User Tools

Site Tools


0144--first-olsen-tankers-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0144--first-olsen-tankers-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​First Olsen Tankers Ltd AS</​b>​ là một công ty vận chuyển của Na Uy thuộc sở hữu của Ganger Rolf ASA và Bonheur và liên kết với Fred. Olsen &amp; Co. Công ty được đăng ký ở Bermuda.
 +</​p><​p>​First Olsen Tankers Pte. Ltd. từng sở hữu tàu chở dầu lớn nhất từng được xây dựng, <​i>​Knock Nevis</​i>,​ đóng vào năm 1979 bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn đường thủy và kỹ thuật công nghiệp nặng Sumitomo và điều hành nó như một kho nổi chứa dầu thô (floating storage and offloading unit - FSO) cho đến khi được phá bỏ vào năm 2010.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​First Olsen Ltd.</​li></​ul>​
 +
 +<​ul><​li>​Det Norske Veritas - DNV Exchange - First Olsen Tankers Pte. Ltd.</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181015080749
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.055 seconds
 +Preprocessor visited node count: 128/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3763/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​42.524 ​     1 -total
 + ​93.31% ​  ​39.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​88.82% ​  ​37.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​68.11% ​  ​28.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.46%    2.746      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822803-0!canonical and timestamp 20181015080749 and revision id 22154428
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0144--first-olsen-tankers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)