User Tools

Site Tools


0124--khu-ho-ng-gia-kensington-v-chelsea-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0124--khu-ho-ng-gia-kensington-v-chelsea-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​Khu hoàng gia Kensington và Chelsea</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Royal Borough of Kensington and Chelsea</​i>,​ thường viết tắt là <​i>​RBKC</​i>​) là một khu tự quản Luân Đôn trung tâm, mang tư cách là khu tự quản Hoàng gia. Đây là khu tự quản giàu có nhất ở Anh.
 +</​p><​p>​Đây là một đô thị mà theo thống kê 2001 của Liên hiệp Anh có mật độ cơ quan chính quyền địa phương dày đặc nhất tại Liên hiệp Anh, với dân số vào khoảng 158.919, mật độ 13.244 người 1 km<​sup>​2</​sup>​. Với tổng diện tích vùng khoảng 12 km<​sup>​2</​sup>,​ đây là khu tự quản Luân Đôn nhỏ nhất, không bao gồm Thành phố Luân Đôn).
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt="​London Train Station.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​London_Train_Station.jpg/​220px-London_Train_Station.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​London_Train_Station.jpg/​330px-London_Train_Station.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​London_Train_Station.jpg/​440px-London_Train_Station.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt="​Typical Street In The Royal Borough Of Kensington And Chelsea In London.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg/​220px-Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg/​330px-Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg/​440px-Typical_Street_In_The_Royal_Borough_Of_Kensington_And_Chelsea_In_London.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Kcc_hortensia.jpg/​220px-Kcc_hortensia.jpg"​ width="​220"​ height="​157"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Kcc_hortensia.jpg/​330px-Kcc_hortensia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Kcc_hortensia.jpg/​440px-Kcc_hortensia.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​428"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đại học Kensington và Chelsea tại Chelsea</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg/​220px-Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg"​ width="​220"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg/​330px-Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg/​440px-Social_services_transport_in_Kensington_and_Chelsea.jpg 2x" data-file-width="​3484"​ data-file-height="​2112"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181012110455
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.356 seconds
 +Real time usage: 0.473 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4651/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62306/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8321/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 577/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.105/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 404.631 ​     1 -total
 + ​89.88% ​ 363.692 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_London_Borough
 + ​88.08% ​ 356.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​71.49% ​ 289.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.24%   ​25.253 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +  5.96%   ​24.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.75%   ​23.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.27%   ​21.326 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.09%   ​16.533 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.85%   ​15.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​London
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821616-0!canonical and timestamp 20181012110454 and revision id 21431029
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0124--khu-ho-ng-gia-kensington-v-chelsea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)