User Tools

Site Tools


0142--khu-southwark-c-a-lu-n-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0142--khu-southwark-c-a-lu-n-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Khu Southwark của Luân Đôn</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​London Borough of Southwark</​i>​) là một khu tự quản Luân Đôn nằm ở đông nam Luân Đôn, Anh, ngay bờ nam của sông Thames và Thành phố Luân Đôn, tạo thành một phần của Nội Luân Đôn. Theo thống kê 2001, dân số là 244.866 người, trong đó 63% là người da trắng. Nơi dây có các cây cầu nổi tiếng nối vào Thủ đô Luân Đôn như cầu Tower, cầu Thiên niên kỷ, cầu Blackfriars,​ cầu Southwark và cầu Luân Đôn.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​City.hall.london.arp.jpg/​220px-City.hall.london.arp.jpg"​ width="​220"​ height="​158"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​City.hall.london.arp.jpg/​330px-City.hall.london.arp.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​City.hall.london.arp.jpg/​440px-City.hall.london.arp.jpg 2x" data-file-width="​2125"​ data-file-height="​1524"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Southwark là đô thị song đôi với Langenhagen của Đức, Clichy của Pháp và Cambridge của Hoa Kỳ.<​sup id="​cite_ref-dept_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-thompson_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Southwark_areas.png/​220px-Southwark_areas.png"​ width="​220"​ height="​313"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Southwark_areas.png/​330px-Southwark_areas.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​fc/​Southwark_areas.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​569"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các khu vực tại Southwark</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°27′B</​span>​ <span class="​longitude">​0°05′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​45°B 0,​083°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.450;​ -0.083</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181013050523
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.360 seconds
 +Real time usage: 0.467 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4961/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59905/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7120/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1572/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.098/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.92 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 392.211 ​     1 -total
 + ​83.59% ​ 327.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_London_Borough
 + ​81.58% ​ 319.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​61.57% ​ 241.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  5.89%   ​23.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.02%   ​19.670 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +  4.88%   ​19.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.33%   ​16.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal
 +  4.21%   ​16.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​London
 +  4.05%   ​15.891 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822380-0!canonical and timestamp 20181013050523 and revision id 20242254
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0142--khu-southwark-c-a-lu-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)