User Tools

Site Tools


0129--j-rgen-jahre-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0129--j-rgen-jahre-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Jørgen Jahre</​b>​ (29 tháng 10 năm 1907 - 24 tháng 4 năm 1998) là một chủ tàu và thành viên hiệp hội thể thao người Na Uy.
 +</​p><​p>​Jørgen Jahre sinh ra tại Tjølling, quận Vestfold, Na Uy. Ông là cháu trai của doanh nhân ngành vận chuyển Anders Jahre. Ông từng là thư ký của công ty vận chuyển của Na Uy A/S Kosmos ở Sandefjord cho đến năm 1939. Vào năm 1948 ông từ một người quản lý thuộc Sandar Fabrikker A/S trở thành đối tác với công ty của Anders Jahre.<​sup id="​cite_ref-snl_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ông đã từng là chủ tịch Hiệp hội các chủ tàu Na Uy.
 +</​p><​p>​Ông làm chủ tịch Hiệp hội bóng đá Na Uy tử năm 1963 đến 1965, và là chủ tịch Ủy ban Olympic Na Uy từ năm 1965 đến 1969.<​sup id="​cite_ref-snl_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Phó chủ tịch lúc đó là Arne B. Mollén, sau này là người kế thừa chức vụ của ông.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Jahre,​ Joergen
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 29 tháng 10 năm 1907
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<​td>​ngày 24 tháng 4 năm 1998
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181010184034
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 498/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10381/​2097152 bytes
 +Template argument size: 744/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2190/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 115.975 ​     1 -total
 + ​56.67% ​  ​65.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​49.04% ​  ​56.872 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_encyclopedia
 + ​17.68% ​  ​20.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 + ​15.89% ​  ​18.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.16%   ​10.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.63%   ​10.004 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Succession_box
 +  4.98%    5.777      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  4.27%    4.949      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  2.90%    3.364      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_box
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822801-0!canonical and timestamp 20181010184034 and revision id 26401665
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0129--j-rgen-jahre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)