User Tools

Site Tools


0139--khu-merton-c-a-lu-n-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0139--khu-merton-c-a-lu-n-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Khu Merton của Luân Đôn</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản Luân Đôn  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Wimbledon Hill Road - geograph.org.uk - 1339255.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg/​250px-Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg/​375px-Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg/​500px-Wimbledon_Hill_Road_-_geograph.org.uk_-_1339255.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​428"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Merton trong Đại Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​LondonMerton.svg/​150px-LondonMerton.svg.png"​ width="​150"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​LondonMerton.svg/​225px-LondonMerton.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​LondonMerton.svg/​300px-LondonMerton.svg.png 2x" data-file-width="​962"​ data-file-height="​744"/><​br/><​small>​Merton trong Đại Luân Đôn</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Khu Merton của Luân Đôn trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​21.454%;​left:​49.954%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Khu Merton của Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Khu Merton của Luân Đôn" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Khu Merton của Luân Đôn</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia có chủ quyền</​th><​td>​
 +Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quốc gia lập hiến</​th><​td>​
 +Anh</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt nghi lễ</​th><​td>​
 +Đại Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tư cách</​th><​td>​
 +Khu tự quản Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tổng hành dinh</​th><​td>​
 +Trung tâm dân sự <​br/>​Morden</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Sáp nhập</​th><​td>​
 +1 tháng 4, 1965</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phần</​th><​td class="​agent">​
 +Merton Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Người đứng đầu</​th><​td>​
 +Stephen Alambritis (Lao động (hội đồng không còn cai trị))</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Gilli Lewis-Lavender</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • MPs</​th><​td>​
 +Stephen Hammond (Đảng Bảo Thủ)<​br/>​Siobhain McDonagh (Đảng Lao động)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hội đồng Luân Đôn</​th><​td>​
 +Richard Tracey thành viên hội đồng lập pháp Merton và Wandsworth</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Quốc hội Liên minh châu Âu</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1,​452 mi<​sup>​2</​sup>​ (37,​61 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thứ hạng diện tích</​th><​td>​
 +296th (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2008)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +201,​400</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thứ hạng</​th><​td>​
 +Bản mẫu:​EnglishDistrictRank (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +140/​mi<​sup>​2</​sup>​ (54/​km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Sắc tộc<​sup id="​cite_ref-EthnicEstimatesFor2005_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +61.3% người Anh da trắng<​br/>​2.5% người Ireland da trắng<​br/>​9.7% người da trắng khác<​br/>​0.9% người Caribe da trắng và đen<​br/>​0.5% người châu Phi da trắng và đen<​br/>​1.1% người da trắng và châu Á<​br/>​0.8% người lai khác<​br/>​4.6% người Ấn Độ<​br/>​2.6% người Pakistani<​br/>​1.0% người Bangladesh<​br/>​3.3% người châu Á khác<​br/>​3.5% người Caribe da đen<​br/>​3.9% người châu Phi da đen<​br/>​0.7% người da đen khác<​br/>​1.5% người Hoa<​br/>​2.2% khác</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mã ONS<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +00BA</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +GMT (UTC0)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +BST (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​{{{postcode_areas}}}</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +020 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +GB-MRT <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Lực lượng cảnh sát</​th><​td>​
 +Cảnh sát Thủ đô</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<span class="​url">​[[1] www<​wbr/>​.merton<​wbr/>​.gov<​wbr/>​.uk<​wbr/>/​%20LB%20Merton]]</​span></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
0139--khu-merton-c-a-lu-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)