User Tools

Site Tools


0128--danh-s-ch-ng-n-ng-ch-nh-th-c-theo-qu-c-gia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0128--danh-s-ch-ng-n-ng-ch-nh-th-c-theo-qu-c-gia-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​tr><​th>​Nước</​th>​
 +<​th>​Ngôn ngữ
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
  
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​23px-Flag_of_Afghanistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​35px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Afghanistan.svg/​45px-Flag_of_Afghanistan.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Afghanistan</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Pashtun (hành chính) (chính thức)</​li>​
 +<​li>​Dari (hành chính) (chính thức)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Uzbek (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Turkmen (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Pashai (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Nuristan (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Baloch (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Pamir (hành chính) (ngôn ngữ chính thức thứ ba tại các vùng dân tộc thiểu số)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​21px-Flag_of_Albania.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​32px-Flag_of_Albania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Flag_of_Albania.svg/​42px-Flag_of_Albania.svg.png 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Albania</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​23px-Flag_of_Algeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​35px-Flag_of_Algeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Algeria.svg/​45px-Flag_of_Algeria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Algérie</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Andorra.svg/​22px-Flag_of_Andorra.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Andorra.svg/​33px-Flag_of_Andorra.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Andorra.svg/​43px-Flag_of_Andorra.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​700"/>​ </​span>​Andorra</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Các ngôn ngữ tại Andorra)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​23px-Flag_of_Angola.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​35px-Flag_of_Angola.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Angola.svg/​45px-Flag_of_Angola.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Angola</​b><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg/​23px-Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg/​35px-Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg/​45px-Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg.png 2x" data-file-width="​690"​ data-file-height="​460"/>​ </​span>​Antigua và Barbuda</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​23px-Flag_of_Argentina.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_Argentina.svg/​46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Argentina</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​23px-Flag_of_Armenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​35px-Flag_of_Armenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_Armenia.svg/​46px-Flag_of_Armenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Armenia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​23px-Flag_of_Australia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​35px-Flag_of_Australia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Australia.svg/​46px-Flag_of_Australia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​640"/>​ </​span>​Úc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Không có ngôn ngữ chính thức,</​li>​
 +<​li>​Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trên thực tế.</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​23px-Flag_of_Austria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​35px-Flag_of_Austria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_Austria.svg/​45px-Flag_of_Austria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Áo</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Đức (chính thức trên cả nước)<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​li>​
 +<​li>​Tiếng Croatia (chính thức tại Burgenland ở vùng người thiểu số Croat)<​sup id="​cite_ref-vfghenglish_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Slovenia (chính thức tại Carinthia và Styria ở vùng người thiểu số Slovene)<​sup id="​cite_ref-vfghenglish_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Séc (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Hungary (tại Burgenland) (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Slovakia (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Digan (Romani, ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​35px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Azerbaijan.svg/​46px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Azerbaijan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Flag_of_the_Bahamas.svg/​23px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Flag_of_the_Bahamas.svg/​35px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Flag_of_the_Bahamas.svg/​46px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bahamas</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​23px-Flag_of_Bahrain.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​35px-Flag_of_Bahrain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Bahrain.svg/​46px-Flag_of_Bahrain.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Bahrain</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Flag_of_Bangladesh.svg/​23px-Flag_of_Bangladesh.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Flag_of_Bangladesh.svg/​35px-Flag_of_Bangladesh.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f9/​Flag_of_Bangladesh.svg/​46px-Flag_of_Bangladesh.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bangladesh</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​23px-Flag_of_Barbados.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​35px-Flag_of_Barbados.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​45px-Flag_of_Barbados.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Barbados</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​23px-Flag_of_Belarus.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​35px-Flag_of_Belarus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​46px-Flag_of_Belarus.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Belarus</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​35px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg/​45px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bỉ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Bỉ)<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Flag_of_Belize.svg/​23px-Flag_of_Belize.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Flag_of_Belize.svg/​35px-Flag_of_Belize.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Flag_of_Belize.svg/​45px-Flag_of_Belize.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Belize</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Benin.svg/​23px-Flag_of_Benin.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Benin.svg/​35px-Flag_of_Benin.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Benin.svg/​45px-Flag_of_Benin.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bénin</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Flag_of_Bhutan.svg/​23px-Flag_of_Bhutan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Flag_of_Bhutan.svg/​35px-Flag_of_Bhutan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Flag_of_Bhutan.svg/​45px-Flag_of_Bhutan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Bhutan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Bolivia.svg/​22px-Flag_of_Bolivia.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Bolivia.svg/​34px-Flag_of_Bolivia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Bolivia.svg/​44px-Flag_of_Bolivia.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​750"/>​ </​span>​Bolivia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​35px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg/​46px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Bosna và Hercegovina</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_Botswana.svg/​23px-Flag_of_Botswana.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_Botswana.svg/​35px-Flag_of_Botswana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_Botswana.svg/​45px-Flag_of_Botswana.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Botswana</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Bồ Đào Nha" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​23px-Flag_of_Portugal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​35px-Flag_of_Portugal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Portugal.svg/​45px-Flag_of_Portugal.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/></​span>​ Bồ Đào Nha</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Bồ Đào Nha)
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Brasil"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/></​span>​ Brasil</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Brunei.svg/​23px-Flag_of_Brunei.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Brunei.svg/​35px-Flag_of_Brunei.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Brunei.svg/​46px-Flag_of_Brunei.svg.png 2x" data-file-width="​1440"​ data-file-height="​720"/>​ </​span>​Brunei</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​35px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​46px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Bulgaria</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​35px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Burkina_Faso.svg/​45px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Burkina Faso</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Flag_of_Burundi.svg/​23px-Flag_of_Burundi.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Flag_of_Burundi.svg/​35px-Flag_of_Burundi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​50/​Flag_of_Burundi.svg/​46px-Flag_of_Burundi.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Burundi</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​23px-Flag_of_Cambodia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​35px-Flag_of_Cambodia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Flag_of_Cambodia.svg/​46px-Flag_of_Cambodia.svg.png 2x" data-file-width="​625"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Campuchia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​23px-Flag_of_Cameroon.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​35px-Flag_of_Cameroon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Cameroon.svg/​45px-Flag_of_Cameroon.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cameroon</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​23px-Flag_of_Canada.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​35px-Flag_of_Canada.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​46px-Flag_of_Canada.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Canada</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Cape_Verde.svg/​23px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Cape_Verde.svg/​35px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Cape_Verde.svg/​46px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png 2x" data-file-width="​510"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Cabo Verde</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Central_African_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Central_African_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Central_African_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Cộng hòa Trung Phi</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Flag_of_Chad.svg/​23px-Flag_of_Chad.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Flag_of_Chad.svg/​35px-Flag_of_Chad.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Flag_of_Chad.svg/​45px-Flag_of_Chad.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Chad</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​23px-Flag_of_Chile.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Chile</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Không có ngôn ngữ chính thức,</​li>​
 +<​li>​Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức trong thực tế.</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​23px-Flag_of_Colombia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Colombia.svg/​45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Colombia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Tây Ban Nha</​li>​
 +<​li>​Các ngôn ngữ và phương ngữ của các nhóm dân tộc cũng là ngôn ngữ chính thức tại lãnh thổ của họ<sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_the_Comoros.svg/​23px-Flag_of_the_Comoros.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_the_Comoros.svg/​35px-Flag_of_the_Comoros.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_the_Comoros.svg/​46px-Flag_of_the_Comoros.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Comoros</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg/​20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg/​31px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg/​40px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Dân chủ Congo</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg/​45px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cộng hoà Congo</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Costa_Rica.svg/​23px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Costa_Rica.svg/​35px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Costa_Rica.svg/​46px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Costa Rica</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​35px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg/​45px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Bờ Biển Ngà</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​23px-Flag_of_Croatia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​35px-Flag_of_Croatia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​46px-Flag_of_Croatia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Croatia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​23px-Flag_of_Cyprus.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​35px-Flag_of_Cyprus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Cyprus.svg/​45px-Flag_of_Cyprus.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Síp</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Séc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​20px-Flag_of_Denmark.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_Denmark.svg/​40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x" data-file-width="​740"​ data-file-height="​560"/>​ </​span>​Đan Mạch</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Djibouti.svg/​23px-Flag_of_Djibouti.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Djibouti.svg/​35px-Flag_of_Djibouti.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_Djibouti.svg/​45px-Flag_of_Djibouti.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Djibouti</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Flag_of_Dominica.svg/​23px-Flag_of_Dominica.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Flag_of_Dominica.svg/​35px-Flag_of_Dominica.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Flag_of_Dominica.svg/​46px-Flag_of_Dominica.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Dominica</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_the_Dominican_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_the_Dominican_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_the_Dominican_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Cộng hòa Dominica</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​23px-Flag_of_East_Timor.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​35px-Flag_of_East_Timor.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​46px-Flag_of_East_Timor.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Đông Timor</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Flag_of_Ecuador.svg/​23px-Flag_of_Ecuador.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Flag_of_Ecuador.svg/​35px-Flag_of_Ecuador.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Flag_of_Ecuador.svg/​45px-Flag_of_Ecuador.svg.png 2x" data-file-width="​1440"​ data-file-height="​960"/>​ </​span>​Ecuador</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ai Cập" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​23px-Flag_of_Egypt.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​35px-Flag_of_Egypt.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Egypt.svg/​45px-Flag_of_Egypt.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Ai Cập</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_El_Salvador.svg/​23px-Flag_of_El_Salvador.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_El_Salvador.svg/​35px-Flag_of_El_Salvador.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flag_of_El_Salvador.svg/​46px-Flag_of_El_Salvador.svg.png 2x" data-file-width="​1064"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​El Salvador</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​35px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Equatorial_Guinea.svg/​45px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Guinea Xích Đạo</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Flag_of_Eritrea.svg/​23px-Flag_of_Eritrea.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Flag_of_Eritrea.svg/​35px-Flag_of_Eritrea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Flag_of_Eritrea.svg/​46px-Flag_of_Eritrea.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Eritrea</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​23px-Flag_of_Estonia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​35px-Flag_of_Estonia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Estonia.svg/​46px-Flag_of_Estonia.svg.png 2x" data-file-width="​990"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​Estonia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​23px-Flag_of_Ethiopia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​35px-Flag_of_Ethiopia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Flag_of_Ethiopia.svg/​46px-Flag_of_Ethiopia.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Ethiopia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​23px-Flag_of_Fiji.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​35px-Flag_of_Fiji.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​46px-Flag_of_Fiji.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Fiji</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Phần Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​23px-Flag_of_Finland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​35px-Flag_of_Finland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Finland.svg/​46px-Flag_of_Finland.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1100"/></​span>​ Phần Lan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​23px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​45px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pháp</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Và các tỉnh hải ngoại và lãnh thổ hải ngoại (Ngôn ngữ tại Pháp và chính sách ngôn ngữ tại Pháp)<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Gabon.svg/​20px-Flag_of_Gabon.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Gabon.svg/​31px-Flag_of_Gabon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Gabon.svg/​40px-Flag_of_Gabon.svg.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Gabon</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_The_Gambia.svg/​23px-Flag_of_The_Gambia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_The_Gambia.svg/​35px-Flag_of_The_Gambia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_The_Gambia.svg/​45px-Flag_of_The_Gambia.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Gambia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Gruzia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​23px-Flag_of_Georgia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​35px-Flag_of_Georgia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Georgia.svg/​45px-Flag_of_Georgia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Gruzia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​23px-Flag_of_Ghana.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​35px-Flag_of_Ghana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Ghana.svg/​45px-Flag_of_Ghana.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Ghana</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Hy Lạp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​23px-Flag_of_Greece.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​35px-Flag_of_Greece.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Greece.svg/​45px-Flag_of_Greece.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/></​span>​ Hy Lạp</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Grenada.svg/​23px-Flag_of_Grenada.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Grenada.svg/​35px-Flag_of_Grenada.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Grenada.svg/​46px-Flag_of_Grenada.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Grenada</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​23px-Flag_of_Guatemala.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​35px-Flag_of_Guatemala.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Flag_of_Guatemala.svg/​46px-Flag_of_Guatemala.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Guatemala</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​23px-Flag_of_Guinea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​35px-Flag_of_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Flag_of_Guinea.svg/​45px-Flag_of_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Guinée</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​23px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​35px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Guinea-Bissau.svg/​46px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Guinea-Bissau</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_Guyana.svg/​23px-Flag_of_Guyana.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_Guyana.svg/​35px-Flag_of_Guyana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_Guyana.svg/​46px-Flag_of_Guyana.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Guyana</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Haiti.svg/​23px-Flag_of_Haiti.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Haiti.svg/​35px-Flag_of_Haiti.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Haiti.svg/​46px-Flag_of_Haiti.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Haiti</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​23px-Flag_of_Honduras.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​35px-Flag_of_Honduras.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Honduras.svg/​46px-Flag_of_Honduras.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Honduras</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Flag_of_Hong_Kong.svg/​23px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Flag_of_Hong_Kong.svg/​35px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Flag_of_Hong_Kong.svg/​45px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hồng Kông</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​21px-Flag_of_Iceland.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​32px-Flag_of_Iceland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Iceland.svg/​42px-Flag_of_Iceland.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​576"/>​ </​span>​Iceland</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ấn Độ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Ấn Độ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Ấn Độ)
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tiếng Anh (hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Hindi (Chính phủ trung ương, 10 bang và Delhi, Chandigarh, quần đảo Andaman và Nicobar)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Assam (tại Assam)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Bengal (tại Tripura, quần đảo Andaman và Nicobar, một số nơi thuộc Assam và Tây Bengal)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Bhojpur (tại Bihar)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Bodo (tại Assam)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Chhattisgarh (tại Chhattisgarh)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Dogri (tại Jammu và Kashmir)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Pháp (tại Puducherry)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Garo (tại Meghalaya)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Gujarat (tại Dadra và Nagar Haveli, Daman và Diu, và Gujarat)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Kannada (tại Karnataka)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Karbi (tại Assam)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Kashmir (tại Jammu và Kashmir)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Khasi (tại Meghalaya)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Kokborok (tại Tripura)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Konkan (tại Goa)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Magadh (tại Bihar)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Maithili (tại Bihar)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Malayalam (tại Kerala, Puducherry và Lakshadweep)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Meitei (tại Manipur)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Marath (tại Maharashtra,​ Goa, Dadra và Nagar Haveli, Daman và Diu)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Mizo (tại Mizoram)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Nepal (tại Sikkim)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Nicobar (tại quần đảo Andaman và Nicobar)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Oriya (tại Orissa)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Pahar (tại Himachal Pradesh)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Punjab (tại Punjab, Himachal Pradesh, Haryana và Chandigarh)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Rajasthan (tại Rajasthan)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Phạn (tại Uttarakhand)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Santal (tại Jharkhand)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Sindh (sindhi community/​people dependent)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Tamil (tại Tamil Nadu, quần đảo Andaman và Nicobar và Puducherry)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Telugu (tại Andhra Pradesh và Puducherry)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Urdu (tại Jammu và Kashmir, Andhra Pradesh, Delhi, Bihar, Uttar Pradesh và Uttarakhand)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​23px-Flag_of_Indonesia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​35px-Flag_of_Indonesia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​45px-Flag_of_Indonesia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Indonesia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Indonesia)
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​23px-Flag_of_Iran.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​35px-Flag_of_Iran.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ca/​Flag_of_Iran.svg/​46px-Flag_of_Iran.svg.png 2x" data-file-width="​630"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Iran</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​23px-Flag_of_Iraq.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​35px-Flag_of_Iraq.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Iraq.svg/​45px-Flag_of_Iraq.svg.png 2x" data-file-width="​411"​ data-file-height="​274"/>​ </​span>​Iraq</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​23px-Flag_of_Ireland.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​35px-Flag_of_Ireland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Flag_of_Ireland.svg/​46px-Flag_of_Ireland.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Ireland</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Ireland)<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​21px-Flag_of_Israel.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​32px-Flag_of_Israel.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​41px-Flag_of_Israel.svg.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Israel</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​23px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Ý</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Ý)
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Jamaica.svg/​23px-Flag_of_Jamaica.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Jamaica.svg/​35px-Flag_of_Jamaica.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Flag_of_Jamaica.svg/​46px-Flag_of_Jamaica.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Jamaica</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​img alt="​Cờ Nhật Bản" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg/​20px-Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg/​30px-Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg/​40px-Flag_of_Japan_%28bordered%29.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Nhật Bản</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​23px-Flag_of_Jordan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​35px-Flag_of_Jordan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Flag_of_Jordan.svg/​46px-Flag_of_Jordan.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​420"/>​ </​span>​Jordan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​35px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kazakhstan.svg/​46px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Kazakhstan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Kenya.svg/​23px-Flag_of_Kenya.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Kenya.svg/​35px-Flag_of_Kenya.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Kenya.svg/​45px-Flag_of_Kenya.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Kenya</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kiribati.svg/​23px-Flag_of_Kiribati.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kiribati.svg/​35px-Flag_of_Kiribati.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Flag_of_Kiribati.svg/​46px-Flag_of_Kiribati.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Kiribati</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​23px-Flag_of_North_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​35px-Flag_of_North_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​46px-Flag_of_North_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​CH DCND Triều Tiên</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​23px-Flag_of_South_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​35px-Flag_of_South_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Flag_of_South_Korea.svg/​45px-Flag_of_South_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hàn Quốc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Kuwait"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Kuwait.svg/​23px-Flag_of_Kuwait.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Kuwait.svg/​35px-Flag_of_Kuwait.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Kuwait.svg/​46px-Flag_of_Kuwait.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Kuwait</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Flag_of_Kyrgyzstan.svg/​23px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Flag_of_Kyrgyzstan.svg/​35px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Flag_of_Kyrgyzstan.svg/​46px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Kyrgyzstan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​23px-Flag_of_Laos.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​35px-Flag_of_Laos.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Flag_of_Laos.svg/​45px-Flag_of_Laos.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Lào</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​23px-Flag_of_Latvia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​35px-Flag_of_Latvia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Latvia.svg/​46px-Flag_of_Latvia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Latvia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Flag_of_Lebanon.svg/​23px-Flag_of_Lebanon.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Flag_of_Lebanon.svg/​35px-Flag_of_Lebanon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Flag_of_Lebanon.svg/​45px-Flag_of_Lebanon.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Liban</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Flag_of_Lesotho.svg/​23px-Flag_of_Lesotho.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Flag_of_Lesotho.svg/​35px-Flag_of_Lesotho.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Flag_of_Lesotho.svg/​45px-Flag_of_Lesotho.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Lesotho</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Liberia.svg/​23px-Flag_of_Liberia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Liberia.svg/​35px-Flag_of_Liberia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Liberia.svg/​46px-Flag_of_Liberia.svg.png 2x" data-file-width="​1140"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liberia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​23px-Flag_of_Libya.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​35px-Flag_of_Libya.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​46px-Flag_of_Libya.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Libya</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Liechtenstein.svg/​23px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Liechtenstein.svg/​35px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Liechtenstein.svg/​46px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liechtenstein</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Litva"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​23px-Flag_of_Lithuania.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​35px-Flag_of_Lithuania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Lithuania.svg/​46px-Flag_of_Lithuania.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Litva</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Luxembourg.svg/​23px-Flag_of_Luxembourg.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Luxembourg.svg/​35px-Flag_of_Luxembourg.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Luxembourg.svg/​46px-Flag_of_Luxembourg.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Luxembourg</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Macau.svg/​23px-Flag_of_Macau.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Macau.svg/​35px-Flag_of_Macau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Flag_of_Macau.svg/​45px-Flag_of_Macau.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Ma Cao</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_Macedonia.svg/​23px-Flag_of_Macedonia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_Macedonia.svg/​35px-Flag_of_Macedonia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_Macedonia.svg/​46px-Flag_of_Macedonia.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​256"/>​ </​span>​Macedonia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Madagascar.svg/​23px-Flag_of_Madagascar.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Madagascar.svg/​35px-Flag_of_Madagascar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Madagascar.svg/​45px-Flag_of_Madagascar.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Madagascar</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag_of_Malawi.svg/​23px-Flag_of_Malawi.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag_of_Malawi.svg/​35px-Flag_of_Malawi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag_of_Malawi.svg/​45px-Flag_of_Malawi.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Malawi</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​23px-Flag_of_Malaysia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​35px-Flag_of_Malaysia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​46px-Flag_of_Malaysia.svg.png 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​1400"/>​ </​span>​Malaysia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Maldives.svg/​23px-Flag_of_Maldives.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Maldives.svg/​35px-Flag_of_Maldives.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Flag_of_Maldives.svg/​45px-Flag_of_Maldives.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Maldives</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​23px-Flag_of_Mali.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​35px-Flag_of_Mali.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_Mali.svg/​45px-Flag_of_Mali.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Mali</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Malta.svg/​23px-Flag_of_Malta.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Malta.svg/​35px-Flag_of_Malta.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Malta.svg/​45px-Flag_of_Malta.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Malta</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Flag_of_the_Marshall_Islands.svg/​23px-Flag_of_the_Marshall_Islands.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Flag_of_the_Marshall_Islands.svg/​35px-Flag_of_the_Marshall_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Flag_of_the_Marshall_Islands.svg/​46px-Flag_of_the_Marshall_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​570"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Quần đảo Marshall</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Flag_of_Mauritania.svg/​23px-Flag_of_Mauritania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Flag_of_Mauritania.svg/​35px-Flag_of_Mauritania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Flag_of_Mauritania.svg/​45px-Flag_of_Mauritania.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Mauritanie</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Mauritius.svg/​23px-Flag_of_Mauritius.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Mauritius.svg/​35px-Flag_of_Mauritius.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​77/​Flag_of_Mauritius.svg/​45px-Flag_of_Mauritius.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Mauritius</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​México"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/></​span>​ México</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Không có ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc,</​li>​
 +<​li>​Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức trên thực tế nhưng không phải là ngôn ngữ chính thức theo luật định.</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg/​23px-Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg/​35px-Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg/​46px-Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg.png 2x" data-file-width="​760"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Liên bang Micronesia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​23px-Flag_of_Moldova.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​35px-Flag_of_Moldova.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Moldova.svg/​46px-Flag_of_Moldova.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Moldova</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Monaco"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Flag_of_Monaco.svg/​19px-Flag_of_Monaco.svg.png"​ width="​19"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Flag_of_Monaco.svg/​29px-Flag_of_Monaco.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Flag_of_Monaco.svg/​38px-Flag_of_Monaco.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Monaco</​b><​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Mông Cổ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​23px-Flag_of_Mongolia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​35px-Flag_of_Mongolia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Mongolia.svg/​46px-Flag_of_Mongolia.svg.png 2x" data-file-width="​4800"​ data-file-height="​2400"/></​span>​ Mông Cổ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​23px-Flag_of_Montenegro.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​35px-Flag_of_Montenegro.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Montenegro.svg/​46px-Flag_of_Montenegro.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​320"/>​ </​span>​Montenegro</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Maroc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Morocco.svg/​23px-Flag_of_Morocco.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Morocco.svg/​35px-Flag_of_Morocco.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Flag_of_Morocco.svg/​45px-Flag_of_Morocco.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Maroc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​23px-Flag_of_Mozambique.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​35px-Flag_of_Mozambique.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Mozambique.svg/​45px-Flag_of_Mozambique.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Mozambique</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​23px-Flag_of_Myanmar.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​35px-Flag_of_Myanmar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​45px-Flag_of_Myanmar.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Myanmar</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Namibia.svg/​23px-Flag_of_Namibia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Namibia.svg/​35px-Flag_of_Namibia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Namibia.svg/​45px-Flag_of_Namibia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Namibia</​b>​
 +<​p><​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Flag_of_Nauru.svg/​23px-Flag_of_Nauru.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Flag_of_Nauru.svg/​35px-Flag_of_Nauru.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Flag_of_Nauru.svg/​46px-Flag_of_Nauru.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Nauru</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_Nepal.svg/​16px-Flag_of_Nepal.svg.png"​ width="​16"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_Nepal.svg/​25px-Flag_of_Nepal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Flag_of_Nepal.svg/​33px-Flag_of_Nepal.svg.png 2x" data-file-width="​726"​ data-file-height="​885"/>​   </​span>​Nepal</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Flag_of_the_Netherlands.svg/​45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hà Lan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​35px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​46px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​New Zealand</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​23px-Flag_of_Nicaragua.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​35px-Flag_of_Nicaragua.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Flag_of_Nicaragua.svg/​46px-Flag_of_Nicaragua.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nicaragua</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Flag_of_Niger.svg/​18px-Flag_of_Niger.svg.png"​ width="​18"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Flag_of_Niger.svg/​27px-Flag_of_Niger.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Flag_of_Niger.svg/​35px-Flag_of_Niger.svg.png 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Niger</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​23px-Flag_of_Nigeria.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​35px-Flag_of_Nigeria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Flag_of_Nigeria.svg/​46px-Flag_of_Nigeria.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Nigeria</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​21px-Flag_of_Norway.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​32px-Flag_of_Norway.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Flag_of_Norway.svg/​41px-Flag_of_Norway.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Na Uy</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Na Uy (hành chính) (Bokmål và Nynorsk là các dạng chính thức, các tỉnh chọn các dạng này)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Sami (indigenous language in vast areas from Engerdal to the Russian border, ngôn ngữ hành chính chính thức tại Kautokeino, Karasjok, Gáivuotna - Kåfjord, Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord, và Snåsa)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Kven (ngôn ngữ thiểu số cấp quốc gia, ngôn ngữ hành chính chính thức tại Porsanger)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Digan (Romani, ngôn ngữ thiểu số cấp quốc gia)</​li>​
 +<​li>​Scandoromani (ngôn ngữ thiểu số cấp quốc gia)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​23px-Flag_of_Oman.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​35px-Flag_of_Oman.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​Flag_of_Oman.svg/​46px-Flag_of_Oman.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Oman</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Flag_of_Pakistan.svg/​23px-Flag_of_Pakistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Flag_of_Pakistan.svg/​35px-Flag_of_Pakistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Flag_of_Pakistan.svg/​45px-Flag_of_Pakistan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Pakistan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​23px-Flag_of_Palau.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​35px-Flag_of_Palau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​46px-Flag_of_Palau.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Palau</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​23px-Flag_of_Panama.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​35px-Flag_of_Panama.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Flag_of_Panama.svg/​45px-Flag_of_Panama.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Panama</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Flag_of_Papua_New_Guinea.svg/​20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Flag_of_Papua_New_Guinea.svg/​31px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Flag_of_Papua_New_Guinea.svg/​40px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Papua New Guinea</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​23px-Flag_of_Paraguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​35px-Flag_of_Paraguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Flag_of_Paraguay.svg/​46px-Flag_of_Paraguay.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​330"/>​ </​span>​Paraguay</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Peru.svg/​23px-Flag_of_Peru.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Peru.svg/​35px-Flag_of_Peru.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Peru.svg/​45px-Flag_of_Peru.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Peru</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​35px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​46px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Philippines</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​23px-Flag_of_Qatar.svg.png"​ width="​23"​ height="​9"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​35px-Flag_of_Qatar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Flag_of_Qatar.svg/​46px-Flag_of_Qatar.svg.png 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​550"/>​ </​span>​Qatar</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​23px-Flag_of_Romania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​35px-Flag_of_Romania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​45px-Flag_of_Romania.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​România</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Rumani (hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Armenia (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Đức (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Hungary (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Digan (Romani, ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Serbia (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Slovakia (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Ukraina (ngôn ngữ thiểu số được dùng trong văn bản hành chính)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​(Ngôn ngữ tại Nga)
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Rwanda.svg/​23px-Flag_of_Rwanda.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Rwanda.svg/​35px-Flag_of_Rwanda.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Rwanda.svg/​45px-Flag_of_Rwanda.svg.png 2x" data-file-width="​1080"​ data-file-height="​720"/>​ </​span>​Rwanda</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg/​23px-Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg/​35px-Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg/​45px-Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Saint Kitts và Nevis</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Saint_Lucia.svg/​23px-Flag_of_Saint_Lucia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Saint_Lucia.svg/​35px-Flag_of_Saint_Lucia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Saint_Lucia.svg/​46px-Flag_of_Saint_Lucia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Saint Lucia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg/​23px-Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg/​35px-Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg/​45px-Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Saint Vincent và Grenadines</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Samoa.svg/​23px-Flag_of_Samoa.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Samoa.svg/​35px-Flag_of_Samoa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Flag_of_Samoa.svg/​46px-Flag_of_Samoa.svg.png 2x" data-file-width="​2880"​ data-file-height="​1440"/>​ </​span>​Samoa</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Flag_of_San_Marino.svg/​20px-Flag_of_San_Marino.svg.png"​ width="​20"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Flag_of_San_Marino.svg/​31px-Flag_of_San_Marino.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Flag_of_San_Marino.svg/​40px-Flag_of_San_Marino.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​San Marino</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg/​23px-Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg/​35px-Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg/​46px-Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg.png 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​1400"/>​ </​span>​São Tomé và Príncipe</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​35px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​Flag_of_Saudi_Arabia.svg/​45px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Ả Rập Xê Út</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​23px-Flag_of_Senegal.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​35px-Flag_of_Senegal.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​Flag_of_Senegal.svg/​45px-Flag_of_Senegal.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Senegal</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​23px-Flag_of_Serbia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​35px-Flag_of_Serbia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Flag_of_Serbia.svg/​45px-Flag_of_Serbia.svg.png 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​630"/>​ </​span>​Serbia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​23px-Flag_of_Seychelles.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​35px-Flag_of_Seychelles.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Seychelles.svg/​46px-Flag_of_Seychelles.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Seychelles</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Sierra_Leone.svg/​23px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Sierra_Leone.svg/​35px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​17/​Flag_of_Sierra_Leone.svg/​45px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Sierra Leone</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​23px-Flag_of_Singapore.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​35px-Flag_of_Singapore.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​45px-Flag_of_Singapore.svg.png 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​2880"/>​ </​span>​Singapore</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​23px-Flag_of_Slovakia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​35px-Flag_of_Slovakia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Slovakia.svg/​45px-Flag_of_Slovakia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovakia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​23px-Flag_of_Slovenia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​35px-Flag_of_Slovenia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Flag_of_Slovenia.svg/​46px-Flag_of_Slovenia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Slovenia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Flag_of_the_Solomon_Islands.svg/​23px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Flag_of_the_Solomon_Islands.svg/​35px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​74/​Flag_of_the_Solomon_Islands.svg/​46px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Quần đảo Solomon</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Somalia.svg/​23px-Flag_of_Somalia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Somalia.svg/​35px-Flag_of_Somalia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Somalia.svg/​45px-Flag_of_Somalia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Somalia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​23px-Flag_of_South_Africa.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​35px-Flag_of_South_Africa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​45px-Flag_of_South_Africa.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nam Phi</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​(tất cả 11 ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc)</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​23px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​35px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Flag_of_Sri_Lanka.svg/​46px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Sri Lanka</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​23px-Flag_of_Sudan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​35px-Flag_of_Sudan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Sudan.svg/​46px-Flag_of_Sudan.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Sudan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Flag_of_Suriname.svg/​23px-Flag_of_Suriname.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Flag_of_Suriname.svg/​35px-Flag_of_Suriname.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Flag_of_Suriname.svg/​45px-Flag_of_Suriname.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Suriname</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​Flag_of_Swaziland.svg/​23px-Flag_of_Swaziland.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​Flag_of_Swaziland.svg/​35px-Flag_of_Swaziland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1e/​Flag_of_Swaziland.svg/​45px-Flag_of_Swaziland.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Swaziland</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thụy Điển"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​23px-Flag_of_Sweden.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​35px-Flag_of_Sweden.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Sweden.svg/​46px-Flag_of_Sweden.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1000"/></​span>​ Thụy Điển</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Thụy Điển</​li>​
 +<​li>​Tiếng Phần Lan <​i>​(tại Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå và các khu vực lân cận)</​i>​ (ngôn ngữ thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Meänkieli (i<​i>​n Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå và các khu vực lân cận)</​i>​ (ngôn ngữ thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Digan (Romani, ngôn ngữ thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Sami <​i>​(tại Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna và các khu vực lân cận)</​i>​ (ngôn ngữ thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Tiếng Yiddish (ngôn ngữ thiểu số)</​li>​
 +<​li>​Ngôn ngữ ký hiệu Thụy Điển (ngôn ngữ thiểu số)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​15px-Flag_of_Switzerland.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​23px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​30px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Thụy Sĩ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Đức <​i>​(tại Aargau, Appenzell Ausserrhoden,​ Appenzell Innerrhoden,​ Basel-Landschaft,​ Basel-Stadt,​ Bern, Fribourg, Glarus, Graubünden,​ Lucerne, Nidwalden, Obwalden, Saint Gallen, Schaffhausen,​ Schwyz, Solothurn, Thurgau, Uri, Valais, Zug, và Zürich)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Pháp <​i>​(tại Bern, Fribourg, Geneva, Jura, Neuchâtel, Valais, và Vaud)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Ý <​i>​(tại Ticino và Graubünden)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Romansh <​i>​(tại Graubünden)</​i></​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​23px-Flag_of_Syria.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​35px-Flag_of_Syria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​53/​Flag_of_Syria.svg/​45px-Flag_of_Syria.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Syria</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Tajikistan.svg/​23px-Flag_of_Tajikistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Tajikistan.svg/​35px-Flag_of_Tajikistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Flag_of_Tajikistan.svg/​46px-Flag_of_Tajikistan.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tajikistan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​23px-Flag_of_Tanzania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​35px-Flag_of_Tanzania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tanzania.svg/​45px-Flag_of_Tanzania.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tanzania</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​img alt="​Cờ Thái Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​20px-Flag_of_Thailand.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​30px-Flag_of_Thailand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​40px-Flag_of_Thailand.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Thái Lan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​23px-Flag_of_East_Timor.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​35px-Flag_of_East_Timor.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_East_Timor.svg/​46px-Flag_of_East_Timor.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Đông Timor</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​23px-Flag_of_Togo.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​35px-Flag_of_Togo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Flag_of_Togo.svg/​46px-Flag_of_Togo.svg.png 2x" data-file-width="​809"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Togo</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Tonga.svg/​23px-Flag_of_Tonga.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Tonga.svg/​35px-Flag_of_Tonga.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Tonga.svg/​46px-Flag_of_Tonga.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Tonga</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg/​23px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg/​35px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg/​46px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Trinidad và Tobago</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​img alt="​Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​22px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​33px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​44px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Trung Quốc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Tiếng Trung
 +</li>
 +<​li>​Chú ý: Tên các hương dân tộc hay tô mộc dân tộc được <i>in nghiêng</​i></​li>​
 +<li>A Xương (tại <​i>​Hộ Tát</​i>,​ <​i>​Cửu Bảo</​i>,​ <​i>​Nẵng Tống</​i>​ thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Bạch (tại Đại Lý, Lan Bình thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Bố Lãng (tại Song Giang thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Bảo An (tại Tích Thạch Sơn thuộc <​b>​Cam Túc</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Choang (tại Liên Sơn thuộc <​b>​Quảng Đông</​b>;​ <​b>​Quảng Tây</​b>;​ Văn Sơn thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Daur (Đạt Oát Nhĩ) (tại Morin Dawa (Mạc Lực Đạt Ngõa) thuộc <​b>​Nội Mông</​b>;​ Mai Lý Tư thuộc <​b>​Hắc Long Giang</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Di (Lô Lô) (tại Uy Ninh thuộc <​b>​Quý Châu</​b>;​ Nga Biên, Lương Sơn, Mã Biên thuộc <​b>​Tứ Xuyên</​b>;​ Sở Hùng, Nga Sơn, Hồng Hà, Giang Thành, Cảnh Đông, Cảnh Cốc, Lộc Khuyến, Nam Giản, Ninh Nhĩ, Ninh Lạng, Thạch Lâm, Nguy Sơn, Tân Bình, Dạng Tỵ, Nguyên Giang, Trấn Nguyên thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Độc Long (tại Cống Sơn, Vân Nam)</​li>​
 +<​li>​Động (tại Tam Giang thuộc <​b>​Quảng Tây</​b>;​ Kiềm Đông Nam, Ngọc Bình thuộc <​b>​Quý Châu</​b>;​ Tĩnh Châu, Thông Đạo, Tân Hoảng, Chỉ Giang thuộc <​b>​Hồ Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Đông Hương (tại Đông Hương &amp; Tích Thạch Sơn thuộc <​b>​Cam Túc</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Evenk (Ngạc Ôn Khắc) (tại Kỳ tự trị Evenk, <​i>​Tô mộc dân tộc Evenk</​i>,​ <​b>​Nội Mông</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Hà Nhì (tại Hồng Hà, Giang Thành, Mặc Giang, Ninh Nhĩ, Nguyên Giang, Trấn Nguyên thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Hmong (Miêu) (tại Bành Thủy, Tú Sơn, Dậu Dương thuộc <​b>​Trùng Khánh</​b>;​ <i>Xa Điền</​i>,​ <​i>​Lưỡng Thủy</​i>,​ Dung Thủy thuộc <​b>​Quảng Tây</​b>;​ Đạo Chân, Quan Lĩnh, Kiềm Đông Nam, Kiềm Nam, Kiềm Tây Nam, Tùng Đào, Uy Ninh, Vụ Xuyên, Ấn Giang, Trấn Ninh, Tử Vân thuộc <​b>​Quý Châu</​b>;​ Bảo Đình, Quỳnh Trung thuộc <​b>​Hải Nam</​b>;​ Ân Thi thuộc <​b>​Hồ Bắc</​b>;​ Thành Bộ, Tĩnh Châu, Ma Dương, Tương Tây thuộc <​b>​Hồ Nam</​b>;​ <​i>​Kim Bình</​i>,​ Lộc Khuyến, Bình Biên, Văn Sơn thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Jingpho/​Cảnh Pha (Kachin) (tại Đức Hoành thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Jino (tại <​i>​Cơ Nặc Sơn</​i>​ thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Kazakh (tại Aksay (A Khắc Tái) thuộc <​b>​Cam Túc</​b>;​ Barkol (Ba Lý Khôn), Ili (Y Lê), Mori (Mộc Lũy thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Kyrgyz (tại Kizilsu (Khắc Tư Lặc Tô) thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Lạp Hỗ (La Hủ) (tại Lan Thương, Mạnh Liên, Song Giang, Trấn Nguyên thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Lê (tại Bạch Sa, Bảo Đình, Xương Giang, Lạc Đông, Lăng Thủy, Quỳnh Trung thuộc <​b>​Hải Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Lisu (Lật Túc) (tại <​i>​Quân Tái</​i>,​ <​i>​Thúy Ngọc</​i>,​ <​i>​Tô Điền</​i>,​ Nộ Giang, Duy Tây thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Mao Nam (tại Hoàn Giang thuộc <​b>​Quảng Tây</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Mông Cổ (tại Túc Bắc thuộc <​b>​Cam Túc</​b>;​ Vi Trường thuộc <​b>​Hà Bắc</​b>;​ Dorbod (Đỗ Nhĩ Bá Đặc) thuộc <​b>​Hắc Long Giang</​b>;​ <​b>​Nội Mông</​b>;​ Qian Gorlos (Tiền Quách Nhĩ La Tư) thuộc Cát Lâm; Phụ Tân, Khách Lạt Thấm Tả Dực thuộc <​b>​Liêu Ninh</​b>;​ Hải Tây, Hà Nam thuộc <​b>​Thanh Hải</​b>;​ Bayin'​gholin (Ba Âm Quách Lăng), Bortala (Bác Nhĩ Tháp Lạp), Hoboksar (Hòa Bố Khắc Tái Nhĩ) thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​ và một số hương dân tộc khác)</​li>​
 +<​li>​Monpa (tại 4 hương dân tộc của huyện Cona (Thác Na), và hương <​i>​Canh Chương</​i>​ thuộc huyện Nyingchi (Lâm Tri) tại <​b>​Tây Tạng</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Mulao (Mục Lão (tại <​i>​Cổ Trại</​i>,​ La Thành thuộc <​b>​Quảng Tây</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Nanai (Hách Triết) (tại <​i>​Bát Xóa</​i>,​ <​i>​Nhai Tân Khẩu</​i>,​ <​i>​Tứ Bài</​i>​ thuộc <​b>​Hắc Long Giang</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Naxi (Nạp Tây) (tại Ngọc Long thuộc <​b>​Vân Nam</​b>;​ <​i>​Hương dân tộc Nạp Tây</​i>​ thuộc <​b>​Tạng</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Nga (tại <​i>​Thất Vi</​i>​ thuộc <​b>​Nội Mông</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Ngật Lão (Cờ Lao) (tại Đạo Chân, Vụ Xuyên, <​b>​Quý Châu</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Nộ (tại Cống Sơn thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Oroqen (Ngạc Luân Xuân) (tại <​i>​Hương dân tộc Oroqen</​i>,​ Kỳ tự trị Oroqen thuộc <​b>​Nội Mông</​b>;​ <​i>​Thập Bát Trạm</​i>,​ <​i>​Tân Hưng</​i>,​ <​i>​Tân Ngạc</​i>​ thuộc <​b>​Hắc Long Giang</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Palaung (Đức Ngang) (tại <​i>​Tam Đài Sơn</​i>,​ <​i>​Quân Tái</​i>​ thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Pumi (Phổ Mễ) (tại Lan Bình thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Khương (tại Bắc Xuyên, Ngawa (A Bá) thuộc <​b>​Tứ Xuyên</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Salar (Tát Lạp) (tại Tích Thạch Sơn thuộc <​b>​Cam Túc</​b>;​ Tuần Hóa thuộc <​b>​Thanh Hải</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Sarikol (Tajik) (tại Tashkurgan (Tháp Thập Khố Nhĩ Can) thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​She (tại Cảnh Ninh thuộc <​b>​Chiết Giang</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Tatar (tại <​i>​Đại Tuyền</​i>​ thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Tạng (tại Cam Nam, Thiên Chúc thuộc <​b>​Cam Túc</​b>;​ Golog (Quả Lạc), Hải Bắc, Hải Nam, Hải Tây, Hoàng Nam, Ngọc Thụ thuộc <​b>​Thanh Hải</​b>;​ Garzê (Cam Tư), Mộc Lý, Ngawa (A Bá) thuộc <​b>​Tứ Xuyên</​b>;​ <​b>​Tây Tạng</​b>;​ Dêqên (Địch Khánh) thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Thổ (tại Đại Thông, Hỗ Trợ, Dân Hòa thuộc <​b>​Thanh Hải</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Thổ Gia (tại Bành Thủy, Thạch Trụ, Tú Sơn, Dậu Dương thuộc <​b>​Trùng Khánh</​b>;​ Duyên Hà, Ấn Giang thuộc Quý Châu; Trường Dương, Ân Thi, Ngũ Phong thuộc <​b>​Hồ Bắc</​b>;​ Tương Tây thuộc <​b>​Hồ Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Thủy (tại Tam Đô, các hương dân tộc Thủy tại các huyện Dong Giang, Độc Sơn, Lôi Sơn thuộc <​b>​Quý Châu</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Tích Bá (tại Qapqal (Sát Bố Tra Nhĩ) thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Triều Tiên (tại Trường Bạch, Diên Biên thuộc <​b>​Cát Lâm</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Uzbek (tại <​i>​Đại Nam Câu</​i>​ thuộc <​b>​Tân Cương</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) (tại Tân Cương)</​li>​
 +<​li>​Wa (Ngõa) (tại Thương Nguyên, Cảnh Mã, Mạnh Liên, Song Giang, Tây Minh thuộc <​b>​Vân Nam</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Việt (tại <​i>​Kim Bình</​i>​ thuộc <​b>​Giang Tây</​b>​)</​li>​
 +<​li>​Yugur (Dụ Cố) (Tây, Đông) (tại Túc Nam thuộc <​b>​Cam Túc</​b>​)</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​23px-Flag_of_Tunisia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​35px-Flag_of_Tunisia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​ce/​Flag_of_Tunisia.svg/​45px-Flag_of_Tunisia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Tunisia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Turkmenistan.svg/​23px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Turkmenistan.svg/​35px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Turkmenistan.svg/​45px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Turkmenistan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tuvalu.svg/​23px-Flag_of_Tuvalu.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tuvalu.svg/​35px-Flag_of_Tuvalu.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Flag_of_Tuvalu.svg/​46px-Flag_of_Tuvalu.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tuvalu</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​23px-Flag_of_Uganda.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​35px-Flag_of_Uganda.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Flag_of_Uganda.svg/​45px-Flag_of_Uganda.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Uganda</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraina</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​35px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/​46px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Các TVQ Arab Thống nhất</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​35px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Flag_of_the_United_Kingdom.svg/​46px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​p>​Và các lãnh thổ hải ngoại
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tiếng Anh,<sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​ cùng với các ngôn ngữ sau:
 +<​ul><​li>​Tiếng Anh<​i>​ (tại Anguilla, Bermuda, Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, British Virgin Islands, Cayman Islands, Quần đảo Falkland, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, Northern Ireland </​i>​(trên thực tế)<​i>,​ Pitcairn Islands, Saint Helena, Turks and Caicos Islands)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Cornwall<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup><​i>​(ngôn ngữ thiểu số tại Cornwall)</​i></​li>​
 +<​li>​Dgèrnésiais <​i>​(tại Guernsey)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Pháp <​i>​(tại Guernsey và Jersey)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Ireland <​i>​(tại Bắc Ireland)</​i></​li>​
 +<​li>​Jèrriais <​i>​(tại Jersey)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Manx <​i>​(tại đảo Man)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Pitkern <​i>​(tại quần đảo Pitcairn)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Scots <​i>​(tại Scotland)</​i></​li>​
 +<​li>​Ulster-Scots <​i>​(tại Northern Ireland)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Gael Scotland <​i>​(tại Scotland)</​i></​li>​
 +<​li>​Tiếng Wales <​i>​(tại Wales)</​i></​li></​ul></​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Không có ngôn ngữ chính thức trên toàn quốc,</​li>​
 +<​li>​Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trên thực tế nhưng không phải ngôn ngữ chính thức theo luật định (ở cấp liên bang).</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​23px-Flag_of_Uruguay.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​35px-Flag_of_Uruguay.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Uruguay.svg/​45px-Flag_of_Uruguay.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Uruguay</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Uzbekistan.svg/​23px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Uzbekistan.svg/​35px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​84/​Flag_of_Uzbekistan.svg/​46px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​250"/>​ </​span>​Uzbekistan</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Vanuatu.svg/​23px-Flag_of_Vanuatu.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Vanuatu.svg/​35px-Flag_of_Vanuatu.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Vanuatu.svg/​46px-Flag_of_Vanuatu.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Vanuatu</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_the_Vatican_City.svg/​16px-Flag_of_the_Vatican_City.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_the_Vatican_City.svg/​24px-Flag_of_the_Vatican_City.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_the_Vatican_City.svg/​32px-Flag_of_the_Vatican_City.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/>​  </​span>​Thành Vatican</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +<​ul><​li>​Không có ngôn ngữ chính thức;</​li>​
 +<​li>​tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức trên thực tế.</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​23px-Flag_of_Venezuela.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​35px-Flag_of_Venezuela.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Venezuela.svg/​45px-Flag_of_Venezuela.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Venezuela</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​23px-Flag_of_Yemen.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​35px-Flag_of_Yemen.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Flag_of_Yemen.svg/​45px-Flag_of_Yemen.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Yemen</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​23px-Flag_of_Zambia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​35px-Flag_of_Zambia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Flag_of_Zambia.svg/​45px-Flag_of_Zambia.svg.png 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​1400"/>​ </​span>​Zambia</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​23px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​35px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Flag_of_Zimbabwe.svg/​46px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​420"/>​ </​span>​Zimbabwe</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_nh.C3.A0_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_ch.C6.B0a_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.C3.B4ng_nh.E1.BA.ADn_ho.C3.A0n_to.C3.A0n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_nhà_nước_chưa_được_công_nhận_hoàn_toàn">​Các nhà nước chưa được công nhận hoàn toàn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Nhà nước Palestine"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​23px-Flag_of_Palestine.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​35px-Flag_of_Palestine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Flag_of_Palestine.svg/​46px-Flag_of_Palestine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Palestine</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Hoa Dân Quốc</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b><​span class="​flagicon"><​img alt="​Tây Sahara"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg/​46px-Flag_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0128--danh-s-ch-ng-n-ng-ch-nh-th-c-theo-qu-c-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)