User Tools

Site Tools


0133--h-ng-phim-ng-nh-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0133--h-ng-phim-ng-nh-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #E0E0E0; color: black;">​Công ty điện ảnh Đường Nhân <​br/>​唐人影视有限公司</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Loại hình</​p></​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Công ty liên doanh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Mã niêm yết</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +835885</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Ngành nghề</​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Sản xuất phim</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Thành lập</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Thượng Hải, Trung Quốc<​br/>​(1998)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​span class="​nowrap">​Trụ sở chính</​span></​th><​td class="​label"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Phòng 209-15, tầng 2, tòa nhà Sang Trí, số 482 Trung Lộ Động Mạn, thành phố sinh thái, Tân Hải, Thiên Tân, <span class="​locality">​Thiên Tân</​span>,​ <span class="​country-name"><​img alt="​Cờ Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​20px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​40px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Trung Quốc</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Khu vực hoạt động</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Nhân viên chủ chốt</​p></​th><​td class="​agent"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Vương Nhất Giám đốc, Chủ tịch<​br/>​Lưu Hằng Tinh Giám đốc<​br/>​Thái Nghệ Lông Giám đốc<​br/>​Lý Đán Lập<​br/>​Trương Đan Giám đốc<​br/>​Vương Vĩ Giai (Giám đốc tự do)<​br/>​Chu Lâm (Giám đốc tự do)<​br/>​Chu Tinh (Giám đốc tự do)<​br/>​Trác Việt Giám đốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Sản phẩm</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Phim điện ảnh, Phim truyền hình, Môi giới nghệ sĩ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Dịch vụ</​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Sản xuất và phân phối phim truyền hình, dự án đặc biệt, chương trình tạp kỹ, hoạt hình, vv<​br/>​Tư vấn thông tin văn hóa và truyền hình<​br/>​Bán trang thiết bị và thiết bị quay phim, cho thuê thiết bị<​br/>​Quảng cáo<​br/>​Thiết kế hoạt hình<​br/>​Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ mạng, chuyển giao công nghệ<​br/>​Quy hoạch điện ảnh và truyền hình<​br/>​Tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa nghệ thuật; hoạt động biểu diễn và môi giới kinh doanh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"/><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +<span title="​giảm"><​img alt="​giảm"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​11px-Decrease2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ 218,​871,​433.36 (6 tháng đầu 2018)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"/><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +<span title="​giảm"><​img alt="​giảm"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​11px-Decrease2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ 42,​596,​326.26 (6 tháng đầu 2018)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​span class="​nowrap">​Tổng tài sản</​span></​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +<span title="​giảm"><​img alt="​giảm"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​11px-Decrease2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​17px-Decrease2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Decrease2.svg/​22px-Decrease2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ 724,​376,​847.41 (6 tháng đầu 2018)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​span class="​nowrap">​Tổng vốn chủ sở hữu</​span></​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +106,290,322 (2017)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Số nhân viên</​p></​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +144</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Chi nhánh</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Bắc Kinh, Chiết Giang, Hồng Kông, Đài Loan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Công ty con</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Kim Nghệ Đường Nhân<​br/>​Truyền thông văn hóa Thiên Tân Quất Miêu Trì Minh<​br/>​Điện ảnh và Truyền hình Hoắc Nhĩ Quả Tư Đường<​br/>​Điện ảnh và Truyền hình Chiết Giang Đông Dương Đường Quan<​br/>​Khoa kỹ Thiên Tân Cự Tượng<​br/>​Đường Nhân điện ảnh quốc tế<​br/>​Redberry Entertainmen<​br/>​Điện ảnh Thượng Hải Đường Nhân<​br/>​Truyền kỳ truyền thông văn hóa Đường Nhân Bắc Kinh<​br/>​Công ty quản lý tài sản Thiên Tân Đường Nhân truyền kỳ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Website</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Chính thức</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Hãng phim Đường Nhân</​b>​ (<​b>​Tangren Media Co. Ltd</​b>​ trước đây là <​b>​Chinese Entertainment Shanghai</​b>,​ hay còn gọi là <​b>​Đường Nhân Điện ảnh</​b>​) là một trong những hãng phim điện ảnh lớn nhất Trung Quốc. Trụ sở chính của hãng được đặt tại Thiên Tân, Trung Quốc,​trước đây là Thượng Hải. Ngoài ra còn một số trụ sở khác đặt tai Bắc Kinh, Hồng Kông, Đài Loan và Chiết Giang <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hãng phim Thượng Hải Đường Nhân là một công ty chuyên tham gia đầu tư, sản xuất, phân phối phim truyền hình, quản lý nghệ sĩ, xuất bản truyện tranh và chế tác phim hoạt hình. Sản lượng hằng năm của hãng trong khoảng 120 - 150 chương trình truyền hình. Hãng cũng từng và hiện là nơi quản lý nhiều diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan như Hồ Ca, Viên Hoằng, Lưu Thi Thi,Tôn Lợi, Lâm Gia Vũ, Mai Tiểu Huê, Hàn Đông Quân ,Hồ Băng Khanh , Kim Thần, Trần Dao, Tiểu Thải Kỳ, Cổ Lực Na Trát, Quan Vịnh Hà, Lý Á Bằng, Quách Tấn An, Công Bội Bật, Vương Du Văn, Vương Ninh, Trương Thiến.
 +</​p><​p>​Mỗi trụ sở của hãng chịu các trách nhiệm khác nhau: Văn phòng tại Bắc Kinh là nơi quản lý nghệ sĩ tại khu vực phía Bắc. Trung tâm sản xuất tại Hoành Điếm chịu trách nhiệm sản xuất các bộ phim truyền hình cổ trang. Trụ sở chính tại Thượng Hải là nơi lập kế hoạch sản xuất và phân phối các bộ phim truyền hình, điện ảnh, hoạt hình,.. cũng là nơi quản lý các nghệ sĩ khu vực phía Nam. Văn phòng tại Hồng Kông là nơi giải quyết liên quan đến nước ngoài bao gồm cả việc phân phối các bộ phim ra thị trường thế giới. Văn phòng tại Đài Loan chịu trách nhiệm phân phối chương trình truyền hình của hãng ra thị trường Đài Loan.
 +</​p><​p>​Trong giai đoạn 1998 - 2011, hãng đã sản xuất hơn 800 chương trình truyền hình và nhiều bộ phim nổi tiếng, bao gồm: Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiếu niên Dương gia tướng, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Liêu Trai, Thiên ngoại phi tiên, Anh hùng xạ điêu, Liêu Trai kỳ nữ, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Bộ bộ kinh tâm, Hiên Viên kiếm, Thư kiếm ân cừu lục, Thiên nhai chức nữ, Mộng Ảo Tru Tiên, Mộng hồi Lộc Đỉnh ký, Bồ công anh, Đừng yêu tôi, Như Ý Cát Tường...
 +</p>
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Phim_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_truyền_hình">​Phim truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Phim_.C4.91i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_điện_ảnh">​Phim điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Phim_qu.E1.BA.A3ng_c.C3.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_quảng_cáo">​Phim quảng cáo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Phim_ng.E1.BA.AFn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_ngắn">​Phim ngắn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“位置:首页&​gt;​唐人介绍”. <​i>​Tangrenmedia Official</​i>​ (bằng tiếng Trung).</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AH%C3%A3ng+phim+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Nh%C3%A2n&​amp;​rft.atitle=%E4%BD%8D%E7%BD%AE%EF%BC%9A%E9%A6%96%E9%A1%B5%3E%E5%94%90%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E7%BB%8D&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Tangrenmedia+Official&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tangrenmedia.com%2Ftr%2Fintroduction.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</ol>
 +<​p>​Hãng phim Đường Nhân. Trang chủ
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1347
 +Cached time: 20181012153654
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 735/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19905/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3827/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 910/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.024 ​     1 -total
 + ​72.00% ​  ​86.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_company
 + ​60.81% ​  ​72.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.89% ​  ​31.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.77% ​  ​14.122 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  3.12%    3.749      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifaffirmed
 +  2.22%    2.663      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Longitem
 +  1.58%    1.891      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  1.34%    1.603      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Decrease
 +  1.33%    1.601      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CHN
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​818544-0!canonical and timestamp 20181012153653 and revision id 43619154
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0133--h-ng-phim-ng-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)