vùng ngoại vi phía tây của khu vực thống kê dân số kết hợp Boston-orcester Manchester (MA-RI-NH) (Đại Boston). Thành phố có nhiều công trình kiến kiến ​​trúc nhà máy thời Victoria.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181010211427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 413/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 46484/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8343/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​67.989 ​     1 -total
 + ​94.52% ​  ​64.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Massachusetts
 + ​88.74% ​  ​60.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​82.82% ​  ​56.311 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​10.42% ​   7.082      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  7.74%    5.262      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Massachusetts
 +  5.52%    3.755    103 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  5.18%    3.525      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.02%    3.411      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820306-0!canonical and timestamp 20181010211427 and revision id 18409742
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0120--worcester-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)