User Tools

Site Tools


0127--chuy-n-m-t-ng-i-b-n-ki-n-ngh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0127--chuy-n-m-t-ng-i-b-n-ki-n-ngh-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Chuyện một người bạn<​br/>​kiên nghị<​br/>​Повесть о суровом друге</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Chuyện một người bạn kiên nghị.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​a/​a7/​Chuy%E1%BB%87n_m%E1%BB%99t_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A1n_ki%C3%AAn_ngh%E1%BB%8B.jpg"​ width="​150"​ height="​249"​ data-file-width="​150"​ data-file-height="​249"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Leonid Zharikov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +1</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Tiểu thuyết thiếu nhi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Nhà xuất bản Cận vệ Thanh niên</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1937</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa cứng và bìa mềm)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chuyện một người bạn kiên nghị</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Повесть о суровом друге</​i>​) là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dành cho thiếu nhi, khai thác đề tài Nội chiến Nga của nhà văn Leonid Zharikov, xuất bản lần đầu năm 1937.
 +</p>
  
 +<​p>​Tác phẩm là câu chuyện về những cậu thiếu niên ở miền Nam nước Nga đã trở thành anh hùng trong cuộc Nội chiến Nga như thế nào.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181017074324
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 440/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12268/​2097152 bytes
 +Template argument size: 678/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 373/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.17 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 113.947 ​     1 -total
 + ​49.18% ​  ​56.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​45.89% ​  ​52.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​32.12% ​  ​36.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​28.67% ​  ​32.671 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.73% ​  ​12.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.09%   ​10.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.30%    7.183      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  6.15%    7.005      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.37%    4.982      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822378-0!canonical and timestamp 20181017074324 and revision id 41241727
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0127--chuy-n-m-t-ng-i-b-n-ki-n-ngh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)