User Tools

Site Tools


0140--ch-u-g-i-b-ch-a-tuy-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0140--ch-u-g-i-b-ch-a-tuy-t-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Cháu gái bà Chúa tuyết<​br/>​Ледяная внучка</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cháu gái bà Chúa tuyết.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6f/​Ch%C3%A1u_g%C3%A1i_b%C3%A0_Ch%C3%BAa_tuy%E1%BA%BFt.jpg/​222px-Ch%C3%A1u_g%C3%A1i_b%C3%A0_Ch%C3%BAa_tuy%E1%BA%BFt.jpg"​ width="​222"​ height="​297"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​6/​6f/​Ch%C3%A1u_g%C3%A1i_b%C3%A0_Ch%C3%BAa_tuy%E1%BA%BFt.jpg 1.5x" data-file-width="​314"​ data-file-height="​420"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Thần tiên - cổ tích</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim màu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Boris Rytsarev</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Boris Rytsarev</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biên tập</​th><​td>​
 +Lyudmila Drozdova</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Moskva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ thuật quay phim</​th><​td>​
 +Andrey Kirillov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +73 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Gorkyfilm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phân phối</​th><​td>​
 +DFF<​br/>​EuroVideo<​br/>​Icestorm Entertainment<​br/>​ORB<​br/>​Super Illu</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kênh trình chiếu</​th><​td>​
 +DFF</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​23px-Flag_of_East_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​35px-Flag_of_East_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Flag_of_East_Germany.svg/​46px-Flag_of_East_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đông Đức<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary<​br/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +1980 – 1993</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cháu gái bà Chúa tuyết</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Ледяная внучка</​i>​) là một bộ phim thần tiên - cổ tích của đạo diễn Boris Rytsarev, ra mắt lần đầu năm 1980.
 +</​p><​p>​Truyện phim phỏng theo câu chuyện dân gian Nga <​i>​Bà Chúa tuyết</​i>​.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Ê-kíp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Thiết kế sản xuất: Nikolai Terekhov</​li>​
 +<​li>​Âm thanh: Mikhail Galudzin</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên Website RusKino</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website KinoExpert</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website KinoPoisk</​li>​
 +<​li>​Thông tin trên Website Kino-Teatr</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Phim do Boris Rytsarev đạo diễn</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​p><​span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Tuổi thanh xuân của cha tôi</​i>​ (1958) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Ataman Kodri</​i>​ (1958) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Trên bầu trời</​i>​ (1961) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Bốn mươi phút trước khi mặt trời mọc</​i>​ (1963) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Valera</​i>​ (1964) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Cây đèn thần của Aladdin</​i>​ (1966) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Phép thuật vui vẻ</​i>​ (1969) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Những nguồn sáng</​i>​ (1972) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Ivan và Maria</​i>​ (1974) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Nàng công chúa và hạt đậu</​i>​ (1976) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Món quà của phù thủy áo đen</​i>​ (1978) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Hãy đưa tôi lại gần em</​i>​ (1979) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Cháu gái bà Chúa tuyết</​i>​ (1980) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Học trò của lang y</i> (1983) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Ngồi trên bậc thềm vàng...</​i>​ (1986) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +<​i>​Một cái tên</​i>​ (1988) •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +</​span></​p>​
 +</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011115910
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.171 seconds
 +Preprocessor visited node count: 861/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19285/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2098/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 345/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.04 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.221 ​     1 -total
 + ​68.88% ​  ​84.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​64.70% ​  ​79.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.44% ​  ​27.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Boris_Rytsarev
 + ​20.67% ​  ​25.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.33% ​  ​13.960 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.44%    7.931      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.35%    6.597      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  4.04%    4.978      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  3.50%    4.316      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Hungary
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821795-0!canonical and timestamp 20181011115910 and revision id 37366768
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0140--ch-u-g-i-b-ch-a-tuy-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)