User Tools

Site Tools


0131--s-n-bay-svalbard-longyear-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0131--s-n-bay-svalbard-longyear-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay Svalbard, Longyear</​b>​ (mã IATA: LYR, mã ICAO: ENSB) (Na Uy: Svalbard lufthavn, Longyear) là sân bay chính phục vụ Svalbard ở Na Uy. Sân bay có cự ly 3 km về phía tây bắc của Longyearbyen,​ và nó là sân bay ở cực Bắc của thế giới với các chuyến bay theo lịch trình. Sân bay đầu tiên gần Longyearbyen được xây dựng trong chiến tranh thế giới thứ II. Năm 1959, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng cho các chuyến bay thường xuyên, nhưng chỉ có thể được sử dụng một vài tháng một năm. Công tác xây dựng sân bay mới tại Hotellneset bắt đầu vào năm 1973, và sân bay đã được mở cửa vào ngày 02 Tháng 9 năm 1975. Nó thuộc sở hữu và điều hành nhà nước Avinor.
 +</​p><​p>​Trong năm 2009, sân bay đã phục vụ 138.934 lượt hành khách. Hãng hàng không Scandinavian Airlines có các tuyến bay hàng ngày với Tromsø và Oslo trên đất liền Na Uy. Lufttransport cung cấp dịch vụ cho hai sân bay khác trên Svalbard: Ny-Ålesund và Svea, sử dụng Dornier Do 228 máy bay turboprop. Ngoài ra còn có các chuyến bay thường xuyên.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg/​220px-SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg/​330px-SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg/​440px-SAS_Boeing_737_at_Svalbard_Airport%2C_Longyear.jpg 2x" data-file-width="​2848"​ data-file-height="​2136"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181014182732
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.368 seconds
 +Real time usage: 0.444 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1353/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 68268/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1753/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6517/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.202/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 360.960 ​     1 -total
 + ​74.20% ​ 267.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_airport
 + ​68.86% ​ 248.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​42.00% ​ 151.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Smaller
 + ​41.53% ​ 149.916 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Resize
 + ​41.11% ​ 148.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​14.55% ​  ​52.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.10%   ​32.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  8.94%   ​32.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&​acirc;​n_bay_Na_Uy
 +  8.62%   ​31.108 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819770-0!canonical and timestamp 20181014182732 and revision id 26188632
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0131--s-n-bay-svalbard-longyear-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)