User Tools

Site Tools


0148--ng-y-qu-c-t-x-a-ngh-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0148--ng-y-qu-c-t-x-a-ngh-o-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​hd"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ transparent">​Ngày quốc tế xóa nghèo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Ngày quốc tế xóa nghèo"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_the_United_Nations.svg/​225px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png"​ width="​225"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_the_United_Nations.svg/​338px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Flag_of_the_United_Nations.svg/​450px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​341"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chính thức</​th><​td>​
 +International Day for the Eradication of Poverty</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên gọi khác</​th><​td>​
 +IDEP</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cử hành bởi</​th><​td>​
 +Thành viên LHQ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bắt đầu</​th><​td>​
 +1992</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày</​th><​td>​
 +17 tháng 10</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hoạt động</​th><​td>​
 +Liên Hiệp Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cử hành</​th><​td>​
 +Nâng cao nhận thức <​br/>​về xóa nghèo</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ngày quốc tế xóa nghèo</​b>,​ viết tắt là <​b>​WDSJ</​b>​ (International Day for the Eradication of Poverty) được cử hành vào <​b>​ngày 17 tháng 10</​b>​ hàng năm trên toàn thế giới. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là <​i>​ngày lễ quốc tế</​i>​ trong Nghị quyết A/​RES/​47/​196 ngày 22/​12/​1992.<​sup id="​cite_ref-un_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>"​Ngày quốc tế xóa nghèo"​ đầu tiên đã diễn ra tại Paris, Pháp, vào ngày 17 tháng 10 năm 1987. Ngày này khoảng 100.000 người đã tập họp tại "Sân Nhân quyền và Tự Do" ở Quảng trường Trocadéro, Paris, Pháp, ​ để vinh danh các nạn nhân của nghèo, đói, bạo lực và sợ hãi, theo lời kêu gọi của linh mục Joseph Wresinski (1917–1988) - người sáng lập Phong trào quốc tế ATD (Aide à toute détresse), ​ sau thành Agir tous pour la dignité Quart monde (tạm dịch <​i>"​Giúp mọi cảnh khốn quẫn, tất cả hành động vì phẩm giá thế giới thứ tư"</​i>,​ thế giới thứ tư là ý nói thành phần những người nghèo, dựa theo ý nghĩa thế giới thứ ba) năm 1957.<​sup id="​cite_ref-un_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Họ tuyên bố rằng nghèo đói là một vi phạm nhân quyền và khẳng định sự cần thiết phải đến với nhau để đảm bảo rằng các quyền được tôn trọng. Những niềm tin được ghi trong một hòn đá kỷ niệm công bố vào ngày này. Kể từ đó, mọi người thuộc mọi tầng lớp, niềm tin và nguồn gốc xã hội đã tập hợp hàng năm vào ngày 17 tháng 10 để nhắc lại những cam kết của mình và thể hiện tình đoàn kết với người nghèo.<​sup id="​cite_ref-un_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Linh mục Joseph Wresinski cho khắc bản văn sau đây vào phiến đá cẩm thạch ở Sân Nhân quyền và Tự Do (<​i>​Parvis des droits de l'​homme</​i>​) tại Quảng trường Trocadéro, nơi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được ký kết vào năm 1948.
 +</p>
 +<​dl><​dd><​i>​Le 17 octobre 1987 des défenseurs des Droits de l’homme</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Et du citoyen de tous pays</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Se sont rassemblés sur ce Parvis. Ils ont rendu hommage</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​A travers le monde pour la détruire.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère;</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Les droits de l’homme sont violés.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »</​i>​
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Père Joseph Wresinski</​i></​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​dl><​dd>​Ngày 17 tháng 10 năm 1987 những người bảo vệ Nhân quyền</​dd>​
 +<​dd>​Và công dân ở mọi nước</​dd>​
 +<​dd>​Đã tập họp trên sân này. Họ đã bày tỏ lòng kính trọng</​dd>​
 +<​dd>​Các nạn nhân của đói nghèo, dốt nát và bạo lực,</​dd>​
 +<​dd>​Họ đã khẳng định niềm tin vững chắc của mình rằng sự khốn cùng không phải là định mệnh</​dd>​
 +<​dd>​Họ đã công bố tình đoàn kết với những người đấu tranh</​dd>​
 +<​dd>​Trên khắp thế giới để phá bỏ sự khốn cùng</​dd>​
 +<​dd><​i>"​Ở đâu mà những người bị buộc phải sống trong sự khốn cùng</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​(thì ở đó) nhân quyền bị vi phạm</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Hãy đoàn kết để làm cho họ được tôn trọng là một bổn phận thiêng liêng"</​i>​
 +<​dl><​dd><​dl><​dd>"​Linh mục Joseph Wresinski"</​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011011358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.094 seconds
 +Preprocessor visited node count: 367/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6828/​2097152 bytes
 +Template argument size: 441/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 736/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.410 ​     1 -total
 + ​66.35% ​  ​46.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_holiday
 + ​55.49% ​  ​38.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.96% ​  ​15.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.60% ​  ​13.602 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.24% ​   7.801      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.30%    4.376      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819771-0!canonical and timestamp 20181011011358 and revision id 22086323
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0148--ng-y-qu-c-t-x-a-ngh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)