User Tools

Site Tools


0154--bayankhongor-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0154--bayankhongor-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Bayankhongor</​b>​ (tiếng Mông Cổ: <span lang="​mn">​Баянхонгор</​span>​) là thủ phủ của tỉnh Bayankhongor tại Mông Cổ. Thành phố Bayankhongor đồng thời cũng là một Sum (huyện) thuộc tỉnh. Thành phố nằm trên độ cao 1859 m so với mực nước biển, dân số thành phố vào năm 2006 là 26.252 người. Bayankhongor có khí hậy bán hoang mạc (theo Köppen <​i>​BSk</​i>​) với một mùa đông dài, khô, rất lạnh và một mùa hè ngăn và ấm. Sân bay Bayankhongor (BVN/ZMBH) có hai đường băng, một trong số đó được trải, và có các chuyến bay đều đặn đến thủ đô Ulan Bator.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​clear:​both;"><​caption>​Phân chia hành chính (<​i>​bags</​i>​) của sum Bayankhongor<​sup id="​cite_ref-statis2006_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th bgcolor="#​BBBBFF">#​
 +</th>
 +<th bgcolor="#​BBBBFF">​Tên
 +</th>
 +<th bgcolor="#​BBBBFF">​tiếng Mông Cổ
 +</th>
 +<th bgcolor="#​BBBBFF">​Dân số <​br/>​(cuối năm 2006)
 +</th>
 +<th bgcolor="#​BBBBFF">​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<th bgcolor="#​BBBBFF">​Mật độ(/​km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1</​td>​
 +<​td>​Nomgon</​td>​
 +<​td>​Номгон</​td>​
 +<​td>​3.426</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​343
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2</​td>​
 +<​td>​Erdenemandal</​td>​
 +<​td>​Эрдэнэмандал</​td>​
 +<​td>​2.309</​td>​
 +<​td>​12</​td>​
 +<​td>​192
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3</​td>​
 +<​td>​Duursakh</​td>​
 +<​td>​Дуурсах</​td>​
 +<​td>​2.753</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​275
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4</​td>​
 +<​td>​Ugalz</​td>​
 +<​td>​Угалз</​td>​
 +<​td>​4.066</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​370
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5</​td>​
 +<​td>​Tsagaan chuluut</​td>​
 +<​td>​Цагаан чулуут</​td>​
 +<​td>​3.441</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​344
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6</​td>​
 +<​td>​Gegeen shavi</​td>​
 +<​td>​Гэгээн шавь</​td>​
 +<​td>​2.757</​td>​
 +<​td>​11</​td>​
 +<​td>​251
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7</​td>​
 +<​td>​Tsakhir</​td>​
 +<​td>​Цахир</​td>​
 +<​td>​6.392</​td>​
 +<​td>​7</​td>​
 +<​td>​913
 +</​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<​td><​i>​Bayankhongor</​i></​td>​
 +<td/>
 +<​td><​i>​25.144</​i></​td>​
 +<​td><​i>​71</​i>​*</​td>​
 +<​td><​i>​354</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8</​td>​
 +<​td>​Shargaljuut**</​td>​
 +<​td>​Шаргалжуут</​td>​
 +<​td>​1.444</​td>​
 +<​td>​...</​td>​
 +<​td>​...
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​sup>​*</​sup>​ Nguồn mâu thuẫn.
 +</​p><​p><​sup>​**</​sup>​Shargaljuut là một điểm đinh cư đô thị thuộc thẩm quyền hành chính của thành phố, tuy nhiên khu này nằm cách biệt thành phố đến 54 km về phía tây bắc.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-statis2006-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bayankhongor Aimag Statistical Office 2006 annual report: bag population [1]</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181014182735
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.456 seconds
 +Real time usage: 0.540 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3093/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30230/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2114/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 461/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.240/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 503.079 ​     1 -total
 + ​92.78% ​ 466.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​77.62% ​ 390.513 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​36.03% ​ 181.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +  6.60%   ​33.206 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.36%   ​32.013 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +  5.32%   ​26.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.68%   ​23.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.16%   ​15.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  3.15%   ​15.832 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820850-0!canonical and timestamp 20181014182735 and revision id 21322059
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0154--bayankhongor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)