User Tools

Site Tools


0157--tr-ng-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0157--tr-ng-h-a-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trọng Hoá</​b>​ là một xã thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Trọng Hoá có diện tích 87.12 km², dân số năm 2003 là 2492 người,<​sup id="​cite_ref-MS_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ mật độ dân số đạt 29 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Trọng Hóa là một xã miền núi, nằm ở rìa Tây Bắc huyện Minh Hóa, trên dãy Giăng Màn một phần của dãy Trường Sơn. Phía Bắc Trọng Hóa là các xã của huyện Tuyên Hóa Quảng Bình: phía Bắc Tây Bắc là xã Thanh Hóa, phía Bắc Đông Bắc là xã Lâm Hóa. Phía Tây Trọng Hóa là biên giới Việt Nam-Lào, tiếp giáp huyện Bualapha tỉnh Khammuane, (tiếp giáp với Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia Nakai-Nam Theun của Lào). Phía Đông Đông Nam của Trọng Hóa là xã Hóa Thanh cùng huyện Minh Hóa, phía Nam là xã Dân Hóa cũng của huyện Minh Hóa.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Danh sách xã, phường, thị trấn (Quảng Bình)
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010220148
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.141 seconds
 +Preprocessor visited node count: 593/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10179/​2097152 bytes
 +Template argument size: 616/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2017/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 114.838 ​     1 -total
 + ​58.31% ​  ​66.957 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​47.26% ​  ​54.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.10% ​  ​32.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.85% ​  ​26.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.85% ​  ​13.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​10.58% ​  ​12.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.24%    7.169      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.40%    5.055      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  0.77%    0.888      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_(Qu&#​7843;​ng_B&​igrave;​nh)
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821983-0!canonical and timestamp 20181010220148 and revision id 40617406
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0157--tr-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)